Obs. Propunerile noastre de modificare şi completare a Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară
au fost înaintate şi susţinute prin intermediul CNS "SAN.ASIST".
 
 Centrala Naţională Sindicală din Sănătate şi Asistenţă Socială
C.N.S. "SAN.ASIST"
 
 
Tel. 0788195186
Fax. 0213171040
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Splaiul Independenţei, nr. 202 A, cam. 36, Bucureşti                                                       Nr. înregistrare: 06/11.III.2008
                             
            
      
Către:
 
MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII
 
 
          Vă transmitem prima parte a propunerilor noastre de completare a Proiectului Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.
          Anexăm şi formatul electronic cu propunerile inserate în textul proiectului.
 
             Cu stimă,
 
                                                                                       Preşedinte,
 
                                                                                   Viorel  ROTILĂ                                                                
                                                                                             
La art. 1 se introduce alin 7:
 1. (7)      Prezentul C.C.M. preia şi prevederile mai favorabile salariaţilor sau sindicatelor din C.C.M. unic la nivel naţional din legislaţia muncii sau din legislaţia comunitară.
 
După art. 2 se introduce un alt articol:
Art. ….  (1) Executarea prevederilor C.C.M. este obligatorie pentru părţi.
                 (2) Respectarea prevederilor contractului va fi urmărită şi interpretarea acestuia va fi făcută de comisia paritară patronat-sindicate.
                 (3)  Modul de constituire şi funcţionare a comisiei paritare menţionată la alin. 2 , este prezent în Anexa nr.... a prezentului contract.
       (4) Nerespectarea obligaţiilor asumate de părţi prin C.C.M. reprezintă încălcarea atribuţiilor de serviciu, atragând răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz.
 
La art. 4 se introduce alin. 6:
(6) Părţile convin ca ori de câte ori intervin reglementări legale sau convenţionale mai favorabile (în privinţa drepturilor şi avantajelor salariaţilor care decurg din prezentul contract), ele să facă parte de drept din acest contract, nefiind necesară nici o formalitate în  acest scop.
 
Alin. 2 al art. 7 se reformulează după cum urmează:
(2) Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor de drept comun.
După art. 7 se introduc două noi articole:
Art. ....  Părţile recunosc drept fundamentale următoarele principii ale dreptului muncii:
a) Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii;
b) Negocierea condiţiilor de muncă;
c) Respectarea disciplinei muncii;
d) Perfecţionarea pregătirii profesionale;
e) Dreptul la odihnă;
f) Dreptul la un salariu adecvat potrivit cu nivelul de pregătire profesională şi munca prestată;
g) Dreptul la protecţia muncii;
h) Dreptul la asocierea în sindicate;
i)  Dreptul la grevă.
 
Art. .........   (1) Prin prezentul contract sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la:
 1. a)      Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea C.C.M. şi a Contractului individual de muncă;
 2. b)      Programul de muncă şi timpul de odihnă.
 3. c)      Condiţiile de muncă, securitate şi sănătate în muncă.
 4. d)      Salarizarea şi alte drepturi salariale.
 5. e)      Protecţia socială a salariaţiilor şi alte drepturi ale acestora.
 6. f)       Pregătirea şi perfecţionarea profesională.
 7. g)      Măsuri de protecţie şi facilităţi pentru membrii  sindicatelor semnatare.
 8. h)      Drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile de muncă.
 9. i)        Prevederi privind dreptul sindical.
 10. j)       Amenajarea ergonomică a locurilor de  muncă.
 
Alin. 2 şi 3 din art. 8 va avea următorul cuprins:
(2) În contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se negociază contribuţiile salariale ale nemembrilor de sindicat care nu pot fi mai mici de 1%.
(3) În vederea negocierii şi aplicării prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, salariaţii, alţii decât membrii de sindicat pot contribui lunar cu cel puţin 1% din salariul de bază. Modul de administrare a fondului colectat se va stabili prin negociere între angajator şi sindicatele reprezentative din unitate.
 
  Alin. 4 al art. 10 va avea următorul cuprins:
(4) Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comisiilor de dialog social din sănătate, care se constituie şi funcţionează conform Anexei nr…………
 
Alin. 2 al art. 15 va avea următorul cuprins:
(2) Autorităţile de Sănătate Publică sunt obligate să achiziţioneze câte un exemplar al prezentului contract colectiv de muncă tuturor unităţilor de la nivelul judeţului.
 
Înainte de art. 17 se introduce un nou articol:
ART........  (1) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor individuale de muncă, cu excepţia drepturilor care sunt stabilite în cuantum fix sau maxim.  
(2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine, sub sancţiunea nulităţii absolute a acestora, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative, prin prezentul contract colectiv de muncă şi prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate şi la nivel naţional.
 
