lohgo

Imprimare

Achizitie "Servicii de restaurant si coffee break pentru workshopuri"

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă,

având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie:

“SERVICII RESTAURANT ŞI COFFEE BREAK PENTRU WORKSHOPURI”

Cod CPV: 55500000-5; 55330000-2

 

1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 05.11.2012 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect prestarea serviciilor de restaurant şi a serviciilor de coffee break.

 2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.

 3. Procedura de atribuire aplicată: procedura deschisă de cercetare a pieţei - studiu de piaţă, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.

 4. Specificaţii tehnice minime :

Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România, va organiza la sediul regional din Galaţi, str. Domnească, nr. 66, un număr de maxim 6 workshopuri, cu o durată de câte 2 zile fiecare.

Workshopurile se vor desfăşura în perioada 09 noiembrie 2012 – 30 aprilie 2013, şi vor fi organizate de regulă vinerea şi sambăta. Data exactă a desfăşurării va fi comunicată prestatorului cu 3 zile înaintea fiecărui workshop.

Numărul estimat de participanţi este de 25 de persoane pentru fiecare workshop în parte, iar aceştia vor beneficia de serviciile de restaurant şi coffee break în fiecare din cele 2 zile. Achizitorul va comunica către prestator numărul exact de participanţi în dimineaţa zilei în care vor fi prestate serviciile.

În consecinţă, se doreşte achiziţionarea serviciilor de restaurant (masă de prânz) şi de coffee-break pentru fiecare participant.

Serviciile de restaurant:

-        trebuie să includă o masă de prânz/meniul zilei (felul 1, felul 2, pâine, 0.5 L apă) pentru fiecare persoană/zi;

-        locaţia prestării serviciilor: sala de mese a ofertantului, care să fie la o distanţă de maxim 300 metri de locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

Serviciile de coffee break:

-        ofertantul trebuie să asigure o cafea caldă (150 ml) şi 0.5 L de apă pentru fiecare participant/zi.

-        ofertantul va asigura o cafetieră pentru a menţine temperatura cafelei constantă, zahăr, lapte pentru cafea, pahare de unică folosinţă pentru fiecare participant.

-        locaţia prestării serviciilor: la locul desfăşurării workshopului, respectiv str. Domnească, nr. 66.

 5. Reguli de transparenţă şi publicitate.

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66, cod poştal 800215.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.11.2012, ora 16:00. Solicitările vor fi depuse prin fax 0336109281, prin mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (cu confirmare de primire) sau direct la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 , CP 800215.

7. Limba de redactare a ofertei: limba română.

8. Prețul ofertei este ferm în RON, fără TVA.

9. Oferta va fi exprimată în preţ servicii restaurant şi coffee break /persoană/zi.

NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

10. Valabilitatea ofertei: 45 zile.

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut“.

12. Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.

13. Data limită pentru depunerea ofertei: 05.11.2012,ora 12.00.

 

Vă invităm să ofertaţi!

 Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Documentatie ofertanti.doc)Documentatie pentru ofertanti[ ]0 Kb
Imprimare

Achizitia de servicii de contabilitate

In atenţia potenţialilor ofertanţi,

                                                             INVITAŢIE DE PARTICIPARE

1.Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam.36 organizează la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215 procedura deschisa competitivă în vederea Achizitiei de servicii de contabilitate (expert contabil) CPV 79211000-6.

2.Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295. Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Cresterea nivelului de calificare a angajaților din sănatăte si asistentă socială din Regiunea Sud-Est”

3. Procedura de atribuire aplicata deschisă competitivă conform Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind   efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013,respentiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanţa

4.Specificaţii tehnice minime : asigură evidenta contabila analitica distincta a Proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale. Inregistrarile contabile aferente proiectului vor fi realizate de catre un expert contabil in conditiile legii care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectulu; certifică completitudinea, corectitudinea şi realitatea informaţiilor din cererile de rambursare şi a înregistrărilor în sistemul contabil a tuturor operaţiilor declarate din cererile de rambursare, semnarea evidenţei cheltuielilor şi a raportului tehnico-financiar, precum şi cerinţele specificate în Contractul de finanţare, ghiduri şi Instrucţiunile emise de AMPOSDRU. Expertul contabil trebuie sa fie membru activ CECCAR si nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de Departamentul de Etică sau Comisiile de disciplină ale CECCAR.

