ORDIN nr. 721 din 7 iulie 2005
(actualizat pana la data de 3 septembrie 2008)
 
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
 
EMITENT:     MINISTERUL SANATATII
----------------
Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata pana la data de 3 septembrie 2008, cu modificarile si completarile aduse de: ORDINUL nr. 171 din 28 februarie 2006; ORDINUL nr. 818 din 10 mai 2007; ORDINUL nr. 1397 din 13 august 2007; ORDINUL nr. 1424 din 17 august 2007; ORDINUL nr. 1068 din 28 mai 2008; ORDINUL nr. 1524 din 3 septembrie 2008.
 
    Avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala, structuri sanitare si salarizare nr. M.C. 8.486/2005,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
 
    ART. 1
    Se aproba Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regulamentul prevazut la art. 1 se aplica si unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
    ART. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare se abroga.
    ART. 4
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica si unitatile sanitare cu personalitate juridica vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
                              Ministrul sanatatii,
                                Mircea Cinteza
 
    Bucuresti, 7 iulie 2005.
    Nr. 721
 
 
  ANEXA
 
                             
R E G U L A M E N T
privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
 
 
 
    I. Stabilirea si acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase, conditii periculoase sau vatamatoare
 
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, precum si conditiile de acordare a acestora.
   
    ART. 2
    Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor sunt prevazute in anexele nr. 1-6 care fac parte integranta din prezentul regulament, dupa cum urmeaza:
    a) anexa nr. 1, pentru activitatea desfasurata in conditii periculoase, precum si in conditii periculoase sau vatamatoare, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005;
    b) anexa nr. 2, pentru conditii deosebit de periculoase stabilite de Ministerul Sanatatii cu avizul comun al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice, conform art. 13 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005;
    c) anexa nr. 3, pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite, conform art. 13 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005;
    d) anexa nr. 4, pentru unitati sanitare cu specific deosebit stabilite de Ministerul Sanatatii, conform art. 13 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005;
    e) anexa nr. 5, pentru conditii grele de munca, conform art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005;
    f) anexa nr. 6, pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati cu conditii deosebite de munca, conform art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005.
 
    ART. 3
    In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, sporurile acordate in baza art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, se grupeaza astfel:
    - grupa I - spor pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), c) si e);
    - grupa a II-a - spor pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), c) si h);
    - grupa a III-a - spor pentru conditii grele de munca, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d);
    - grupa a IV-a - spor pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f);
    - grupa a V-a - spor pentru conditii periculoase, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g).
 
    ART. 4
    In situatia in care unele categorii de personal, datorita specificului activitatii, isi desfasoara activitatea in locuri de munca care se regasesc in una sau mai multe grupe, vor beneficia de un singur spor aferent fiecarei grupe, si anume de cel mai mare.
 
    ART. 5
    (1) Sporul pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare de munca se acorda potrivit buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de munca ce se elibereaza pe baza urmatoarelor criterii:
    a) inregistrarea de imbolnaviri profesionale ca urmare a activitatii desfasurate la locul de munca;
    b) gradul de crestere a indicilor de morbiditate la locurile de munca respective;
    c) inregistrarea unor cazuri de accidente de munca produse la locul de munca.
    (2) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca se elibereaza de compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica si se avizeaza de inspectoratele teritoriale de munca, care constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor de munca si ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.
    (3) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca pentru unitatile sanitare din reteaua Ministerului Apararii se elibereaza de compartimentul de specialitate din cadrul acestui minister, care constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor de munca si ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.
 
    ART. 6
    La stabilirea concreta a cotelor de spor in cadrul procentelor aprobate se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    a) riscul de imbolnavire si de accidentare;
    b) solicitarea nervoasa;
    c) indicii de morbiditate.
 