   Partea finală a alin. 2 de la art. 18 se reformulează după cum urmează:
 Din comisiile de angajare şi susţinere a concursurilor vor face parte, în calitate de observator, reprezentanţii sindicatelor reprezentative la nivel de unitate.)
 
Alin. 2 al art 48 va avea următoarea formulare:
(2) Angajatorul poate să dispună măsuri disciplinare împotriva celor care practică intimidarea membrilor de sindicat, conform legii, acestea constituind abateri disciplinare.
   
Înainte de art. 66 se introduc două noi articole:
Art. …. (1) Unitatea are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.
(2) Unitatea are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(3) Dacă unitatea apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu.
(4) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.
 
Art. ... (1) Partea patronală se obligă să acţioneze permanent,  să stabilească şi să aplice toate măsurile necesare, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
(2) Răspunderea pentru asigurarea, prezentarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii o au cei care organizează, conduc, coordonează şi controlează activitatea, iar răspunderea pentru respectarea acestor măsuri o au toţi salariaţii.
(3) Administraţia va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii.
(4)Timpul afectat activităţilor prevăzute la alineatul (3) se include în timpul de muncă şi este salarizat.
 
După art. 66 se introduce un nou articol:
Art……  (1) Părţile sunt de acord că în cadrul unităţilor sanitare condiţiile corespunzătoare de lucru nu pot exista fără asigurarea materialelor sanitare, instrumentarului, aparaturii, reactivilor şi documentelor specifice muncii necesare (necesitate stabilită de baremurile de utilizare şi funcţionare).
(2) În sensul celor specificate la alin.(1), partea patronală se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru aprovizionarea curentă cu cele menţionate, în cantităţile necesare şi la cele mai înalte standarde de calitate.
(3) Partea patronală se obligă să nu pună salariaţii în situaţia de a fi nevoiţi să achiziţioneze din banii proprii, diverse materiale consumabile sau alte materiale necesare desfăşurării activităţii, achiziţionând cele menţionate în cantităţile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi la cele mai înalte standarde de calitate.
(4) Partea patronală recunoaşte dreptul reprezentanţilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract de a controla respectarea celor mentionate la alin.(1), (2) şi (3), şi de a sesiza administraţiei neregulile constatate, urmând ca aceasta să remedieze de urgenţă situaţia.
(5) Unitatea se obligă să furnizeze salariatului uneltele, materialele şi mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu fără un efort excesiv şi în bune condiţii de securitate.
(6) Neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu în condiţiile nerespectării prevederilor alin. 5 nu poate fi imputabilă salariatului.
 
După art. 74 se introduce un nou articol:
Art. ...(1) În bugetul unităţilor vor fi incluse cu prioritate cheltuielile necesare pentru realizarea măsurilor ce se impun în domeniile: securitate, tehnica, ventilaţie, dotare cu echipament individual de protecţie, materiale igienico-sanitare, instruire, alimentatie de protecţie, cercetare - proiectare în domeniul securităţii muncii.
(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va urmări continu constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor necesare realizării prevederilor alinatului (1).
(3) Salariaţii nu vor fi implicati în nici o situţie în suportarea costului financiar al măsurilor referitoare la securitatea, igiena şi sănătatea lor, în procesul de muncă.
 
După art. 81 se introduce un nou articol:
Art. ...  (1) Sarcinile de serviciu ale salariaţilor vor fi stabilite numai în conformitate cu cerinţele postului şi obligaţiile asumate de fiecare salariat la încheierea Contractului individual de muncă.
(2) Părţile, de comun acord, recunosc că ambiguitatea în ceea ce priveşte atribuţiile fiecărui salariat, necunoaşterea fişei postului pentru fiecare post, şi a normativelor de personal, constituie deficienţe grave ale sistemului şi, prin urmare,  se angajează să întreprindă toate măsurile necesare pentru reglementarea acestei situaţii în cel mai scurt timp cu putinţă.
(3) Reprezentanţii sindicatelorafiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract au dreptul de a prezenta şi solicita modificarea normativelor de personal şi a atributiilor de serviciu, partea patronală având obligaţia invitării reprezentanţilor sindicali la soluţionarea propunerilor înaintate de ei, precum şi la soluţionarea oricăror altor propuneri şi probleme ce privesc normativele de personal.
(4) Normativele de personal se stabilesc cu consultarea şi avizul scris al reprezentanţilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract, evitându-se încărcarea cu sarcini de serviciu necorespunzătoare cu volumul concret al timpului de lucru.
 
După art. 91 se introduc 5 noi articole:
 
Art. ... (1) În cazul îmbolnăvirilor profesionale, accidentelor de muncă, a unor boli grave, salariaţii membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract vor fi trimişi la tratamente medicale, în unităţi specializate din ţară, sau, cu recomandarea medicilor, în strainătate, în situaţia în care tratamentul respectiv nu se poate face în ţară şi accidentul sau boala nu este din vina salariatului, cu suportarea cheltuielilor de către unitate.
(2) Salariaţii care au contractat în timpul muncii boli profesionale sau boli legate de profesie, ce le-au provocat vătămarea organismului, li se asigură de către unitate, în mod gratuit, proteze sau materiale sanitare la recomandarea medicului.
 
