Imprimare

Modificarea regulamentului de functionare al CNESAS - Comisia Naţională de Evaluare în Sistemul de Asigurări de Sănătate

ORDIN nr. 1170 din 9 octombrie 2013

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. EN 10.054 din 9 octombrie 2013 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 1.635 din 13 septembrie 2013;

- art. 244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I

Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 şi 923 bis din 14 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1

Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale, de Dispozitive Medicale, de Medicamente şi Materiale Sanitare, denumită în continuare Comisia Naţională de Evaluare în Sistemul de Asigurări de Sănătate (CNESAS), conform prevederilor art. 244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţată în baza Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 637/241/2006."

2.La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 2

CNESAS este constituită din 8 membri, astfel: 4 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, vicepreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, directorul general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, medicul-şef - director general adjunct al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii."

3.La anexa nr. 1, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 5

Numai membrii CNESAS au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 5 din cei 8 membri ai comisiei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui CNESAS este hotărâtor."

4.La anexa nr. 1, după articolul 16 se introduc trei noi articole, articolele 161-163, cu următorul cuprins:

"Art. 161

Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private coordonează comisiile de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.

Art. 162

Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă Prespitalicească şi Transport Sanitar coordonează comisiile de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.

Art. 163

Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale coordonează comisiile de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora."

5.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

6.După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2.

7.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

8.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 4.

9.Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.

10.După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 6.

11.Anexa nr. 33 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7.

12.Anexele nr. 1-7 la anexa nr. 33 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 8-14.

13.Anexa nr. 34 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15.

14.Anexele nr. 1-7 la anexa nr. 34 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 16-22.

15.Anexa nr. 35 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 23.

16.Anexele nr. 1-7 la anexa nr. 35 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 24-30.

17.La anexa nr. 36, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

Pentru spitalele care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a spitalelor sau Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a spitalelor şi Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti."

18.La anexa nr. 36 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a1) spitalul care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 3.500 lei, pentru spitalele din mediul urban ce au în structură peste 400 de paturi, respectiv 875 lei pentru spitalele din mediul rural sau 2.500 lei pentru spitalele din mediul urban ce au în structură până la 400 de paturi inclusiv, respectiv 625 lei pentru spitalele din mediul rural. Pentru efectuarea vizitei de evaluare, reprezentantul legal al spitalului face o cerere de evaluare pentru componentele din structura aprobată de Ministerul Sănătăţii, avându-se în vedere în acest sens secţiile spitalului, laboratorul de analize medicale, secţia de radiologie şi imagistică medicală, farmacia cu circuit închis, ambulatoriul integrat al spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."

19.La anexa nr. 37, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

Pentru furnizorii care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu a Municipiului Bucureşti."

20.La anexa nr. 37 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a1) sediul/punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru furnizorul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului;"

21.La anexa nr. 38, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

Pentru farmaciile care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a farmaciilor sau Comisia de Evaluare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a farmaciilor şi Comisia de Evaluare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti."

22.La anexa nr. 38 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a1) farmacia comunitară organizată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, punctul de lucru al societăţii comerciale care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru farmacia din mediul urban, respectiv 150 lei pentru farmacia din mediul rural; oficina locală de distribuţie care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 100 lei; farmaciile cu circuit închis nu trebuie să facă dovada achitării acestei taxe de evaluare. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."

23.La anexa nr. 39, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

Pentru cabinetele de medicină dentară care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor de medicină dentară sau Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor de medicină dentară şi Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a Municipiului Bucureşti."

24.La anexa nr. 39 articolul 6, litera a1), se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a1) cabinetul de medicină dentară care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru cabinetul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru cabinetul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."

25.La anexa nr. 40, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistică Medicală a Municipiului Bucureşti."

26.La anexa nr. 40 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a1) furnizorul (sediul/punctul de lucru) de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală din structura spitalului nu trebuie să facă dovada plăţii taxei de evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."

27.La anexa nr. 41, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator a Municipiului Bucureşti."

28.La anexa nr. 41 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a1) furnizorul (sediul/punctul de lucru) de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din structura spitalului nu trebuie să facă dovada plăţii taxei de evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."

29.La anexa nr. 42, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

Pentru cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sănătate care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate sau Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate a Municipiului Bucureşti, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate şi Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate a Municipiului Bucureşti."

30.La anexa nr. 42 articolul 6, litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a1) cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sănătate (sediul/punctul de lucru) care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare cabinet medical din structură aflat în mediul urban, respectiv 250 lei pentru fiecare cabinet medical din structură aflat în mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de «Alte venituri» (cod cont 26.36.05.50) deschis la Trezoreria Statului."

Art. II

Anexele nr. 1-30*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

_______

*) Anexele nr. 1-30 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. III

În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se elimină.

Art. IV

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, direcţiilor de sănătate publică şi al caselor de asigurări de sănătate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 640 din data de 17 octombrie 2013

Ataşamente:
Download-ează fișierul (OMS 1170 din 2013.docx)OMS 1170 din 2013.docx[ ]0 Kb