Guvernul Romaniei
Ordonanta nr. 18 din 29/08/2009 (Ordonanta 18/2009)
privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Publicat in Monitorul Oficial nr. 601 din 31/08/2009
 
 
 
 
 
   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
 
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
 
   CAPITOLUL I
 Rezidentiatul
 
   SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
 
   Art. 1. -
(1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
   (2) Specialitatile si durata pregatirii prin rezidentiat se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
   Art. 2. -
(1) Rezidentiatul se organizeaza in urmatoarele forme: pe locuri, pe posturi si prin selectie pentru medicina de familie si are o durata cuprinsa intre 3 si 7 ani, in functie de specialitate.
   (2) Pregatirea in rezidentiat reprezinta un proces continuu de pregatire teoretica si practica, fiind normata ca activitate didactica doar activitatea de pregatire in rezidentiat efectuata de catre cadrele didactice universitare, in conformitate cu numarul orelor de curs si de aplicatii din curriculumul aprobat.
   (3) Cifra de scolarizare a rezidentilor se aproba anual prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
   Art. 3. -
(1) Ministerul Sanatatii organizeaza admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi, prin concurs national, iar admiterea in rezidentiatul in medicina de familie, prin test de selectie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
   (2) Rezultatele concursului national de rezidentiat pe locuri si pe posturi, precum si rezultatele selectiei pentru rezidentiatul in medicina de familie se confirma prin ordin al ministrului sanatatii, iar cei care promoveaza concursul sau selectia, dupa caz, devin rezidenti in specialitatea respectiva.
   (3) Incepand cu sesiunea de rezidentiat 2010, absolventii facultatilor de medicina au acces la pregatirea in vederea obtinerii specialitatii medicina de familie, prin selectie, in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
   Art. 4. -
(1) Pentru inscrierea la concursul de rezidentiat pe locuri si posturi, precum si pentru selectia in rezidentiatul de medicina de familie se percepe o taxa, al carei cuantum se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.
   (2) Sumele incasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat sau selectiei, iar sumele ramase disponibile se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
   (3) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti poate utiliza colaboratori in conditiile legii.
 
   Art. 5. -
(1) Preparatorii universitari si asistentii universitari medici, medici dentisti si farmacisti, confirmati in urma concursului national de rezidentiat, efectueaza pregatirea in rezidentiat in afara normei de baza didactice.
   (2) Admiterea la rezidentiat a cadrelor didactice din invatamantul universitar din domeniul sanatate se face in aceleasi conditii ca pentru orice absolvent al invatamantului universitar medical.
   Art. 6. -
(1) Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi in acelasi timp rezident in mai multe specialitati sau in forme de rezidentiat distincte.
   (2) Calitatea de rezident inceteaza in urmatoarele situatii:
   a) la data finalizarii programului de pregatire in rezidentiat, certificata de catre coordonatorul sau directorul de program de rezidentiat, in baza Carnetului de rezident si a Caietului de monitorizare a pregatirii rezidentului;
   b) pe durata pregatirii, pentru oricare dintre cazurile de incetare a contractului individual de munca prevazute de lege;
   c) prin renuntare expresa, formulata in scris catre Ministerul Sanatatii;
   d) in caz de incompatibilitate;
   e) alte cazuri prevazute de lege.
   (3) Prin incompatibilitate, in sensul prevazut la alin. (2) lit. d), se intelege situatia in care un rezident, pe parcursul pregatirii, sustine un alt concurs de rezidentiat.
   (4) Rezidentul care se afla intr-o situatie de incompatibilitate are obligatia de a aduce la cunostinta Ministerului Sanatatii aceasta situatie, in scris, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia sau, dupa caz, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
   (5) In termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), rezidentul trebuie sa opteze pentru pregatirea intr-o singura specialitate.
   (6) In cazul in care rezidentul aflat in stare de incompatibilitate nu isi exprima optiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continua sa existe, se considera de drept ca acesta a renuntat la calitatea de rezident dobandita anterior aparitiei starii de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sanatatii.
   Art. 7. - Pe perioada pregatirii in rezidentiat, medicii rezidenti nu au acces la alte forme de invatamant postuniversitar medical uman de specialitate.
   Art. 8. -
(1) Intreaga activitate de pregatire prin rezidentiat se desfasoara sub autoritatea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania, dupa caz.
 