Art. .... (1) De domeniul protecţiei muncii ţine şi protejarea salariaţilor, membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, de agresiuni fizice sau verbale din partea pacienţilor, aparţinătorilor acestora sau a altor persoane din exterior sau interior, în timpul muncii sau legate de procesul de muncă.
(2) Partea patronală se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru întărirea protecţiei personalului legat de cele menţionate la alineatul (1).
(3) Partea patronală se obligă să-şi asume toate conflictele de acest gen şi să reprezinte juridic salariaţii membri ai sindicatelor semnatare ale prezentului contract în conflictele de genul celor mentionate la alineatul (1).
(4) Salariatul membru al sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, victimă a unei agresiuni de tipul celor menţionate la alineatul (1), este degrevat automat de orice răspundere legată de sarcinile de serviciu, dacă nu a beneficiat imediat de protecţia administraţiei. El poate să solicite despăgubiri, inclusiv în instanţă, atât de la agresor cât şi de la unitate, unitatea răspunzând în solidar cu agresorul.
(5) Părţile recunosc că salariaţii nu-şi pot desfăşura activitatea în parametri contractuali dacă lucrează în condiţii de ameninţări fizice şi/sau verbale.
 
Art. ... (1) Părţile se angajează să promoveze un comportament civilizat în cadrul unităţii, cu respectarea  demnităţii fiecărui salariat.
(2) Partea patronală se obligă să  sancţioneze disciplinar orice abatere de la normele de comportament civilizat, indiferent din  partea cui ar veni sesizarea .
(3) Precizări suplimentare privind normele de comportament  vor face obiectul  Regulamentelor de organizare şi funcţionare.
 
 
Art. ....... (1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legatură cu munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:
a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului.
            b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă.
(2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncă, angajatorul este obligat să comunice sindicatului reprezentativ din unitate, inspectoratelor teritoriale de muncă şi Autorităţilor de Sănătate Publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti apariţia acestor boli.
(3) Persoanele care au contactat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă şi al sindicatului reprezentativ din unitate.
            (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale vor urmări respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancţiunile prevăzute de lege.
 
Art. ... (1) Anchetele asupra accidentelor de muncă se fac obligatoriu în prezenţa unui reprezentant al sindicatului al cărui membru este cel implicat.
(2) Rezultatele şi concluziile anchetelor asupra accidentelor de muncă se înaintează obligatoriu, în copie, reprezentanţilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract.
(3) Partea patronală se obligă să facă toate demersurile necesare pentru efectuarea unor studii calificate privind incidenta anumitor boli în cadrul personalului (TBC, hepatită, HIV, boli de radiaţie, cancer, s. a.) şi includerea acestora în categoria bolilor profesionale.
(4) Reprezentanţii sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract au dreptul să controleze modul în care partea patronală se achită de obligaţiile asumate la alineatele (1), (2) şi (3).
 
Înainte de art. 92 se introduc 4 noi articole:
ART. ...... (1) Pentru munca prestată fiecare salariat are dreptul la un salariu, în bani, stabilit iniţial la încheierea Contractului individual de munca, în concordanţă cu prevederile prezentului C.C.M., prevederile C.C.M. la nivel de unităţi, C.C.M. unic la nivel naţional, cu prevederile legislaţiei în vigoare .
(2) Salariul fiecărui angajat depinde şi de nivelul de pregătire profesională, de rezultatele obţinute, de vechimea în muncă, de specificul secţiei sau compartimentului unde lucrează, şi de natura activităţii depuse.
(3) În stabilirea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice, etnice, confesionale, de vârstă, sex, stare materială, sau de orice alt fel.
 
Art. ... Sarizarea personalului are la bază următoarele principii :
a) la muncă egală salariu egal;
b) salarizare diferenţiată după calitatea muncii;
c) salarizare diferenţiată după cantitatea muncii;
          d) salarizare diferenţiată în funcţie de calificarea profesională şi nivelul studiilor;
   e) salarizare diferenţiată în functie de condiţiile de muncă;
f) salarizare diferenţiată după funcţia îndeplinită;
 
ART. …  (1) Salariile personalului din sistem sunt compuse din :
 1. I)                   Salariul de bază, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi în funcţie de nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;
 2. II)                 Sporuri la salariul de bază :
  1. a)      Pentru vechimea în muncă;
  2. b)      Pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea;
  3. c)      Pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru;
  4. d)      Pentru munca desfăşurată în timpul nopţii;
  5. e)      Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază.
  6. III)              Premii pentru rezultatele obţinute în activitatea individuală.
  7. IV)              Un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblu ale unităţii.
  8. V)                 Al 13-lea salariu, care va fi plătit o dată cu achitarea acestuia pentru personalul finanţat de la bugetul de stat.
  9. VI)              premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual.
  (2) Punctele I, II, V şi VI se aplică sub supravegherea reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract iar punctele III şi IV numai cu consultarea şi avizul scris al reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare semnatare ale prezentului contract.
 (3) Toţi salariaţii beneficiază de 20 de tichete de masă/salariat/lună.
 
