Juridic - Legislatia Muncii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru aplicarea Legii-Cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în anul 2010

 

 

În temeiul art.108  din Constituţia României, republicată, şi art.11 lit. c) şi r) din Legea  nr.90/2001

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art.1 – (1) Începând cu luna ianuarie 2010 întregul personal din sectorul bugetar încadrat în autorităţile şi instituţiile publice  prevăzute la alin.(1) şi (3) ale art. 2 din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reîncadrat corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009.

(2) La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate, iar salarizarea se face cu menţinerea salariilor  avute la 31 decembrie 2009.

(3) Personalul care ocupă funcţii de conducere va fi reîncadrat pe unul din cele două grade, respectiv, în cazul funcţionarilor publici, pe una din cele două trepte.

(4) Pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi preoţii militari, prevederile alin.(1) se aplică în mod corespunzător, în condiţiile reglementate de Legea nr.80/1995 privind  statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată.

(5) Personalul care ocupă funcţii specifice care nu se regăsesc în anexele la Legea Cadru nr. 330/2009 va fi reîncadrat, prin asimilare sau echivalare, în baza avizelor Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţionarii publici,  în funcţii care se regăsesc în anexele la lege, iar salarizarea se face cu menţinerea salariilor  avute la 31 decembrie 2009.

 

Art.2 –  (1) Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi păstrează salariul, solda sau, după caz,  indemnizaţia lunară de încadrare  brut/brută  avute  la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute de Legea nr. 329/2009, care se calculează astfel:

a)  la salariul de bază,  solda/salariul funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare corespunzătoare funcţiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adaugă cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor  care se introduc în acesta/acestea, prevăzute în notele la anexele la lege;

b) sporurile,  indemnizaţiile şi alte drepturi salariale   prevăzute în anexele la lege care nu se introduc în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare, se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor alin.(2) al art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009.

(2) La calculul drepturilor prevăzute la alin. (1), se vor avea în vedere numai drepturile salariale prevăzute în legi sau hotărâri ale Guvernului, după caz, pentru categoriile de personal respective.

(3) În salariile de bază ale funcţiilor de execuţie şi ale funcţiilor de conducere este cuprins în toate cazurile sporul de vechime în muncă, în cuantumul avut în luna decembrie. În situaţia în care în cursul anului personalul de conducere şi execuţie îndeplineşte condiţiile pentru trecerea într-o altă tranşă de vechime se acordă gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime prin aplicarea procentului la salariul de bază avut în luna decembrie 2009.

(4) Salariul de merit se include în salariul de bază al persoanelor care au beneficiat de acest drept în luna decembrie 2009 pe o perioadă de cel mult un an de la data stabilirii acestuia în anul 2009. Începând cu anul 2010 acest drept nu se mai stabileşte.

(5) În toate cazurile, în salariul de bază al funcţiilor de conducere este inclusă indemnizaţia de conducere.

(6) Reîncadrarea  personalului didactic din învăţământ, la data de 1 ianuarie 2010, se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009 stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului n.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 .

Art. 3 – (1) În toate cazurile în care drepturile salariale determinate în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Cadru nr. 330/2009 şi ale art.2 şi alin.(1) şi (2) al art.9  din prezenta hotărâre sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să compenseze diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc  în funcţie de acestea.

(2) Cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite începând cu luna ianuarie 2010 în conformitate cu prevederile Legii Cadru nr.330/2009 nu va depăşi nivelul acestora  stabilit pentru luna decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal aprobate prin art.10 al Legii nr.329/2009, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art.4 – (1) Cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor se stabileşte cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 330/2009.

Art.5 – În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare se va face numai pentru cele care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără ca în mod cumulat cu sporurile şi indemnizaţiile acordate să fie  depăşită această valoare.

Art.6 – În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele legii.

 

Art.7 – Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter permanent, la reîntoarcerea în ţară în anul 2010 va fi reîncadrat la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii similare.

 

Art.8 – Managerilor instituţiilor publice de cultură care vor fi încadraţi în anul 2010 corespunzător prevederilor OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură li se vor stabili salariile prin echivalare cu salariile managerilor aflaţi în funcţie la instituţii de nivel similar.

 

Art.9 (1) În conformitate cu art. 1 din Legea nr. 330/2009, în sistemul de salarizare al personalului din sectorul bugetar, drepturile salariale sunt stabilite doar prin lege sau, în cazurile în care legea prevede în mod expres, prin hotărâri ale Guvernului.

(2) - La stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Cadru nr. 330/2009, nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele colective/individuale de muncă, sau alte acte, decât legi sau hotărâri ale Guvernului.

(3) – Prin contractele colective şi individuale de muncă, nu pot fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care exced prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.

Art.10 – Personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii îşi păstrează în anul 2010 salariul de bază şi alte drepturi de natură salarială avute în luna decembrie 2009, cu respectarea prevederilor din prezenta hotărâre de Guvern.

 

Art.11  (1) - Personalul din autorităţile şi instituţiile publice care, în baza Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, au fost supuse reorganizării prin schimbarea regimului de finanţare din instituţii finanţate integral din venituri proprii în instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, va fi reîncadrat pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor specifice postului,  prin asimilare cu funcţiile din instituţia care îl preia în structură, subordine sau în finanţare.

(2) - Drepturile salariale aferente fiecărei categorii de funcţii urmează a fi stabilite strict cu respectarea cadrului legal aplicabil în luna decembrie 2009 funcţiilor similare din instituţia sau autoritatea în subordinea/structura căreia se reorganizează  instituţiile şi autorităţile prevăzute la alin.(1).

 

Art.12 În anul 2010 pentru întregul personal prevăzut la alin.(1) şi (3) al art.2 din Legea-cadru nr. 330/2009 se aplică prevederile alin.(7) ale art.30 din această lege.

 

PRIM – MINISTRU

 

EMIL BOC

lauff lautf laurf