   (2) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti are rolul de a gestiona la nivel national activitatea de pregatire in rezidentiat, prin infiintarea Registrului matricol national al rezidentilor si prin asigurarea logisticii necesare organizarii si desfasurarii concursului national de rezidentiat.
   Art. 9. -
(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara in mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin departamentele de invatamant postuniversitar medical, medico-dentar si farmaceutic.
   (2) Institutiile de invatamant superior cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate propun Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti coordonatorii de program de rezidentiat, directorii de program, precum si responsabilii de formare.
   (3) Nominalizarea coordonatorilor prevazuti la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
   (4) Pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, directorii de program pot beneficia, in conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizatii.
   Art. 10. -
(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum national de pregatire si unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, obligatorii si unice pe tara.
   (2) Regulamentul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
   (3) Curriculumurile sunt propuse de institutiile de invatamant superior cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sanatatii, de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Colegiului Farmacistilor din Romania.
   (4) Curriculumurile aprobate se transmit tuturor institutiilor de invatamant si unitatilor sanitare acreditate sa desfasoare pregatirea in rezidentiat si se aplica integral tuturor rezidentilor aflati in pregatire, in limita duratei prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
   (5) Activitatea de pregatire teoretica si practica, reprezentata de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, este consemnata in doua documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident si Caietul de monitorizare a pregatirii rezidentului.
   Art. 11. - Pe perioada pregatirii, rezidentii pot inchiria un loc de cazare in caminele universitare, spatiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizati sau detasati ori in camine de rezidenti, in conditiile legii.
   Art. 12. -
(1) Rezidentii efectueaza pregatirea de specialitate in unitati sanitare publice acreditate, inclusiv in cabinete medicale individuale de medicina de familie, precum si in unitati sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie.
   (2) Unitatile de pregatire se nominalizeaza de Ministerul Sanatatii, in baza propunerilor universitatilor de medicina si farmacie acreditate si in functie de capacitatile de pregatire ale acestora.
   (3) Criteriile si procedurile de acreditare si reacreditare a acestor unitati se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
 
   Art. 13. -
(1) Cheltuielile de personal aferente rezidentilor se suporta in totalitate de la bugetul de stat, in limita duratei maxime prevazute pentru specialitatea pentru care opteaza.
   (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se acorda prin unitatile sanitare cu care rezidentii pe locuri, respectiv pe post au incheiat contract individual de munca pe durata determinata, in baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectueaza pregatirea.
   (3) Incepand cu anul III de pregatire in specialitate, rezidentii pot fi inclusi in linia de garda, in afara programului normal de lucru, pe raspunderea si sub supravegherea medicului titular de garda care detine calitatea de indrumator sau responsabil de formare, dupa caz.
   (4) Rezidentii care efectueaza garzi in afara programului normal de lucru sunt salarizati pentru aceasta activitate de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda, cu respectarea prevederilor legale.
   Art. 14. - Pentru fiecare dintre specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentisti si, respectiv, Colegiului Farmacistilor, dupa caz, elaboreaza Fisa postului rezidentului, cu caracter si continut general obligatorii, care sa cuprinda drepturile, obligatiile si limitele de competenta ale acestuia.
   Art. 15. -
(1) Institutiile de invatamant superior cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie elibereaza diplome care certifica absolvirea stagiilor de pregatire in specialitate.
   (2) Etapa ulterioara incheierii pregatirii in rezidentiat o constituie examenul pentru obtinerea titlului de medic, medic dentist si, respectiv, farmacist specialist, cuprinzand o proba scrisa si probe clinice sau practice.
   (3) Examenul se organizeaza de Ministerul Sanatatii in centrele universitare cu facultati de medicina generala, medicina dentara si farmacie acreditate, in care s-a efectuat pregatirea, si se sustine in fata unei comisii de specialisti propuse de universitatile de medicina si farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale si numite prin ordin al ministrului sanatatii.
   (4) La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentisti sau farmacistii care au efectuat integral programul de pregatire si au obtinut diploma eliberata de institutiile de invatamant superior cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie.
   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), la examen se pot prezenta si rezidenti aflati in ultimele 6 luni dinaintea finalizarii integrale a pregatirii, pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de rezidentiat si numai cu aprobarea ministrului sanatatii, cu obligatia finalizarii de catre acestia a programului de pregatire.
   (6) Examenul poate fi sustinut in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.
   (7) Dupa promovarea examenului, ministrul sanatatii confirma prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz.
   (8) Metodologia desfasurarii probelor examenului pentru obtinerea titlului de medic, medic dentist si, respectiv, farmacist specialist se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
 