    ART. 7
    La acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase, conditii periculoase sau vatamatoare s-au avut in vedere urmatorii factori care determina incadrarea locului de munca in una dintre cele trei categorii:
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului;
    b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
    c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;
    d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii;
    e) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire;
    f) structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca;
    g) alte conditii de munca vatamatoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului.
 
    II. Dispozitii cu caracter general
 
    ART. 8
    (1) In toate cazurile in care se mentioneaza personalul din unitati, sectii, compartimente etc. se va intelege intregul personal al unitatilor, sectiilor, compartimentelor etc. respective.
    (2) In celelalte cazuri cind se mentioneaza personalul de specialitate medico-sanitar, personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, personalul din activitatea de cercetare, personalul auxiliar sanitar etc. se intelege numai personalul cuprins in categoriile respective conform nomenclatorului de functii in vigoare.
 
    ART. 9
    In unitatile care au in structura sectii sau compartimente de diferite profiluri se acorda spor numai personalului care lucreaza permanent in sectiile sau compartimentele prevazute in anexele la prezentul regulament (TBC, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, sanatorii, preventorii etc.).
 
    ART. 10
    Beneficiaza de spor conform prezentului regulament intregul personal care lucreaza in sectiile si compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridica cu profil de TBC, SIDA, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, sanatorii, preventorii etc.
 
    ART. 11
    Personalul altor unitati, precum si personalul din alte compartimente din aceeasi unitate, care isi desfasoara activitatea la unul dintre locurile de munca prevazute in prezentul regulament, beneficiaza de sporul prevazut la locurile de munca respective, proportional cu timpul cat presteaza activitate la aceste locuri de munca.
 
    ART. 12
    Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitate prin integrare clinica la locurile de munca prevazute in anexele la prezentul regulament beneficiaza de spor proportional cu timpul cat desfasoara activitate la aceste locuri de munca.
 
    ART. 13
    Personalul care in cadrul programului normal de munca isi desfasoara activitatea fractionat la mai multe locuri de munca prevazute in anexele la prezentul regulament, cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevazut pentru fiecare loc de munca, in functie de timpul efectiv prestat in aceste locuri. Evidenta timpului lucrat efectiv (in ore si in zile) in diferite locuri de munca unde se acorda spor in procente diferite, precum si certificarea efectuarii acestuia se face de catre seful fiecarui compartiment (sectie, laborator, formatie de lucru, serviciu, birou etc.).
 
    ART. 14
    Cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baza in luna respectiva, corespunzator timpului efectiv lucrat la locurile de munca prevazute in anexele la prezentul regulament.
 
    ART. 15
    Nominalizarea personalului care beneficiaza de spor pe locuri de munca se face de catre seful ierarhic superior si se aproba de comitetul director, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
 
    ART. 16
    Sporurile prevazute in anexele la prezentul regulament se platesc cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
 
    ART. 16^1
     (1) Sporurile pentru conditii de munca se acorda pentru activitatea desfasurata, conform contractului individual de munca, in cadrul programului normal de lucru.
     (2) Sporurile pentru conditii de munca nu se acorda pentru activitatea prestata in afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare sau garzile organizate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara programului de lucru de la norma de baza.
 
    ART. 17
    Unitatile sanitare publice din sistemul sanitar vor lua toate masurile necesare care sa conduca la imbunatatirea conditiilor de munca pentru toate categoriile de personal, raportand anual consiliului de administratie actiunile intreprinse, fondurile cheltuite si rezultatele obtinute.
 
    ART. 18
    Prevederile anexelor nr. 1-6 se aplica de la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia lit. D pct. 4 si 5 din anexa nr. 2 si lit. A pct. 3 din anexa nr. 3, care se aplica incepind cu data de 1 iunie 2005.
 
 
 
 
ANEXA 1 – GRUPA I (conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare)
-------------
la regulament
-------------
 
           Sporurile acordate in baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
 
          Locurile de munca, categoriile de personal, marimea, concreta a sporurilor pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare
 
    I. Spor pentru conditii periculoase
   
    A. Spor de 25% din salariul de baza:
    1. personalul din unitati de boli infectioase;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de boli infectioase.
   
