Ordinul 208/2003 cu privire la normativele de personal

Ordin nr. 208 din 17/03/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 222 din 03/04/2003

Intrare in vigoare: 03/04/2003

privind aprobarea normativelor de personal

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare nr. DB 2.547/2003,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:Art. 1. - Se aprobă normativele de personal pe tipuri de unităţi sanitare, categorii de personal şi tipuri de activităţi medicale, conform anexelor nr. 1-17*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior este prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001.

Art. 3. - Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale din unităţile sanitare este prevăzută la cap. I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 984/1994.

Art. 4. - Numărul de posturi determinat conform normativelor de personal este orientativ şi se determină în funcţie de cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.

Art. 5. - Ordonatorul de credite al unităţii sanitare publice are obligaţia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art. 6. - Pe data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 25 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Direcţia management, salarizare şi structuri unităţi sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela BartoşBucureşti, 17 martie 2003.

Nr. 208.

 

 


ANEXA Nr. 1NORMATIVE DE PERSONAL
pentru asistenţa medicală spitalicească din:- institute şi centre medicale de specialitate

- spitale clinice şi spitale clinice de monospecialitate de interes naţional

- spitale judeţene din centre universitare

- spitale de urgenţă

METODOLOGIE
de aplicare a Normativului de personal

A. Medici şi personal sanitar mediu

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                       Personal
Nr.    Tipul de activitate medicală       Criteriul de       Medici     sanitar
crt.                                         normare                     mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Asistenţa la paturi                nr. de paturi/      10 - 14    8 - 12
                                         1 post                        (pe tură)
 2.   Asistenţa la paturi pentru         nr. de paturi/      6 - 12      7 - 9
      specialităţile chirurgicale        1 post                        (pe tură)
 3.   Posturi fixe generale1):
        - spitale până la 400 paturi     nr. de paturi/      10 - 30    15 - 30
                                         1 post                        (pe tură)
        - spitale peste 400 paturi       nr. de paturi/      20 - 40    12 - 16
                                         1 post                        (pe tură)
        - spitale de urgenţă             nr. de paturi/      10 - 17    8 - 10
                                         1 post                        (pe tură)
 4.   Secţii sau compartimente pentru    nr. de paturi/       2 - 4      1 - 2
      transplant de organe               1 post                        (pe tură)
 5.   Secţii şi compartimente de         nr. de paturi/       4 - 6      2 - 4
      neurochirurgie, chirurgie          1 post                        (pe tură)
      cardiacă şi a vaselor mari,
      chirurgie vasculară chirurgie
      plastică şi reparatorie, arşi,
      cardiologie intervenţională,
      toxicologie clinică
 6.   Secţii şi compartimente de         nr. de paturi/       2 - 4      1 - 3
      anestezie şi terapie intensivă,    1 post                        pe tură)
      de neonatologie, compartimente
      de urmărire postoperatorie
 7.   Secţii şi compartimente de         nr. de paturi/      10 - 14    5 - 10
      recuperare neurologică,            1 post                        (pe tură)
      neuropsihomotorie şi
      neurovasculară
 8.   Activităţi medicale de înaltă
      performanţă:
        a) culturi de ţesuturi         nr. posturi/unitate      -          2
        b) genetică medicală           nr. posturi/unitate      1          3
        c) imunologie şi alergologie   nr. posturi/unitate      1          3
        d) enzimologie                 nr. posturi/unitate      -          3
        e) endoscopie exploratorie     nr. posturi/unitate      1          3
        f) angiografie şi cateterism
           cardiac                     nr. posturi/unitate      1          4
        g) explorări funcţionale în    nr. posturi/unitate      -          4
           specialităţile:
           cofochirurgie, chirurgie
           cardiovasculară,
           toraco-pulmonară,
           urologie, neurochirurgie
        h) medicină nucleară           nr. posturi/aparat/      2
           (radioizotopi)              tură
        i) terapie prin hiperbarism    nr. posturi/unitate      -          4
        j) operaţii endoscopice        nr. posturi/unitate      -          3
        k) terapie cu energii înalte   nr. posturi/aparat/      1          3
                                       tură
        l) medicină experimentală      nr. posturi/unitate      -          3
 9.   Laboratoare de anatomie          nr. de paturi/       100 - 200  50 - 100
      patologică2)                     1 post
10.   Aparatură de laborator de        nr. de posturi/       1/tură     1/tură
      înaltă performanţă: tomograf,    aparat
      angiograf, PET, RMN
11.   Unităţi sanitare fără
      personalitate juridică care
      funcţionează în structura
      spitalelor şi acordă servicii
      medicale de specialitate
      ambulatorie:
        a) dispensare TBC              nr. locuitori/        50.000     25.000
                                       post
        b) laboratoare de sănătate     nr. locuitori/        60.000     60.000
           mintală                     post
        c) cabinet de stomatologie     nr. posturi/          1/tură     1/tură
           urgenţă                     cabinet
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