   SECTIUNEA a 2-a
Rezidentiatul pe locuri
 
   Art. 16. -
(1) Admiterea in rezidentiatul pe locuri se face prin concurs national organizat de Ministerul Sanatatii la nivelul institutiilor de invatamant superior medical cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, in sesiune unica, in trimestrul IV al fiecarui an.
   (2) Concursul se organizeaza pe domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
   (3) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concursul organizat pentru rezidentiatul pe locuri si aleg loc in specialitate sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, devenind rezidenti in specialitatea respectiva, cu pregatire in centrul universitar ales.
   Art. 17. -
(1) Rezidentiatul pe locuri se organizeaza pentru un numar de locuri in acord cu necesitatile din teritoriu.
   (2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii confirmati in rezidentiat incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata rezidentiatului in specialitatea aleasa, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.
 
   SECTIUNEA a 3-a
Rezidentiatul pe post
 
   Art. 18. -
(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza in trimestrul IV al fiecarui an, in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
   (2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurarii asistentei medicale. Pentru resedinta de judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu 75% sau mai putin din numarul de personal normat pe locuri de munca in unitatea sanitara respectiva, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti. Pentru celelalte unitati din judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu 75% sau mai putin din numarul de personal normat pe locurile de munca din localitatea respectiva, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti.  
   (3) Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post se aproba anual prin ordin al ministrului sanatatii.
   (4) Pentru spitalele clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum si pentru spitalele regionale nu se organizeaza rezidentiat pe post.
   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), se poate organiza rezidentiat pe post pentru specialitatile deficitare, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
   (6) Rezidentii care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat in conditiile prevazute la alin. (1)-(3) incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica care a publicat postul respectiv, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
   (7) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concursul de rezidentiat pe post incheie un contract individual de munca cu unitatea sanitara publica care a publicat postul respectiv, inainte de inceperea pregatirii in rezidentiat. Prin acest contract se prevede obligatia de a lucra la unitatea sanitara publica cu care a incheiat contractul individual de munca un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat.
   (8) Obligatia prevazuta la alin. (7) se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, in temeiul prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiei asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, precum si la restituirea primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca.
   (9) Prevederile alin. (7) nu se aplica in cazul in care prin reorganizare este desfiintata unitatea sanitara in care se afla postul in care este confirmat ca rezident.
   (10) Prevederile alin. (7) se aplica si in cazul restructurarii unitatilor sanitare prin reducerea numarului de posturi.
 
   CAPITOLUL II
 A doua specialitate
 
   Art. 19. -
(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de-a doua specialitati in regim cu taxa, prin urmatoarele modalitati:
   a) prin sustinerea unui nou concurs de rezidentiat, cu respectarea prevederilor legale;
   b) prin inscrierea la programul de pregatire in a doua specialitate, pentru oricare dintre specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, conform facultatii absolvite.
   (2) Cuantumul taxei se stabileste prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii la propunerea Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si se aplica in mod corespunzator ambelor modalitati de obtinere a celei de-a doua specialitati, prevazute la alin. (1).
   (3) Dispozitiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat, prevazut la art. 10 alin. (2), se aplica in mod corespunzator ambelor modalitati de obtinere a celei de-a doua specialitati, prevazute la alin. (1).
   Art. 20. -
(1) Programul de pregatire in a doua specialitate se efectueaza cu frecventa si are durata totala, curriculum de pregatire si barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice identice cu cele prevazute pentru programul de pregatire prin rezidentiat. Programul asigura acelasi nivel si aceeasi calitate a pregatirii de specialitate ca si programul de rezidentiat in specialitatea respectiva.
   (2) Prin exceptie de la alin. (1), stagiile de pregatire efectuate in prima specialitate, similare ca durata si continut, care se regasesc in curriculumul de pregatire al celei de-a doua specialitati, se echivaleaza. Echivalarea se face de catre institutiile de invatamant superior care organizeaza pregatirea in rezidentiat.
   Art. 21. - Posesorii certificatului de specialist in specialitati asimilate efectueaza pregatire in specialitatea de asimilare, fara concurs de rezidentiat si fara taxa.
 