 
 
 
 
  II. Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare
 
    II.1. Spor pentru conditii periculoase
 
    A. Spor de 15% din salariul de baza:
    1. abrogat
    2. abrogat
    3. personalul din laboratoarele si sectiile de cercetare care executa cercetari chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale in statiile-pilot si micropilot, in vederea obtinerii unor noi substante;
    4. personalul din laboratoarele si compartimentele de cercetari biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice si biochimice;
    5. personalul din sectiile, laboratoarele si compartimentele pentru cercetarea, producerea si controlul serurilor si vaccinurilor;
    6. personalul din laboratoarele si compartimentele de analize medicale;
    7. personalul care lucreaza cu lasere de mare putere neprotejat;
    8. personalul din laboratoarele si compartimentele de colectare a singelui, precum si personalul din laboratoarele si compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti;
    9. personalul din sectiile, compartimentele si cabinetele de dermatovenerologie, unde se trateaza boli transmisibile;
   10. personalul din cabinetele de boli infectioase;
   11. personalul care efectueaza lucrari de vidanjare si cel care efectueaza lucrari de curatare canale ape uzate;
   12. personalul din compartimentele de transfuzii sanguine;
   13. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neurologie ;
   14. personalul din sterilizare;
   15. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele de explorari functionale.
   
    B. Spor de 10% din salariul de baza:
    1. personalul din preventoriile de pneumoftiziologie;
    2. personalul care lucreaza cu animale de experienta care prezinta pericol de contaminare;
    3. personalul care deserveste crescatoriile si depozitele de animale de experienta si personalul care deserveste rampa de gunoi;
    4. abrogat
    5. abrogat
    6. personalul care lucreaza in laboratoarele si compartimentele de tehnica dentara;
    7. personalul din laboratoarele de tratare si valorificare a namolurilor reziduale unde exista pericol de contaminare;
    8. personalul de cercetare din sectiile, laboratoarele si compartimentele de neuropsihomotori si neuromotori;
    9. abrogat
  10. personalul care lucreaza cu aparate de electroterapie ce produc radiatii electromagnetice;
  11. personalul din spalatorii, calcatorii si crematorii;
  12. personalul sanitar care lucreaza permanent la dezinfectie, dezinsectie si deratizare;
  13. preotii.
 
    C. Spor de 7% din salariul de baza:
    1. personalul mediu sanitar de igiena din structurile care acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii si preventorii;
    2. personalul care lucreaza in compartimentele de infectii nozocomiale;
    3. medicii din blocul operator si sala de operatii, unde exista risc de contaminare, executand interventii chirurgicale de urgenta;
    4. personalul care lucreaza in laboratoare si compartimente de prevenire si combatere a bolilor transmisibile.
 
  
 
 
    II.2. Spor pentru conditii vatamatoare
 
    A. Spor de 10% din salariul de baza:
    1. personalul care efectueaza lucrari de intretinere si reparatii la AMC-uri si redresori cu mercur sau alte substante toxice;
    2. personalul care efectueaza activitate continua de ascutire prin polizare si slefuire;
    3. personalul care efectueaza activitatea manuala de vidare si umplere cu agenti frigorifici si termici a agregatelor si instalatiilor (freon, xilen, toluen, amoniac etc.);
    4. personalul care lucreaza la taierea si prelucrarea carotelor si epruvetelor, cu degajare de pulberi;
    5. personalul care lucreaza cu namol sau hidrogen sulfurat.
    6. personalul din unitatile sanitare din reteaua Ministerului Apararii care lucreaza in locuri de munca aflate sub actiunea campurilor electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori de radiodifuziune, televiziune, emitatori pentru comunicatii, statie de radiolocatie, instalatii de curenti de inalta frecventa, statiile de radio de US si UUS, radioreleele in unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele si statiile de bruiaj;
    7. liftieri;
    8. personalul care manipuleaza deseuri toxice.
 