B. Alt personal

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                       Personal
Nr.    Tipul de activitate medicală     Criteriul de     Alt personal   sanitar
crt.                                      normare          superior      mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Chimist, biolog, biochimist,     nr. de paturi/     40-60        20 - 40
      farmacist                        1 post
 2.   Psiholog, logoped, sociolog
        a) asistenţa la paturi         nr. posturi/       1            1
                                       unitate
        b) spitale de pediatrie        nr. posturi/       2            1
                                       unitate
        c) secţii şi compartimente de
           bolnavi psihici, de
           neurochirurgie, de          nr. de paturi/     70 - 90      -
           neuropsihiatrie infantilă   1 post
           şi de oncologie
        d) chirurgie maxilo-facială    nr. de paturi/     40 - 60      -
           şi chirurgie funcţională    1 post
           ORL
        e) laboratoare de sănătate     nr. de             50.000       50.000
           mintală                     locuitori/post
 3.   Profesori de cultură fizică      nr. posturi/       1/tură       -
      medicală; fiziokinetoterapeut;   sala de
      kinetoterapeut                   kinetoterapie3)
 4.   Fizician
        a) medicină nucleară           nr. posturi/       1            -
           (radioizotopi)              unitate de lucru
        b) terapii cu energii înalte   nr. posturi/       1            -
                                       unitate de lucru
        c) betatron                    nr. posturi/       1            -
                                       unitate de lucru
 5.   Farmacist4)
       - farmacia cu circuit închis    nr. paturi/1       110 - 170    40 - 60
                                       post
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

C. Personal auxiliar sanitar

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.           Tipul de activitate medicală             Criterii de     Personal
crt.                                                     normare       auxiliar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       I. Infirmiere
 a)   pentru asistenţa la paturi                    nr. paturi/1 post  20 - 26
                                                                       (pe tură)
 b)   secţii şi compartimente de neurochirurgie,    nr. paturi/1 post  4 - 10
      chirurgie cardiacă şi a vaselor mari,                            (pe tură)
      chirurgie vasculară chirurgie plastică şi
      reparatorie, toxicologie clinică
 c)   secţii şi compartimente de anestezie şi       nr. paturi/1 post  2 - 4
      terapie intensivă, arşi, cardiologie                             (pe tură)
      intervenţională
 d)   secţii şi compartimente de recuperare         nr. paturi/1 post  4 - 8
      pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie                       (pe tură)
      şi neurovasculară
 e)   săli de operaţie                              nr. de posturi/    1
                                                    sală               (pe tură)
       II. Spălătorese
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor
        - semimecanic                               nr. paturi/1 post  40 - 50
        - mecanică                                  nr. paturi/1 post  50 - 70
       III. Îngrijitori
 a)   pentru curăţenie                              nr. m.p./1 post    225
 b)   farmacii                                      nr. posturi/       1/tură
                                                    farmacie
       IV. Brancardieri5)                           nr. paturi/1 post  30 - 50
                                                                       (pe tură)
       V. Garderobier                               nr. posturi/
      - unităţi sanitare până la 500 paturi         garderobă          1/tură
      - unităţi sanitare peste 500 de paturi                           2/tură
       VI. Fotograf
      - unităţi sanitare peste 500 de paturi        nr. posturi/       1
                                                    unitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgenţe - unitate de primire urgenţe, compartiment de primire urgenţe, modul de urgenţă, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, etc.