Durata contractului : serviciile de contabilitate (expert contabil) vor fi contractate pentru toată durata implementării proiectului (22 luni)

5. Reguli de transparenţă şi publicitate
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi

Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215.

6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 17.05.2012 ora 16.00 . Clarificari privind achizitia pot fi obţinute  la următoarea adresă a achizitorului: la sediul regional al proiectului din  Galaţi, str. Domnească nr. 66 sau prin solicitare prin email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (solicitaţi confirmarea primirii e-mail-ului).

7.Limba de redactare a ofertei: limba romana

8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA.

9. Pretul ofertei este ferm.

NU se accepta actualizarea pretului contractului     X

10.Valabilitatea ofertei: 45  zile

11.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “pretul cel mai scăzut

12. Adresa la care se depune oferta : Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania / Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială “Solidaritatea” sediul din Galaţi, str. Domnească nr. 66 CP 800215

13. Data limita pentru depunerea ofertei : 21.05.2012 ora 12.00

 

Cu mulţumiri,

MANAGER PROIECT,                                                                    

Rotilă Viorel

 

Consilier juridic,

Traian Palade

Ataşamente:
Download-ează fișierul (DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI.doc)DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI.doc[ ]0 Kb
Imprimare

Achizitie Servicii de cazare in Constanţa

În atenţia operatorilor economici interesaţi,INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă,

având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie:

Servicii de cazare în Constanţa


Cod CPV: 55110000-41. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 26.03.2012 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect prestare serviciilor de cazare în localitatea Constanţa.


2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.


3. Procedura de atribuire aplicată: procedura deschisă de cercetare a pieţei - studiu de piaţă, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.


4. Specificaţii tehnice minime :

Servicii de cazare pentru 3 persoane (camere single, sau camere double în regim single) pentru o noapte, în localitatea Constanţa, judeţul Constanţa.

Pentru informaţii detaliate consultaţi documentaţia pentru ofertanţi.

5. Reguli de transparenţă şi publicitate.

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2012, ora 10:00. Solicitările vor fi depuse prin fax 0336109281, prin mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (cu confirmare de primire) sau direct la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 , CP 800215.


7. Limba de redactare a ofertei: limba română.


8. Oferta financiară trebuie să specifice preţul global în RON (fără TVA) pentru o cameră single/noapte, sau pentru o cameră double în regim single/noapte.


9. Prețul ofertei este ferm în RON.

10. Valabilitatea ofertei: 45 zile.


11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut“.


12. Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.


13. Data limită pentru depunerea ofertei: 26.03.2012,ora 12.00.


Vă invităm să ofertaţi!Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Documentatie ofertanti cazare.doc)Documentatie pentru ofertanti[ ]0 Kb
Imprimare

Achizitie "Consumabile pentru multifunctionale"

În atenţia operatorilor economici interesaţi,
INVITAŢIE DE PARTICIPARE


la procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie: Consumabile pentru multifuncţionale


Cod CPV:

30125100-2; 30125000-1

 

1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 06.04.2012 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea de consumabile pentru multifuncţionale.


2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.


3. Procedura de atribuire aplicată: procedura deschisă de cercetare a pieţei - studiu de piaţă, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.


4. Specificaţii tehnice minime: Consumabile pentru următoarele tipuri de multifuncţionale:

- XEROX WorkCentre 7535;

- XEROX WorkCentre 7435;

- XEROX WorkCentre 7232;

- XEROX Phaser 6180;

Pentru informaţii detaliate consultaţi documentaţia pentru ofertanţi.

5. Reguli de transparenţă şi publicitate.

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.04.2012, ora 12.00. Solicitările vor fi depuse prin fax 0336109281, prin mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (cu confirmare de primire) sau direct la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 , CP 800215.