 
ART. .... (1)  Încălcarea drepturilor salariaţilor membri ai sindicatelor semnatare ale prezentului contract privind stabilirea salariului de bază la încadrare, avansarea în funcţii a personalului, acordarea de drepturi salariaţilor, atrage răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.
(2) Nivelurile drepturilor salariale se calculează corelativ cu valoarea indexărilor periodice prevăzute de lege.
(3) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţi, salariaţii având calitatea de creditori privilegiaţi.
 (4) Plata salariilor se face la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.
 
La art. 92 se introduce alin 4.1:
(4.1) În caz de faliment sau lichidare judiciara, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
 
La art. 98 se introduc 6 noi aliniate:
(2) Personalul care beneficiază de salariul de merit se stabileşte odată pe an,  în raport cu rezultatele obţinute de fiecare salariat în activitatea desfăşurată.
(3) Pentru personalul nou angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.
(4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15%  din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al unităţii, din care cel puţin o treime  va fi utilizat pentru funcţiile de execuţie.
(5) Persoanele îndreptăţite să primească salariul de merit se stabilesc cu consultarea şi avizul scris al reprezentanţilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract .
(6) În cazul în care partea patronală nu a folosit fondurile alocate salariilor de merit în totalitate sau de loc atunci, cu consultarea şi avizul scris al reprezentanţilor sindicatelor semnatare ale prezentului contract, poate schimba destinaţia  acestor sume în premii acordate tuturor salariaţilor la sfârşitul fiecărui an calendaristic.
(7) Procedura acordării salariilor de merit este cea stabilită în anexa nr.........
 
După art. 98 se introduce un nou articol:
ART. ...(1) Angajarea şi avansarea în funcţii  (în grade sau trepte profesionale) se face prin concurs sau examen, şi în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate.
(2) Încadrarea în urma concursului se face în toate condiţiile la gradatia 1.
(3) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară este de cel puţin 2 ani cu excepţia persoanelor încadrate ca debutant.
(4) În mod excepţional, pentru cadre cu o deosebită valoare, conducătorul unităţii poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevazută la aliniatul (3).
(5) În vederea prezentării la concurs persoanele care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite, li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu.
 
După art. 114 se introduc două noi articole:
ART. ... (1) În domeniile de activitate unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalţi salariaţi încadraţi în funcţii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi alţi salariaţi din unitate care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor normal de lucru.
(2) Pe perioadele menţionate la alin. (1) se va utiliza angajarea prin cumul, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absenţa persoanelor titulare.
 
Art. ....  (1 ) În anumite cazuri bine precizate poate fi utilizată şi instituţia consemnului sau gărzii la domiciliu. Acesta constă în obligaţia salariatului de fi la dispoziţia unităţii sau secţiei/compartimentului, în interesul serviciului, în afara programului său normal de lucru, staţionând la domiciliu.
(2) Salariaţii consemnaţi beneficiază de un spor de 10% până la 25% din salariul de bază.
 
 
La art. 116 se introduce aliniatul 2:
(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei se include în programul de lucru.
 
Înainte de art. 131 se introduce un nou articol:
ART. .... (1) Părţile recunosc de comun acord că o măsură de  prevenire a concedierilor colective este evitarea angajarilor iraţional şi neîntemeiat făcute.
(2) În concordanţă cu prevederile alin.(1), unitatea este obligată să nu procedeze la angajări fără consultarea şi avizul scris al reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract.
(3) În conformitate cu prevederile legale, toate angajările se fac prin concurs sau examen, partea patronală recunoscând dreptul reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract de a contesta şi anula orice angajare care nu este făcută prin concurs sau examen.
(4) Unitatea se obligă să anunţe în scris, cu semnatură de primire, conducerea sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract despre posturile disponibile existente în cadrul spitalului cu 45 de zile înainte de scoaterea acestora la concurs.
(5) Partea patronală recunoaşte dreptul reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract de a participa la toate concursurile pentru ocuparea unui post în cadrul spitalului şi se obligă să invite în scris, cu semnatură de primire, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului, reprezentanţii sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
 
Art. 140 va avea următoarea formulă:
ART. 140
    (1) Contravaloarea deplasării salariaţilor cu mijloacele de transport în comun este suportată integral de angajator în următoarele cazuri:
-         deplasarea de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, în zilele de muncă ale salariatului
-         deplasarea în interes de serviciu.
  (2) Deplasările amintite la alin. 1 trebuie să se efectueze pe cel mai scurt traseu posibil.
  