2) în unităţile sanitare cu mai puţin de 100 paturi se normează câte 1 post de medic şi câte 1 post de asistent medical pe unitate.

3) spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 m2.

4) în unităţile sanitare cu mai puţin de 110 paturi, se normează 1 post de farmacist şi 1 post de asistent medical în profil farmacie pe unitate.

5) se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

ANEXA Nr. 2NORMATIVE DE PERSONAL
pentru asistenţa medicală spitalicească din spitalele judeţene şi
spitalele de monospecialitate

A. Medici şi personal sanitar mediu

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                       Personal
Nr.         Tipul de activitate           Criteriul de       Medici     sanitar
crt.             medicală                    normare                     mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1                   2                          3               4          5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Asistenţă la paturi              număr de              14 - 18    12 - 16
                                       paturi/1 post                   (pe tură)
 2.   Asistenţă la paturi pentru       număr de              10 - 14    12 - 14
      specialităţile chirurgicale      paturi/1 post                   (pe tură)
 3.   Posturi fixe generale2):
       - spitale până la 400 de        număr de              30 - 50    25 - 35
         paturi                        paturi/1 post                   (pe tură)
       - spitale peste 400 de paturi   număr de              50 - 70    12 - 20
                                       paturi/1 post                   (pe tură)
 4.   Secţii şi compartimente de       număr de              6 - 10      4 - 8
      neurochirurgie, chirurgie        paturi/1 post                   (pe tură)
      cardiacă şi a vaselor mari,
      chirurgie vasculară, chirurgie
      plastică şi reparatorie, arşi,
      cardiologie intervenţională
 5.   Secţii şi compartimente de       număr de               3 - 5      2 - 4
      anestezie şi terapie intensivă   paturi/1 post                   (pe tură)
      şi neonatologie
 6.   Secţii şi compartimente de       număr de              12 - 16    8 - 12
      recuperare neurologică,          paturi/1 post                   (pe tură)
      neuropsihomotorie şi
      neurovasculară
 7.   Activităţi medicale de înaltă
      performanţă:
        a) culturi de ţesuturi         număr de                 -          2
                                       posturi/unitate
        b) genetică medicală           număr de                 1          3
                                       posturi/unitate
        c) imunologie şi alergologie   număr de                 1          3
                                       posturi/unitate
        d) enzimologie                 număr de                 -          3
                                       posturi/unitate
        e) endoscopie exploratorie     număr de                 1          3
                                       posturi/unitate
        f) angiografie şi cateterism   număr de                 1          4
           cardiac                     posturi/unitate
        g) explorări funcţionale în    număr de                 -          4
        specialităţile:                posturi/unitate
        cofochirurgie, chirurgie
        cardiovasculară,
        toraco-pulmonară, urologie,
        neurochirurgie
        h) medicină nucleară           număr de                 1          2
           (radioizotopi)              posturi/aparat/tură
        i) terapie prin hiperbarism    număr de                 -          4
                                       posturi/unitate
        j) operaţii endoscopice        număr de                 -          3
                                       posturi/unitate
        k) terapie cu energii înalte   număr de                 1          3
                                       posturi/aparat/tură
        l) medicină experimentală      număr de                 -          3
                                       posturi/unitate
 8.   Laboratoare de anatomie          număr de             150 - 250  50 - 200
      patologică3)                     paturi/1 post
 9.   Aparatură de laborator de        număr de              1/tură     1/tură
      înaltă performanţă: tomograf,    posturi/aparat
      angiograf, PET, RMN
10.   Unităţi sanitare fără
      personalitate juridică care
      funcţionează în structura
      spitalelor şi acordă servicii
      medicale de specialitate
      ambulatorie:
        a) dispensare TBC              nr. locuitori/        50.000     25.000
                                       post
        b) laboratoare de sănătate     nr. locuitori/        60.000     60.000
           mintală                     post
        c) cabinet de stomatologie     nr. posturi/          1/tură     1/tură
           urgenţă                     cabinet
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