7. Limba de redactare a ofertei: limba română.


8. Prețul va fi exprimat în RON, fără TVA, pentru fiecare produs în parte (dacă preţul este exprimat în altă monedă – EURO, dolar etc. - pentru echivalenţa ofertelor va fi luat în calcul cursul BNR din data de 30.03.2012: 1 EURO = 4.3791 RON, 1 USD = 3.2805 RON).


9. Prețul ofertei este ferm.


10. Valabilitatea ofertei: 45 zile.


11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut“.


12. Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.


13. Data limită pentru depunerea ofertei: 06.04.2012, ora 12.00.


Vă invităm să ofertaţi!


Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Documentatie ofertanti.doc)Documentatie pentru ofertanti[ ]0 Kb
Imprimare

Achizitie Carburanti Auto pe baza de BCF-uri

În atenţia operatorilor economici interesaţi,
INVITAŢIE DE PARTICIPARE


la procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie: Carburanţi auto pe bază de BCF-uri


Cod CPV:

09132000-3 (benzină); 09134200-9 (motorină)


1. Federaţia „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.202 A, etaj 2, cam. 36 prin sediul regional Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” din Galați, str. Domnească nr. 66, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 06.02.2012 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea de produse (carburanţi auto) pe baza de Bonuri de Consum Fix (BCF-uri).


2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi din fonduri proprii.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79295.

Titlul proiectului: „Fii calificat pe piața muncii! Creşterea nivelului de calificare a angajaților din sănătate şi asistenţă socială din Regiunea Sud-Est”.


3. Procedura de atribuire aplicată: procedura deschisă de cercetare a pieţei - studiu de piaţă, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.


4. Specificaţii tehnice minime :

Pentru buna desfăşurare a activităţii de transport auto în cadrul proiectului, este necesar a se achiziţiona carburant auto pe bază de Bunuri de Consum Fix (B.C.F.-uri) care să permită funcţionarea autovehiculelor din dotarea Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, aflate în comodat.

Carburanţii auto solicitaţi sunt carburanţi tip Benzină 95 şi Motorină EURO 5.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au acoperire cu staţii de alimentare, acceptându-se numai ofertanţii care au cel puţin câte 3 staţii / puncte de lucru deschise non-stop în fiecare judeţ din zona de implementare a proiectului (Regiunea Sud-Est), în care să se comercializeze combustilul solicitat.

Ofertanţii trebuie să asigure posibilitatea de a achiziţiona combustibili auto (fără a plăti în numerar) prin prezentarea bonurilor valorice de carburant auto la staţiile de distribuţie.

Pentru informaţii detaliate consultaţi documentaţia pentru ofertanţi.

5. Reguli de transparenţă şi publicitate.

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe http://www.solidaritatea-sanitara.ro/ şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Galaţi, str. Domnească nr. 66 cod poştal 800215.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.02.2012, ora 16.00. Solicitările vor fi depuse prin fax 0336109281, prin mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , (cu confirmare de primire) sau direct la sediul regional din Galaţi, str. Domnească nr. 66 , CP 800215.


7. Limba de redactare a ofertei: limba română.

8. Oferta financiară trebuie să specifice preţul global în RON (fără TVA) cumulat pentru 1 litru Benzină 95 şi 1 litru Motorină EURO 5. Alături, va fi menţionat preţul pentru fiecare carburant în parte.

9. Prețul ofertei este ferm în RON.

10. Valabilitatea ofertei: 45 zile.


11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: “preţul cel mai scăzut“, avându-se în vedere preţul global în RON (fără TVA) cumulat pentru 1 L Benzină 95 şi 1 L Motorină EURO 5.


12. Adresa la care se depune oferta: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, loc Galaţi, str. Domnească nr.66, CP 800215, prin mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau prin fax la 0336109281.


13. Data limită pentru depunerea ofertei: 06.02.2012,ora 10.00.


Vă invităm să ofertaţi!Cu stimă,

Preşedinte

VIOREL ROTILĂ