La art. 146 se introduc două noi aliniate:
(1.1) Prin termenul de formare profesională continuă - orice procedură prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate în domeniul specialităţilor lor.
(6) Părţile recunosc faptul că formarea profesională continuă este imperios necesară în cadrul unităţii, fiind în folosul unităţii, a pacienţilor şi a salariaţilor şi a societăţii.
 
După art. 148 se introduc 10 noi articole:
Art. … (1) Sunt de competenţa Comisiilor paritare pentru aplicarea CCM de la nivelul unităţilor             următoarele :
         a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către unitate.
         b) sindicatele semnatare ale prezentului contract vor participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesionala în cadrul  unităţii;
          c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de         forţă de muncă din afară;
         d) În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, unitatea va analiza cererea împreuna cu sindicatele semnatare ale prezentului  contract.
         e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
  (2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare la avizierul unităţii.
  (3) La stabilirea programelor de formare profesională, unitatea şi sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract vor adopta măsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participării femeilor la acestea.
 (4) Planurile şi programele de formare profesională anuală elaborate de Comisia paritară sunt anexe ale Contractelor colective de muncă de la nivelul unităţilor sau grupurilor de unităţi.
 
 
Art. ....  (1) Participarea la formare profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau  la         iniţiativa salariatului.
      (2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor, cu consultarea sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract,  şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
 
Art. ,,,,  (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
 (2) În cazul în care, în condiţiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parţială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu depăşeşte 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi de sporul de vechime.
(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de unitate egală cu salariul de bază.
(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (3), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.
 
Art. ......  (1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, unitatea va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul al cărui membru este, sau cu sindicatele semnatare ale prezentului contract dacă salariatul nu este membru de sindicat.
 (2) Unitatea va decide, în condiţiile prevăzute la alin. 1), cu privire la cererea formulată de salariat în termen de 15 zile de la primirea solicitării hotărând şi condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
 
Art. ...... Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională.
 
Art. ..... (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
 
Art. .... (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
 (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
 
Art. ....  (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.
 (2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1).
 
Art.....  (1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.
 (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi cea prevăzută pentru concediul          de            odihnă.
 (3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.
 
Art. ...Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
 
După art. 161 se introduc patru noi articole:
ART....  (1) Cercetarea abaterilor disciplinare ale membrilor de sindicat, a referatelor şi reclamaţiilor care îi privesc pe aceştia, se face cu participarea reprezentantului sindicatului în care este înscris fiecare salariat vizat.
(2) Cercetarea prevăzută la alin.(1), se poate face şi fără prezenţa reprezentantului sindicatului dacă şedinţa comisiei de cercetare a fost anunţat în scris, şi cu semnătură de primire, cu cel puţin 48 de ore înainte, dar nu s-a prezentat nici un reprezentant la locul şi ora anunţată.
(3) La solicitarea salariatului, acesta poate fi asistat şi reprezentat de către un reprezentant al sindicatului atât la audiere cât şi pe parcursul cercetării, în cazurile prevăzute la alin.1.
    (4) După finalizarea cercetărilor, dacă acestea privesc sau au legătură cu un membru al unuia din sindicatele semnatare ale prezentului contract, reprezentantul sindicatului are dreptul la consultarea dosarului de cercetare.
    (5)  Orice cercetare a unei abateri disciplinare va fi efectuată conform procedurii prevăzute la Anexa nr…. (Anexa: Procedura cercetării disciplinare).
 
Art. .... (1) În scopul unei bune colaborări părţile, la orice nivel, se obligă să răspundă în scris, în termen maxim de 5 zile lucrătoare, la toate cererile şi adresele înaintate de fiecare dintre părţi.
(2) Depăşirea termenului prevăzut la alin.(1), reprezintă încălcarea C.C.M.
(3) Partea patronală şi conducerea  sindicatelor afiliate organizaţiislor sindicale semnatare vor accepta reciproc invitaţiile unor membri ai acestora pentru discutarea unor probleme de interes comun, în vederea rezolvării acestora.
 
ART. .... (1) Părţile semnatare ale prezentului contract, în calitate de parteneri sociali permanenţi, recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru membrii de sindicat  libertatea de opinie ce se exprimă civilizat, utilizându-se un limbaj adecvat.
(2) Partea patronală recunoaşte dreptul sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea lor şi de a-şi formula programe proprii de acţiune, în condiţiile legii.
(3) Este interzisă orice intervenţie a părţii patronale de natură a limita ori întrerupe exercitarea drepturilor prevăzute la alin.(2).
(4) Partea patronală se obligă să adopte o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale existente şi faţă de reprezentanţii sau membrii acestora.
(5) Partea patronală se obligă să se abţină de la orice formă de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor membrilor organelor de conducere ale sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale  semnatare ale prezentului contract.
 