B. Alt personal

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.    Tipul de activitate medicală      Criteriul de        Alt       Personal
crt.                                       normare        personal      sanitar
                                                          superior       mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1                   2                        3               4            5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Chimist, biolog, biochimist,     număr de           80 - 120      30 - 50
      farmacist4)                      paturi/1 post
 2.   Psiholog, logoped, sociolog:
      a) spitale, secţii şi            număr de            70 - 90         -
      compartimente de bolnavi         paturi/1 post
      psihici, de neurochirurgie, de
      neuropsihiatrie infantilă şi de
      oncologie
      b) spitale cu peste 400 de       număr de               1            1
      paturi                           posturi/unitate
      c) chirurgie maxilo-facială şi   număr de            40 - 60         -
      chirurgie funcţională O. R. L.   paturi/1 post
      d) laboratoare de sănătate       număr de            75.000       75.000
      mintală                          locuitori/post
 3.   Profesori de cultură fizică      nr. posturi/        1/tură          -
      medicală; fiziokinetoterapeut;   sala de
      kinetoterapeut                   kinetoterapie5)
 4.   Fizician
        a) medicină nucleară           nr. posturi/           1            -
        (radioizotopi)                 unitate de lucru
        b) terapii cu energii înalte   nr. posturi/           1            -
                                       unitate de lucru
        c) betatron                    nr. posturi/           1            -
                                       unitate de lucru
 5.   Farmacist6):
        - farmacie cu circuit închis   număr de           110 - 170     40 - 60
                                       paturi/1 post
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

C. Personal auxiliar sanitar

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.       Tipul de activitate medicală              Criteriul de       Personal
crt.                                                  normare          auxiliar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      I. Infirmiere
 a)   spitale judeţene şi spitale de           număr de paturi/1 post   22 - 28
      monospecialitate                                                 (pe tură)
 b)   secţii şi compartimente de               număr de paturi/1 post   8 - 12
      neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi                            (pe tură)
      a vaselor mari, chirurgie vasculară,
      chirurgie plastică şi reparatorie
 c)   secţii şi compartimente de anestezie     număr de paturi/1 post    3 - 5
      şi terapie intensivă, arşi,                                      (pe tură)
      cardiologie intervenţională
 d)   secţii şi compartimente de recuperare    număr de paturi/1 post   6 - 10
      pediatrică, neurologică,                                         (pe tură)
      neuropsihomotorie şi neurovasculară
 e)   săli de operaţie                         număr de posturi/sală       1
                                                                       (pe tură)
      II. Spălătorese
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor
      - semimecanic                            număr de paturi/1 post   50 - 60
      - mecanic                                număr de paturi/1 post   60 - 80
      III. Îngrijitori
 a)   pentru curăţenie                         număr de mp/1 post         225
 b)   farmacii                                 număr de                 1/tură
                                               posturi/farmacie
      IV. Brancardieri7)                       număr de paturi/1 post   40 - 50
                                                                       (pe tură)
      V. Garderobier                           număr de
                                               posturi/garderobă
      - spitale până la 500 de paturi          -                        1/tură
      - spitale peste 500 de paturi                                     2/tură
      VI. Fotograf                             număr de posturi/           1
                                               unitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

1) Cu excepţia spitalelor judeţene din centrele universitare şi a spitalelor judeţene de urgenţă.

2) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgenţe - unitate de primire urgenţe, compartiment de primire urgenţe, modul de urgenţă, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, etc.

3) În unităţile sanitare cu mai puţin de 150 de paturi se normează câte un post de medic pe unitate şi câte un post de asistent medical pe unitate.

4) În unităţile sanitare cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de alt personal superior sanitar şi un post de asistent medical pe unitate.

5) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

6) În spitalele cu mai puţin de 110 paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical în profil farmacie, pe unitate.

7) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

ANEXA Nr. 3NORMATIVE DE PERSONAL
pentru spitalele municipale şi orăşeneşti

A. Medici şi personal sanitar mediu

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.         Tipul de activitate         Criteriul de     Medici      Personal
crt.             medicală                 normare                  sanitar mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1                   2                       3              4            5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Asistenţă la paturi              număr de          16 - 20      12 - 18
                                       paturi/1 post                 (pe tură)
 2.   Asistenţă la paturi pentru       număr de          12 - 16      11 - 17
      specialităţile chirurgicale      paturi/1 post                 (pe tură)
 3.   Posturi fixe generale1):
        - spitale până la 400 de       număr de          40 - 60      30 - 40
          paturi                       paturi/1 post                 (pe tură)
        - spitale peste 400 de paturi  număr de          60 - 80      14 - 22
                                       paturi/1 post                 (pe tură)
 4.   Secţii şi compartimente de       număr de           8-12        6 - 10
      neurochirurgie, chirurgie        paturi/1 post                 (pe tură)
      cardiacă şi a vaselor mari,
      chirurgie vasculară, chirurgie
      plastică şi reparatorie, arşi,
      cardiologie intervenţională
 5.   Secţii şi compartimente de       număr de            4-6          3-5
      anestezie şi terapie intensivă   paturi/1 post                 (pe tură)
      şi neonatologie
 6.   Secţii şi compartimente de       număr de          14 - 18      10 - 14
      recuperare neurologică,          paturi/1 post                 (pe tură)
      neuropsihomotorie şi
      neurovasculară
 7.   Laboratoare de anatomie          număr de         150 - 250    150 - 200
      patologică2)                     paturi/1 post
 8.   Aparatură de laborator de        număr de         1/aparat     1/aparat
      înaltă performanţă: tomograf,    posturi/aparat
      angiograf, PET, RMN
 9.   Unităţi sanitare fără
      personalitate juridică care
      funcţionează în structura
      spitalelor şi acordă servicii
      medicale de specialitate
      ambulatorie:
        a) dispensare TBC              nr. locuitori/    50.000       25.000
                                       post
        b) laboratoare de sănătate     nr. locuitori/    60.000       60.000
           mintală                     post
        c) cabinet de stomatologie     nr. posturi/      1/tură       1/tură
           urgenţă                     cabinet
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

B. Alt personal

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.         Tipul de activitate          Criteriul de       Alt        Personal
crt.             medicală                  normare       personal      sanitar
                                                         superior       mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1                   2                        3              4            5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Chimist, biolog, biochimist,     număr de          80 - 120      30 - 50
      farmacist                        paturi/1 post
 2.   Psiholog, logoped, sociolog:
       a) spitale de pediatrie         nr. posturi/          2            1
                                       unitate
       b) secţii şi compartimente de   număr de
       bolnavi psihici, de             paturi/1 post     80 - 120         -
       neurochirurgie, de
       neuropsihiatrie infantilă şi
       de oncologie
       c) spitale cu peste 400 de      număr de              1            1
       paturi                          posturi/unitate
       d) chirurgie maxilo-facială şi  număr de           50 - 70         -
       chirurgie funcţională O.R.L.    paturi/1 post
       e) laboratoare de sănătate      număr de           100.000      100.000
       mintală                         locuitori/post
 3.   Profesori de cultură fizică      nr. posturi/       1/tură          -
      medicală fiziokinetoterapeut;    sala de
      kinetoterapeut:                  kinetoterapie3)
 4.   Fizician
       a) medicină nucleară            nr. posturi/          1            -
       (radioizotopi)                  unitate de lucru
       b) terapii cu energii înalte    nr. posturi/          1            -
                                       unitate de lucru
       c) betatron                     nr. posturi/          1            -
                                       unitate de lucru
 5.   Farmacist4):
       - farmacie cu circuit închis    număr de          110 - 170     40 - 60
                                       paturi/1 post
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

C. Personal auxiliar sanitar

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.             Tipul de activitate                 Criteriul de       Personal
crt.                 medicală                         normare          auxiliar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      I. Infirmiere
 a)   spitale municipale şi orăşeneşti         număr de paturi/1 post   25 - 27
                                                                       (pe tură)
 b)   secţii şi compartimente de               număr de paturi/1 post   10 - 16
      neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi                            (pe tură)
      a vaselor mari, chirurgie vasculară,
      chirurgie plastică şi reparatorie
 c)   secţii şi compartimente de anestezie şi  număr de paturi/1 post    6 - 8
      terapie intensivă, arşi, cardiologie                             (pe tură)
      intervenţională
 d)   secţii şi compartimente de recuperare    număr de paturi/1 post   8 - 12
      pediatrică, neurologică,                                         (pe tură)
      neuropsihomotorie şi neurovasculară
      II. Spălătorese
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor
      - semimecanic                            număr de paturi/1 post   60 - 70
      - mecanic                                număr de paturi/1 post   70 - 90
      III. Îngrijitori
 a)   pentru curăţenie                         număr de mp/1 post         250
 b)   farmacii                                 număr de                 1/tură
                                               posturi/farmacie
      IV. Brancardieri5)                       număr de paturi/1 post  75 - 125
                                                                       (pe tură)
      V. Garderobier                           număr de
                                               posturi/unitate             1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