    B. Spor de 7% din salariul de baza:
    1. personalul care lucreaza in cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice si in statiile de clorinare, precum si personalul care recolteaza si manipuleaza probe de ape reziduale si namoluri;
    2. personalul cu activitate continua de sudura electrica si autogena (cu exceptia sudurii electrice prin puncte), daca aceste lucrari se efectueaza in spatii inchise;
    3. personalul care lucreaza la prepararea la locul de munca a vopselelor, baiturilor, grundurilor, emailurilor si lacurilor pe baza de nitroceluloza, rasini sintetice, miniu de plumb, gudron si alte substante toxice, precum si personalul care utilizeaza aceste substante prin pulverizare sau pensulare;
    4. vopsitorii duco cu activitate permanenta in spatii inchise;
    5. muncitorii care lucreaza la repararea, intretinerea si incarcarea acumulatorilor electrici din plumb;
    6. personalul care lucreaza prin suflarea aparaturii de laborator la flacara (repararea si confectionarea de piese si aparate de laborator);
    7. personalul care lucreaza in activitati poligrafice: culegere manuala, imprimare tipar inalt si inchis, forme pentru tipar inalt, tiparitor tipar plan, fotografiat si copiat la tifdruc, zincografie, ofset, monofoto, preparat chimicale pentru zincografie, tifdruc, ofset;
    8. personalul de specialitate medico-sanitar din sectii, laboratoare sau compartimente de medicina muncii, care lucreaza peste 50% din timpul normal de lucru in unitati sau sectoare industriale cu conditii deosebite;
    9. personalul care lucreaza in compartimentele de arhiva.
 
    C. Spor de 5% din salariul de baza:
    1. personalul mediu sanitar care lucreaza cu aparate de fototerapie (ultraviolet, vizibil si infrarosu);
    2. personalul care vulcanizeaza cauciucul la cald;
    3. tinichigii manuali care lucreaza la fasonarea si spanuirea la cald a tablelor pentru invelisuri, caroserii, capotaje, aripi etc.;
    4. personalul care lucreaza la forjarea manuala, forjarea mecanica si matritarea la cald de piese si scule;
    5. personalul muncitor care lucreaza la exploatarea centralelor termice cu carbune, pacura, combustibil lichid usor, gaze naturale si alti combustibili;
    6. personalul care lucreaza la aparatele de multiplicat: la orming, gestetner, rotaprint, xerox, piloris, heliograf;
    7. personalul care lucreaza permanent in activitatile frigorifice, in camere congelatoare unde temperatura este sub -10 grade C;
    8. personalul care lucreaza la instalatii si echipamente producatoare de zgomot si trepidatii (pompe, compresoare, motoare, turbine etc.);
    9. personalul care lucreaza in laboratoarele sau compartimentele de microproductie de medicamente (pulberi, chimicale etc.).
 
   
 
 
 
ANEXA 2 – GRUPA I (conditii deosebit de periculoase)
-------------
la regulament
-------------
 
           Sporurile acordate in baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, si a avizului comun al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice
 
             Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii deosebit de periculoase
   
     I.
 