ART. ... (1) Pentru fundamentarea negocierilor C.C.M., ca şi pentru desfăşurarea activităţii sindicale, unitatea este obligată să pună la dispoziţia reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract informaţiile şi documentele solicitate ori să le asigure acestora accesul la aceste informaţii, dispunând tuturor salariaţilor sectorului administrativ (economic, tehnic şi de personal) să colaboreze la oferirea informaţiilor necesare negocierii Contractelor colective de muncă.
(2) Reprezentanţii sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce au caracter confidenţial la care au acces conform prevederilor alin.(1).
(3) Partea patronală şi reprezentanţii sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract se obligă să-şi comunice reciproc şi în timp util toate hotărârile lor privind problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.
 
Alin. 1 al art. 162 se reformulează după cum urmează:
(1) În baza prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, se vor negocia şi încheia contracte colective de muncă la nivelul unităţilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1.
 
La art. 168 se introduce alin. 2:
(2) Partea patronală recunoaşte dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
 
După art. 172 se introduce un nou articol:
   Art……. În termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract vor fi începute negocierile pentru încheierea Acordului pentru funcţionarii publici din ramura sanitară.
 
Anexa nr…..
REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A COMISIILOR DE DIALOG SOCIAL DIN  SĂNĂTATE
 
CAPITOLUL I
Natura juridică, rolul şi obiectivele, atribuţiile Comisiilor  de Dialog Social  din  Sănătate
 
Art.1  (1) În conformitate cu prevederile Legii 54/2003 cu completările şi modificările ulterioare, CCM la nivel de Ramură Sanitară şi Asistenţă Socială 2005-2007 se organizează Comisiile de Dialog Social din Sănătate(CDSS), organisme formate din reprezentanţii  partenerilor sociali.
            (2) Comisiile de Dialog Social din Sănătate vor fi organizate la următoarele nivele:
- Ministerul Sănătăţii
- Autorităţile de Sănătate Publică din judeţe
- Unităţile sanitare
 
Art. 2.  Comisiile de Dialog Social din Sănătate vor fi alcătuite:
a) la nivelul Ministerului Sănătăţii:
-reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
-reprezentanţii organizaţiilor patronale semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară
-reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară
b) La nivelul Autorităţilor de Sănătate Publică din judeţe
- reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică
- directorii instituţiilor sanitare
- reprezentanţii organizaţiilor patronale afiliate organizaţiilor semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară
- reprezentanţii organizaţiior sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară
c) La nivelul unităţilor sanitare
- Comitetul Director al unităţii
- reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară
 
Art. 3. Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ şi vizează în special următoarele :
 1. La nivelul Ministerului Sănătăţii:
- Asigurarea relaţiei dintre partenerii sociali din ramura sanitară - administraţie, patronate, sindicate – care să permită o informare reciprocă şi permanentă a nevoilor acestora şi să faciliteze soluţionarea problemelor ridicate sau a revendicărilor formulate.
- Consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative ori de altă natură, cu caracter economico-social (incluzând aici: deciziile susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele angajaţilor, toate măsurile administrative ce urmează să le aplice, necesitatea şi oportunitatea angajărilor de personal, necesitatea şi oportunitatea perfecţionării personalului etc.).
- Consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării sistemului sanitar.
- Urmărirea modului de aplicare a Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi rezolvarea diferendelor legate de neaplicarea prevederilor acestuia în diferite unităţi aflate în subordinea sau sub controlul Ministerului Sănătăţii.
- Transmiterea către partenerii sociali a tuturor Ordinelor Ministerului Sănătăţii care nu se publică în Monitorul Oficial, a tuturor deciziilor şi normelor elaborate de acesta.
 
 1. La nivelul Autorităţilor de Sănătate Publică din judeţe:
- Asigurarea relaţiei dintre partenerii sociali din ramura sanitară de la nivel local care să permită o informare reciprocă şi permanentă a nevoilor acestora şi să faciliteze soluţionarea problemelor ridicate sau a revendicărilor formulate.
- Consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor de orice natură care riscă să afecteze drepturile salariaţilor .
- Consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării sistemului sanitar.
- Urmărirea modului de aplicare a Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară în unităţile aflate în subordinea sau sub controlul Autorităţii de Sănătate publică şi rezolvarea diferendelor legate de neaplicarea prevederilor acestuia.
 