1) La posturile fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structurile de primire urgenţe - unitatea de primire urgenţe, compartimentul de primire urgenţe, modulul de urgenţă, camera de gardă - cabinetele medicale interdisciplinare, etc.

2) Pentru spitalele care au mai puţin de 150 de paturi se normează 1 post de medic şi 1 post de asistent medical pe unitate.

3) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

4) În unităţile sanitare cu mai puţin de 110 paturi se normează 1 post de farmacist pe unitate şi 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

6) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.

ANEXA Nr. 4NORMATIVE DE PERSONAL
pentru spitalele comunale

A. Medici şi personal sanitar mediu

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.         Tipul de activitate         Criteriul de     Medici      Personal
crt.             medicală                 normare                  sanitar mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1                   2                       3              4            5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Asistenţă la paturi              număr de          18 - 22      16 - 20
                                       paturi/1 post                 (pe tură)
 2.   Asistenţă la paturi pentru       număr de          14 - 22      12 - 18
      specialităţile chirurgicale      paturi/1 post                 (pe tură)
 3.   Posturi fixe generale1)          număr de         2/unitate    8/unitate
                                       posturi/unitate

 4.   Secţii şi compartimente de       număr de           6 - 8        4 - 6
      anestezie şi terapie intensivă   paturi/1 post                 (pe tură)
      şi neonatologie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

B. Alt personal

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.       Tipul de activitate           Criteriul de      Alt        Personal
crt.            medicală                   normare      personal     sanitar
                                                        superior      mediu
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1                 2                          3            4            5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Chimist, biolog, biochimist,     număr de            1            1
      farmacist                        posturi/unitate
 2.   Farmacist:
      - farmacie cu circuit închis     număr de            1            1
                                       posturi/unitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

C. Personal auxiliar sanitar

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.            Tipul de activitate                 Criteriul de        Personal
crt.                medicală                         normare           auxiliar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      I. Infirmiere                           număr de paturi/1 post    24 - 26
                                                                       (pe tură)
      II. Spălătorese
      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor
      - semimecanic                           număr de paturi/1 post    60 - 70
      - mecanic                               număr de paturi/1 post    70 - 90
      III. îngrijitori                          număr de mp/1 post        250
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

NOTĂ

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală; laboratorul clinic; sala de naşteri; sterilizarea, dietetica, camera de gardă, etc.

2) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.

