lohgo

Imprimare

Achizitie "Furnizare echipamente de calcul cu software necesar"

În atenţia operatorilor economici interesaţi,
INVITAŢIE DE PARTICIPARE


la procedura deschisă competitivă, având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie:

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE CALCUL CU SOFTWARE NECESAR


Cod CPV: 0213100-6; 48620000-0; 48310000-4; 30237000-9; 48820000-2; 48900000-7

 

1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 30.07.2012 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea a 5 calculatoare portabile, cu accesorii, licenţe pentru sistemul de operare, soft pentru editare text, calcul tabelar şi prezentare grafică, şi furnizarea unui server, cu accesoriile necesare, şi licenţă pentru sistemul de operare


2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”


3. Procedura de atribuire aplicată: procedura deschisă competitivă, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.


4. Specificaţii tehnice minime:

LOT 1: Computer portabil minim 1800 Mhz, 11.6 inch, 4 GB DDR3, cu accesorii, licenţe pentru sistemul de operare, soft pentru editare text, calcul tabelar şi prezentare grafică – 1 buc.

LOT 2: Computer portabil minim 2200 Mhz, 17.3 inch, 12 GB DDR3, cu accesorii, licenţe pentru sistemul de operare, soft pentru editare text, calcul tabelar şi prezentare grafică – 1 buc.

LOT 3: Computere portabile minim 2200 Mhz, 15.6 inch, 6 GB DDR3, cu accesorii, licenţe pentru sistemul de operare, soft pentru editare text, calcul tabelar şi prezentare grafică – 3 buc.

LOT 4: Server cu accesorii necesare şi licenţa pentru sistemul de operare al serverului – 1 buc.

Pentru informaţii detaliate consultaţi documentaţia pentru ofertanţi.

5. Reguli de transparenţă şi publicitate.

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.07.2012, ora 12:00. Solicitările vor fi depuse prin fax 0336109281, prin mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (cu confirmare de primire) sau direct la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 , CP 800215.

7. Limba de redactare a ofertei: limba română.

8. Prețul va fi exprimat în RON fără TVA, pentru fiecare LOT în parte.

9. Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

10. Valabilitatea ofertei: 45 zile.

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut“.

12. Adresa la care se depune oferta: str. Domnească nr. 66, CP 800215, loc. Galaţi, jud. Galaţi.

13. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.07.2012, ora 12:00.


Vă invităm să ofertaţi!Cu stimă,Preşedinte


VIOREL ROTILĂ