c) La nivel de unitate
- Asigurarea relaţiei dintre partenerii sociali - administraţie şi sindicate – care să permită o informare reciprocă şi permanentă a nevoilor acestora şi să faciliteze soluţionarea problemelor ridicate sau a revendicărilor formulate.
- Consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor de reglementare, de restructurare sau de privatizare a unor activităţi, ori de altă natură,
- Consultarea partenerilor sociali cu privire la:
-  măsurile ce se întreprind pe linia restructurării unităţii
-          redistribuirea salariatilor
-          măsurile de reducere a activităţii ori de reorganizare a unităţii sanitare,
-          necesitatea şi oportunitatea angajărilor de personal;
-          necesitatea şi oportunitatea perfecţionării personalului;
-          elaborarea regulamentului intern
-          Informarea  organizaţiilor sindicale de la nivelul unităţii asupra tuturor măsurilor administrative ce urmează să fie aplicate.
- Urmărirea modului de aplicare a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau, acolo unde acesta nu există, a Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi rezolvarea diferendelor legate de neaplicarea prevederilor acestuia în diferitele secţii sau compartimente din unitate
- Transmiterea către partenerii sociali a tuturor deciziilor Comitetului Director.
- Asigurarea participării reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară la toate şedinţele Comitetului Director.
 
 
Art 4   (1)Fiecare dintre părţi îşi va desemna  reprezentanţii în cadrul Comisiile de Dialog Social din Sănătate
(2)Lista cu aceşti membri va conţine modalităţile de contact a acestora (telefon/fax) şi va fi depusă la secretariatul tehnic al CDS.
 
Art.5  Fiecare organizaţie are dreptul la nominalizarea a doi membri titulari şi doi supleanţi în Comisiile de Dialog Social.
 
CAPITOLUL II
FUNCŢIONAREA CDSS
 
Art 6.  (1) CDSS se întruneşte:
 1. a)      La nivelul Ministerului Sănătăţii Publice în şedinţe ordinare organizate lunar sau  în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.
 2. b)      La nivelul Autorităţii de Sănătate Publică în şedinţe ordinare organizate lunar sau  în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.
 3. c)       La nivelul unităţilor în şedinţe organizate o dată la două săptămâni sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.
  1. La prima întâlnire părţile vor stabili calendarul şedinţelor pe pewrioada următoare. Hotărârea de convocare a şedinţelor extraordinare aparţine conducerii instituţiei în funcţie de solicitările partenerilor sociali sau în funcţie de situaţie.
Art.7. În cadrul dialogului  părţile sunt independente şi egale în drepturi.
Art.8 Punctele de vedere exprimate de oricare dintre părţi şi vor fi consemnate în minuta/ procesul-verbal de şedinţă. Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei CDS sunt considerate acceptate şi de partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţă, cu condiţia convocării acestora .
Art. 9 Conducerea instituţiei va asigura spaţiul şi condiţiile materiale necesare bunei desfăşurări a şedinţelor de dialog social.
Art 10 Prevederile art. 3 constituie puncte permanente ce se vor afla pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe a CDSS în funcţie de nivelul la care aceasta se desfăşoară.
Art 11 (a) CDSS are un secretariat tehnic asigurat de către conducerea instituţiei .
(b) Secretariatul tehnic are următoarele sarcini curente:
a-      Convocarea membrilor CDS la şedinţe cu cel puţin 3 zile înainte
b-     Întocmirea şi comunicarea proiectului ordinii de zi cu cel puţin 3 zile înainte
c-      Difuzarea materialelor de lucru pentru şedinţele Comisiei cu cel puţin 3 zile înainte
d-     Redactarea şi difuzarea minutei/ procesului- verbal pentru fiecare şedinţă
e-      Alte sarcini stabilite de plenul Comisiei.
Art 12 Convocarea CDS se face în scris, cu trei zile înainte de şedinţă.
Art 13 La convocarea membrilor Comisiei se anunţă: locul şi ora desfăşurării şedinţei precum şi ordinea de zi. Se vor pune la dispoziţia membrilor Comisiei toate materialele de lucru pentru şedinţă.
Art.14 Angajatorul şi sindicatele din unitate afiliate la organizaţiile semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi asistenţă socială sunt obligate să se consulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
ART 15. Principiile care stau la baza procesului de dialog social sunt libertatea de exprimare, libertatea de asociere precum şi respectarea clară şi transparentă a acestor principii.
ART 18. Partenerii sociali implicaţi în procesul de dialog social  îşi recunosc reciproc
interesele şi rolurile legitime având sarcina de a se angaja în mod constructiv în acest proces.
ART.19 Ministerul Sănătăţii Publice, Autorităţile de Sănătate Publică şi conducerile unităţilor sunt răspunzătoare de asigurarea condiţiilor pentru respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 
 
ANEXA           PROCEDURA  DE  ACORDARE  A  SALARIILOR  DE  MERIT
 
Acordarea salariilor de merit se va face conform următoarei Proceduri:
 
 1. Salariile de merit vor fi distribuite diferitelor categorii de personal pe fiecare secţie sau compartiment după cum urmează:
-         30% din salariile de merit vor fi distribuite medicilor şi pentru celelalte categorii de personal cu studii superioare de specialitate
-         40% din salariile de merit vor fi distribuite asistenţilor medicali şi funcţiilor echivalente
-         30% din salariile de merit vor fi distribuite personalului auxiliar şi echivalent.
 