    A. Spor de 50-100% din salariul de baza:
    1. personalul care lucreaza la Spitalul Tichilesti - leprozerie;
    2. personalul care lucreaza la morgi, necropsii si in prosecturi din unitati sanitare, institutele de medicina legala si serviciile de medicina legala judetene;
    3. personalul care participa efectiv in campaniile de prevenire si combatere de epidemii deosebit de grave si alte asemenea actiuni stabilite de Ministerul Sanatatii si declarate prin ordin, cum ar fi: pesta, holera, poliomielita, variola, tetanos, leptospiroza etc.;
    4. personalul care lucreaza in unitati de pneumoftiziologie (spitale si sanatorii), Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucuresti, Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” Bucuresti, personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de TBC, TBC osteoarticular, TBC genital, TBC ganglionar, din laboratoarele sau compartimentele care deservesc aceste paturi, din cabinetele de consultatii TBC si dispensarele medicale de pneumoftiziologie (TBC);
    5. personalul care lucreaza in laboratoarele de bacteriologie BK, in laboratoarele de cercetare care manipuleaza culturi vii de BK, in compartimentele de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare a BK;
    6. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectiile sau compartimentele cu paturi in care sunt ingrijiti bolnavi de SIDA si din laboratoarele ce deservesc aceste paturi;
    7. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele de microbiologie din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti si din centrele de transfuzie sanguina, care lucreaza teste HIV/SIDA;
    8. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele medicale, care lucreaza teste HIV/SIDA.
 
    A^1. Spor mediu de 75% din salariul de baza:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi in specialitatile: recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculara si recuperare neurologica;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile de primire a urgentelor - UPU-SMURD si UPU;
    3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar de interventie din serviciile de ambulanta;
    4. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva.
 
    B. Spor de 50-75% din salariul de baza:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele cu paturi din specialitatile psihiatrie si neuropsihiatrie infantila;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele si compartimentele paraclinice si din structurile de primire a urgentelor din spitalele de psihiatrie;
    3. muncitorii care asigura supravegherea bolnavilor psihici periculosi.
 
    C. Spor de 50% din salariul de baza:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din spitalele de psihiatrie, altul decit cel prevazut la lit. B pct. 1 si 2, precum si personalul din structurile de cercetare stiintifica ale spitalelor de psihiatrie;
    2. personalul TESA, muncitori si personalul de deservire din spitalele de psihiatrie, cu exceptia muncitorilor prevazuti la lit. B pct. 3;
    3. personalul din cabinetele medicale de psihiatrie si neuropsihiatrie infantila, precum si personalul din laboratoarele de sanatate mintala.
 
    D. Spor de 50% din salariul de baza:
    1. personalul care lucreaza la histopatologie, toxicologie medico-legala, tanatologie, genetica medico-legala, in cabinetele de medicina legala, compartimentele de medicina legala, laboratoarele de medicina legala, precum si in celelalte structuri medicale din institutele de medicina legala si din serviciile de medicina legala judetene;
    2. personalul care lucreaza in celelalte compartimente din serviciile de anatomie patologica;
    3. personalul care transporta cadavre pentru serviciile de anatomie patologica si medicina legala;
    4. personalul mediu sanitar si auxiliar sanitar incadrat in blocul operator;
    5. personalul care lucreaza in unitati de dializa;
    6. personalul din unitati de recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculara si recuperare neurologica, cu exceptia personalului prevazut la lit. A^1 pct. 1;
    7. personalul din CPU;
    8. personalul din serviciile de ambulanta, cu exceptia personalului prevazut la lit. A^1 pct. 3;
    9. personalul din structurile de primire a urgentelor – UPU-SMURD si UPU, cu exceptia personalului prevazut la lit. A^1 pct. 2;
   10. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ingrijiri paleative.
 
I. Nivelul sporurilor in cadrul procentelor stabilite in prezenta anexa, pe categorii de personal si locuri de munca, se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.
II. Pentru prima parte a anului 2008, ulterior intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 17/2008, regularizarea acordarii sporurilor prevazute la lit. A^1, pct. 1, 2, 3 si 4 si la lit. D, pct. 6, 7, 8, 9 si 10 din prezenta anexa se va face pana la sfarsitul anului 2008.
 