ANEXA Nr. 5NORMATIVE DE PERSONAL
în unităţile de epurare extrarenală

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                   TIPUL UNITĂŢII                     Numărul de posturi de
crt.               Categoria de personal                       personal
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       I. Laboratorul de hemodializă cu 1 - 2 aparate
 1.   Medic anestezie şi terapie intensivă/nefrologie  1 post/tură
 2.   Asistent medical                                 1 post/aparat/tură
 3.   Infirmieră                                       1 post/tură
 4.   Îngrijitoare                                     1 post/1 - 2 aparate/tură
       II. Staţiile de dializă cu 3 - 8 aparate
 1.   Medic nefrolog1)                                 1 post/tură
 2.   Psiholog                                         1 post/staţie
 3.   Asistent medical                                 1 post/aparat/tură
 4.   Infirmieră                                       2 posturi/tură
 5.   Îngrijitoare                                     1 post/4 - 8 aparate/tură
 6.   Subinginer sau tehnician                         1 post/tură
 7.   Laborant sau tehnician pentru determinări
      fizico-chimice                                   1 post/tură
 8.   Asistent de farmacie (sau laborant,
      operator/tehnician chimist)                      1 post/tură
 9.   Statistician medical (pentru staţiile cu mai
      mult de 30 de bolnavi trataţi)                   1 post/staţie
       III. Centrul de dializă cu 9 - 25 aparate
 1.   Medic nefrolog1)                                 1 post/5 aparate2)
 2.   Medic anestezie şi terapie intensivă             1 post/centru
 3.   Medic chirurgie vasculară                        1 post/centru
 4.   Psiholog                                         1 post/centru
 5.   Asistent medical                                 1 post/2 aparate/tură
 6.   Asistent dietetician                             1 post/centru
 7.   Infirmieră                                       1 post/9 aparate/tură
 8.   Îngrijitoare                                     1 post/9 aparate/tură
 9.   Inginer aparatură medicală sau subinginer        1 - 2 posturi/centru
10.   Tehnician aparatură medicală                     1 post/10 aparate/tură
11.   Laborant sau tehnician pentru determinări
      fizico-chimice                                   1 post/tură
12.   Asistent de farmacie (sau laborant,
      operator/tehnician chimist)                      1 post/tură
13.   Statistician medical                             1 post/centru
14.   Muncitor necalificat pentru transport,
      încărcare-descărcare substanţe                   1 post/tură
      Pentru sala de chirurgie din centrele de
      dializă:
 1.   Asistent medical                                 1 post/tură
 2.   Îngrijitoare                                     1 post/tură
       IV. Centrul de dializă cu peste 25 de aparate
 1.   Medic nefrolog1)                                 1 post/5 aparate2)
 2.   Medic anestezie şi terapie intensivă             1 post/centru
 3.   Medic chirurgie vasculară                        1 post/centru
 4.   Psiholog                                         1 post/centru
 5.   Asistent medical                                 1 post/1 aparat/tură
 6.   Asistent dietetician                             1 post/centru
 7.   Infirmieră                                       1 post/9 aparate/tură
 8.   Îngrijitoare                                     1 post/9 aparate/tură
 9.   Inginer aparatură medicală sau subinginer        1 - 2 posturi/centru
10.   Tehnician aparatură medicală                     1 post/10 aparate/tură
11.   Laborant sau tehnician pentru determinări
      fizico-chimice                                   1 post/tură
12.   Asistent de farmacie (sau laborant,
      operator/tehnician chimist)                      1 post/tură
13.   Statistician medical                             1 post/centru
14.   Muncitor necalificat pentru transport,
      încărcare-descărcare substanţe                   1 post/tură
       V. Compartimentul de dializă peritoneală
 1.   Medic nefrolog (competenţă în dializă)           1 post/compartiment
 2.   Asistent medical                                 1 post/10 pacienţi
                                                         trataţi prin dializă
                                                         peritoneală
 3.   Asistent medical                                 1 post/compartiment/tură
 4.   Infirmieră                                       1 post/tură
 5.   îngrijitoare                                     1 post/tură
 6.   Medic chirurg                                    0,5 post/compartiment
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, anestezie şi terapie intensivă, cu competenţă în dializă.

2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport de numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.ANEXA Nr. 6NORMATIVE DE PERSONAL
pentru unităţi, secţii şi compartimente de croniciANEXA Nr. 7NORMATIVE DE PERSONAL
pentru institute/servicii judeţene/cabinete de medicină legalăANEXA Nr. 8NORMATIVE DE PERSONAL
pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar
din Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi
Centrele de Transfuzie SanguinăANEXA Nr. 9NORMATIVE DE PERSONAL
pentru institute/servicii judeţene/cabinete de medicină legalăANEXA Nr. 10NORMATIVE DE PERSONAL
pentru institute/centre de sănătate publicăANEXA Nr. 11NORMATIVE DE PERSONAL
pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului BucureştiANEXA Nr. 12NORMATIVE DE PERSONAL
pentru asistenţa medicală de specialitate din ambulatorANEXA Nr. 13NORMATIV DE PERSONAL
Dispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicale
conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998ANEXA Nr. 14ANEXA
privind
ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALEANEXA Nr. 15NORMATIVE DE PERSONAL
pentru personalul tehnic, economic, informatică, administrativ
şi de deservireANEXA Nr. 16NORMATIVE DE PERSONAL
pentru activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă,
lumină şi încălzire, deservire posturi fixe şi preparare a
hranei în blocurile alimentareANEXA Nr. 17 
lauff lautf laurf