B. Acordarea salariilor de merit salariaţilor se va face în cadrul procentelor amintite conform următoarei Proceduri:
 
 1. Salariile de merit se acordă în funcţie de o evaluare a personalului de către o Comisie de evaluare,  pe criteriile stabilite în grila de evaluare pentru acordarea salariilor de merit.
 2. Comisia de evaluare pentru acordarea salariilor de merit va fi alcătuită pe fiecare secţie/compartiment  şi va avea următoarea componenţă:
I. Pentru evaluarea medicilor:
 1. Şeful de secţie
 2. Un medic desemnat de comun acord de către toţi medicii
 3. Reprezentantul/reprezentanţii sindicatelor semnatare ale CCM la nivel de unitate.
II. Pentru evaluarea asistenţilor şi a restului personalului:
 1. Şeful de secţie
 2. Asistenta şefă
 3. Reprezentantul/reprezentanţii sindicatelor semnatare ale CCM la nivel de unitate.
 
 1. Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă pentru fiecare din criteriile de evaluare, de la 1 la 5, pentru fiecare salariat.
 2. Notele fiecărui membru al comisiei vor avea o pondere egală din nota finală, respectiv 33,3%.
 3. Fiecare membru al Comisiei va trebui să acorde, sub sancţiunea  anulării notelor sale, doar atâtea note maxime pentru fiecare categorie de salariaţi câte salarii de merit revin fiecăreia dintre categorii pe secţia/compartimentul pe care se face notarea
 4. Acolo unde sunt mai multe sindicate se va face media dintre notele acordate de aceştia, media constituind nota finală din partea sindicatelor, astfel încât media notelor acordate de reprezentanţii sindicatelor să reprezinte 33,3% din media finală a fiecărui salariat.
 5. Notarea se face individual, de fiecare membru al comisiei, şi este secretă; nici unul din membrii comisiei nu va şti ce note a dat ceilalţi membri. Salariaţii nu vor cunoaşte notele acordate de fiecare dintre membrii comisiei. După acordarea notelor foile de notare se strâng şi se sigilează într-un plic ce va fi prezentat Serviciului Resurse Umane.
 6. Serviciul Resurse Umane va deschide plicurile, va centraliza notele acordate, şi va stabili, numai pe baza acestor note, acordarea salariilor de merit.
 7. Din Comisia de centralizare a notelor vor face parte în mod obligatoriu şi reprezentanţii sindicatelor semnatare ale CCM la nivel de unitate.
 
 
 
 
Anexa nr……..
 
Procedura cercetării disciplinare prealabile
 
 
Procedura cercetării disciplinare prealabile este următoarea:
 
 1. Odată cu luarea la cunoştinţă de către angajator de săvârşirea unei fapte ce ar putea fi considerată abatere disciplinară acesta emite decizia de cercetare disciplinară
 2. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie acţiunea sau inacţiunea cercetată, data producerii acesteia, prevederile avute în vedere ca fiind încălcate, cine a făcut sesizarea, data şi ora la care are loc prima audiere din partea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă. Audierea trebuie consemată în scris, sub sancţiunea nulităţii.
 3. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă, împreună cu  copia după actul de sesizare a faptei se comunică celui cercetat cu semnătură de primire. În cazul în care salariatul refuză primirea, aceasta va fi trimisă prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa acestuia.
 4. La prima audiere sunt convocaţi toţi salariaţii care erau prezenţi, sau ar fi trebuit să fie prezenţi în locul şi la data la care a avut loc fapta.
 5. După prima audiere comisia de cercetare prealabilă comunică concluziile celor audiaţi.
 6. Dacă se consideră că există o abatere disciplinară comisia de cercetare disciplinară prealabilă comunică celui acuzat acuzaţia care i se aduce, copii de pe actele comisiei care stau la baza acuzaţiei, şi îi acordă un răgaz de două zile lucrătoare pentru a-şi formula într-o Notă explicativă apărarea în scris şi pentru a prezenta noi probe în apărarea sa, inclusiv martori.
 7. După primirea Notei explicative comisia de cercetare disciplinară prealabilă dă curs apărărilor salariatului, formulate în scris sau exprimate oral în faţa comisiei.
 8. După cercetarea apărărilor salariatului comisia disciplinară propune sau nu o sancţiune disciplinară.
 9. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile.
 10. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat ori reprezentat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
 11. Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii
 12. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
 13. Decizia de sancţionare se comunică personal salariatului în cel mult 5 zile de la data emiterii ei şi produce efecte de la data comunicării.
 14. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele de judecată competente în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării.
 
 

lauff lautf laurf