 
 
ANEXA Nr. 2^1- GRUPA V (conditii periculoase)
----------------
la regulament
----------------
 
    Sporurile acordate in baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005 Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase
    A. Spor de pana la 30% din salariul de baza:
    - personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, diferentiate pe categorii de risc radiologic, astfel:
    a) 10% la categoria I;
    b) 15% la categoria a II-a;
    c) 20% la categoria a III-a;
    d) 30% la categoria a IV-a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 3 – GRUPA II (activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite)
-------------
la regulament
-------------
 
           Sporurile acordate in baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
 
Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul  care isi desfasoara activitatea in conditii ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau a carui activitate se desfasoara in conditii deosebite
 
   A. Spor de 25% din salariul de baza:
    1. personalul din unitatile de urgenta neurovasculare;
 
   B. Spor de 15% din salariul de baza:
 
     1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi din specialitatile: neurochirurgie, traumatologie vertebro-medulara si neuromotorie, chirurgie cardiovasculara, chirurgie cardiaca si a vaselor mari, chirurgie vasculara, cardiologie interventionala, chirurgie toracica, ortopedie si traumatologie, arsi, chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva, oncologie medicala, chirurgie si ortopedie pediatrica, transplant de organe, radioterapie, hematologie, chirurgie generala, urologie;  
    2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din institutele si centrele de sanatate publica;
    3. abrogat
    4. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate in gradinite, scoli si unitatile de invatamint superior;
    5. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatile de transport neonatal specializat;
    6. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care asigura urgentele medico-chirurgicale de gradele 0 si 1 pana la restabilirea functiilor vitale ale pacientilor, incadrat in spitalele judetene si in spitalele de urgenta din centrele universitare;
    7. personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie.
    8. personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75% din programul normal de lucru;
     9. personalul din spitale de boli cronice;
   10. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neonatologie, medicina interna, cardiologie, gastroenterologie;
   11. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de otorinolaringologie (ORL), oftalmologie, chirurgie orala si maxilo-faciala;
   12. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de recuperare, medicina fizica si balneologie;
   13. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar-sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de pediatrie;
   14. personalul mediu sanitar si auxiliar-sanitar din sala de nasteri;
   15. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar-sanitar din cabinetele medicale de unitate (infirmerii) din cadrul Ministerului Apararii;
   16. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar-sanitar din Centrul de medicina preventiva al Ministerului Apararii ;
   17. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator;
   18. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de obstetrica-ginecologie;
   19. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de nefrologie;
   20. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de endocrinologie.
 
    C. Spor de 10% din salariul de baza:
 
    1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar-sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de neuropsihomotori;
    2. personalul numit si autorizat sa indeplineasca atributii de sef de unitate nucleara, responsabil cu radioprotectia si responsabil cu gestiunea surselor nucleare, pe timpul cat executa aceste atributii;
    3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice.
 
    D. Spor de 5% din salariul de baza:
 
    1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acorda asistenta medicala in specialitatile: neurochirurgie, chirurgie cardiaca si a vaselor mari, chirurgie vasculara, cardiologie interventionala, chirurgie toracica, ortopedie si traumatologie, chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva, oncologie medicala;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar din spitalele judetene, altele decit cele clinice, si din Spitalul Municipal Hunedoara;
    3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acorda servicii medicale in specialitatile: pediatrie, neonatologie, hematologie, obstetrica-ginecologie si ocrotire.
 
 
 
ANEXA 4 - GRUPA II (unitati sanitare cu specific deosebit)
-------------
la regulament
-------------
 
           Sporurile acordate in baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
 
          Personalul incadrat in unitatile sanitare cu specific deosebit
 
    A. Spor de 15% din salariul de baza:
    1. abrogat
    2. spitalele orasenesti Lupeni si Vulcan;
    3. Spitalul de Urgenta Petrosani;
    4. Spitalul de Boli Cronice Petrila;
    5. Centrul de Sanatate Sulina;
    6. Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" Bucuresti;
    7. structura de asistenta medicala a Serviciului de Informatii Externe.
 
