Calitatea procesuala activa a sindicatului

Legea nr. 54/2003; art. 28În exercitarea atribuţiilor prevăzute în art. 28 al Legii nr. 24/2003, organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiuni în justiţie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. Aceţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată.I.C.C.J., secţia civilă, decizia nr. 2446 din 25 martie 2004Prin sentinţa civilă nr. 505 (CM) din 23 septembrie 2003,  Tribunalul Argeş a respins acţiunea formulată de Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Argeşean „Muntenia”, în contradictoriu cu Şcoala Vulpeşti-Buzoieşti şi Primăria Comunei Vulpeşti-Buzoieşti.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că acţiunea a fost formulată de sindicat în nume propriu şi nu în numele membrilor săi,  deoarece nu se poate deduce din cuprinsul acţiunii care sunt membrii de sindicat ale căror drepturi salariale nu au fost respectate şi în numele cărora s-a formulat cererea.

Recursul declarat de sindicat este întemeiat.

Raportat la actele depuse la dosar şi la dispoziţiile înscrise în art. 28 din Legea nr. 54/2003,  greşit prin hotărârea recurată s-a respins acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale active a sindicatului.

Titulari ai drepturilor pretinse sunt membrii de sindicat, deoarece prin acţiune se cere ca pârâtele să fie obligate să reactualizeze salariul de merit, sporul pentru titlul ştiinţific  de doctor, sporul de stabilitate, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi indemnizaţia pentru funcţia de diriginte, în conformitate cu H.G. nr. 281/1993 privind salarizarea în sectorul bugetar, Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic şi contractul colectiv de muncă, şi  să plătească sumele cuvenite salariaţilor, începând cu data de 1 mai 2002.

Art. 28 din Legea nr. 54/2003 – acordă sindicatului calitate procesuală activă pentru apărarea drepturilor membrilor săi.

Textul prevede că organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.

În exercitarea atribuţiilor, organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată.

Se constată că, prin lege, se recunoaşte expres sindicatului calitate procesuală activă pentru apărarea drepturilor de natura celor care fac obiectul cauzei, deoarece în acţiune se precizează  că drepturile pretinse decurg din legislaţia muncii şi contractul colectiv de muncă.

Într-adevăr, reprezentantul trebuie să-şi arate calitatea în cererea pe care o face, indiferent de natura reprezentării, pentru că, atunci când       nu-şi arată calitatea de reprezentant, este presupus că lucrează în nume propriu.

În speţă, însă, sindicatul şi-a arătat calitatea de reprezentant legal al membrilor săi, întrucât cererea de chemare în judecată este întemeiată pe art. 28 din Legea nr. 54/2003, există precizarea că acţiunea s-a formulat în numele membrilor de sindicat, pentru apărarea drepturilor salariale şi se arată că membrii de sindicat în numele cărora pârâtele au fost chemate în judecată sunt menţionaţi în tabelul anexat la cerere.

În raport cu aceste precizări şi în lipsa unor dovezi că membrii de sindicat, în numele cărora s-a formulat acţiunea, s-ar fi opus la judecată, nu se putea reţine lipsa calităţii procesuale active.

Prin urmare, constatându-se că motivele invocate de recurent sunt întemeiate, s-a admis recursul declarat de sindicat. Cauza va fi trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe, deoarece tribunalul, respingând acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale active, nu a stabilit starea de fapt, raportat la membrii de sindicat în numele cărora s-a formulat cererea şi nu a avut în vedere că, deşi salariaţii sunt reprezentaţi de sindicat, ei stau în proces ca reclamanţi, pentru că prin hotărârea judecătorească, ce se pronunţă în cauză, se stabileşte existenţa sau inexistenţa drepturilor acestora.

lauff lautf laurf