   CAPITOLUL III
 Drept de libera practica
 
   Art. 22. -
(1) Incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist.
   (2) Medicii rezidenti care nu finalizeaza stagiul de rezidentiat in specialitatea obtinuta prin concurs pot continua pregatirea in specialitatea medicina de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face, dupa caz, la finele completarii pregatirii in specialitatea medicina de familie sau dupa parcurgerea integrala a curriculumului de pregatire in aceasta specialitate.
   (3) Medicii confirmati specialisti in alta specialitate decat specialitatea medicina de familie, aflati in situatie de reconversie profesionala, pot obtine certificatul de medic specialist medicina de familie dupa efectuarea unui stagiu de pregatire de minimum 6 luni in unitati sanitare acreditate pentru pregatirea in rezidentiatul de medicina de familie si dupa promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sanatatii.
   (4) In vederea aplicarii prevederilor alin. (3), Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania analizeaza in ce masura formarea de specialist, precum si experienta profesionala insusita pot inlocui formarea prin rezidentiat in specialitatea medicina de familie si stabilesc durata stagiului de pregatire in specialitatea medicina de familie care urmeaza a fi efectuat.
   (5) Durata si continutul pregatirii in specialitatea medicina de familie, prevazute la alin. (2)-(4), se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic specialist se aproba de catre Ministerul Sanatatii.
   Art. 23. - Absolventii facultatilor de medicina care au finalizat pregatirea in rezidentiat, dar nu au promovat examenul de specialitate pot fi incadrati cu contract individual de munca in cabinete medicale individuale, sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de incadrarea pe functia de medic si de salarizarea corespunzatoare ultimului an de rezidentiat, in functie de specialitatea in care au fost confirmati medici rezidenti.
 
   CAPITOLUL IV
 Dispozitii tranzitorii si finale
 
   Art. 24. -
(1) Absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie licentiati anterior promotiei 2005 dobandesc drept de libera practica dupa finalizarea stagiaturii cu durata de un an.
   (2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie licentiati anterior promotiei 2005 se suporta de la bugetul de stat.
   (3) Activitatea practica desfasurata de medicii, medicii dentisti si farmacistii din promotii anterioare anului 2005 in afara granitelor Romaniei poate fi echivalata de Ministerul Sanatatii cu stagiatura cu durata de un an, cu avizul, dupa caz, al Colegiului Medicilor din Romania, al Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si, respectiv, al Colegiului Farmacistilor din Romania.
   Art. 25. - Incepand cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina dentara si farmacie obtin dreptul de libera practica odata cu dobandirea licentei.
   Art. 26. -
(1) Inscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face si imediat dupa promovarea examenului de licenta sau/si inaintea finalizarii anului de stagiatura, in vederea asigurarii posibilitatii obtinerii specializarilor la varste mai apropiate de tendintele actuale ale standardelor internationale.
   (2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie anterior promotiei 2005, care devin rezidenti in conditiile prevazute la alin. (1), dobandesc dreptul de libera practica dupa un an de rezidentiat, conform prevederilor legale anterioare.
   Art. 27. -
(1) Pentru rezidentii aflati in pregatire, forma rezidentiat pe post, se mentine obligatia prevazuta in actele aditionale la contractele individuale de munca, respectiv de a lucra la unitatea sanitara publica cu care au incheiat contractul individual de munca cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat.
   (2) Rezidentii pe post isi desfasoara si finalizeaza pregatirea potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.
   Art. 28. - Specialistii care au efectuat programul de pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca.
   Art. 29. -
(1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii cetateni ai unui alt stat decat statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene pot efectua specializare in rezidentiat prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu respectarea prevederilor legale, in una dintre specialitatile prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
   (2) Specializarea se face cu respectarea duratei si curriculumului de pregatire prevazute pentru rezidentiatul in specialitatea respectiva in Romania.
 
   (3) Examenul de specialitate se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii, la sfarsitul specializarii, cu respectarea conditiilor prevazute pentru finalizarea rezidentiatului, in sesiune comuna.
   Art. 30. -
(1) Dispozitiile prezentei ordonante nu afecteaza drepturile castigate de medici, medici dentisti si farmacisti, potrivit legislatiei anterioare.
   (2) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ.
   Art. 31. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008.
   Art. 32. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                                                Contrasemneaza:
                                                ---------------
                                              Ministrul sanatatii,
                                                   Ion Bazac
                               Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                                                  Marian Sarbu
                                  Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
                                              Ecaterina Andronescu
                                         Ministrul finantelor publice,
                                                 Gheorghe Pogea
 
   Bucuresti, 29 august 2009.
 
Nr. 18
 

lauff lautf laurf