    B. Spor de 10% din salariul de baza:
    1. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti;
    2. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucuresti;
    3. Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti;
    4. centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti;
    5. Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti;
    6. institutele de medicina legala;
    7. Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti.
    8. Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”;
    9. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator si Medicina Preventiva;
   10. Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulator „Academician Stefan Milcu”;
   11. Centrul de Medicina Preventiva al Ministerului Apararii Nationale;
   12. Centrul de Hematologie Transfuzionala al Ministerului Apararii Nationale;
   13. Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare „Dr. Constantin Zamfir”;
   14. Centrul de Medicina Navala;
   15. Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala „General doctor aviator Victor Anastasiu”;
   16. Institutul National de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti.
 
 
 
ANEXA 5 – GRUPA III (conditii grele de munca)
-------------
la regulament
-------------
 
            Sporurile acordate in baza prevederilor art.13 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a                      Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
 
Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii grele de munca
 
    Spor de 15% din salariul de baza:
    1. personalul sanitar care acorda asistenta medicala in subteran (mine), pe platforme marine si pe nave de pescuit oceanic;
    2. muncitori care executa lucrari de foraj balnear.
    3. personalul care deserveste termobarocamerele si termobarocamera cu decompresie exploziva.
 
 
 
ANEXA 6 – GRUPA IV (pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati cu conditii deosebite de munca)
-------------
la regulament
-------------
 
           Sporurile acordate in baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
 
    I. Criterii de clasificare a localitatilor cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, in care functioneaza unitati sanitare publice
 
    A. Spor de 20% din salariul de baza:
    1. localitati cu drum principal nemodernizat;
    2. localitati in care pentru personalul medico-sanitar aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie si se face la intervale mari de timp;
    3. localitati unde nu sunt posibilitati de cazare asigurate prin grija unitatii sanitare pentru personalul nelocalnic;
    4. localitati unde parcurgerea distantei pana la unitatea sanitara publica cu mijloacele de transport existente se face intr-un timp mai mare de o ora;
    5. localitati in care au ramas neocupate posturile vacante de medici apartinind unitatilor sanitare publice, dupa organizarea a doua concursuri succesive in anul pentru care se aproba sporul de izolare;
    6. localitati in care numarul de medici din unitatile sanitare publice este sub 50% din cel normat, iar medicii existenti preiau si o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.
 
    B. Spor de 40% din salariul de baza:
    1. localitati amplasate in zone de munte la peste 800 m altitudine sau in Delta Dunarii in zone greu accesibile;
    2. localitati in care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent pentru personalul existent este greoaie si se face la intervale mari de timp;
    3. localitati unde nu sunt posibilitati de cazare asigurate prin grija unitatii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;
    4. localitati unde parcurgerea distantei pana la unitatea sanitara publica cu mijloacele de transport existente se face intr-un interval de timp mai mare de doua ore.
 
    C. Spor de 60% din salariul de baza:
    1. localitati amplasate in zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau in Delta Dunarii in zone foarte greu accesibile;
    2. localitati in care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie si se face la intervale mari de timp;
    3. localitati unde nu sunt posibilitati de cazare asigurate prin grija unitatii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;
    4. numarul de medici din unitatea sanitara publica este sub 50% din cel normat, iar medicii existenti preiau si o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.
 
    II. Conditiile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului ce se acorda personalului care isi desfasoara activitatea potrivit contractului individual de munca in unitati sanitare publice aflate in localitati cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate
    1. Pentru activitatea desfasurata potrivit contractului individual de munca in unitati sanitare din localitati cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unitatile sanitare publice aflate in localitati pentru care sunt indeplinite cel putin 3 dintre criteriile de clasificare prevazute de cele trei grupe de sporuri, cuprinse la cap. I, beneficiaza de sporul prevazut pentru grupa de clasificare pentru care sunt indeplinite criteriile.
    2. Sporul se acorda personalului care locuieste in localitatea in care isi desfasoara activitatea potrivit contractului individual de munca, cel putin 5 zile saptaminal.
 
----------

lauff lautf laurf