OUG 115/2004 privind salarizarea personalului sanitar
Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă nr. 115

din 24 noiembrie 2004

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1138 din 2 decembrie 2004Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate, buna desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare publice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat şi constituie situaţii de urgenţă de interes public.
Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesităţile unui trai decent, precum şi imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgenţă a prezentei reglementări.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului din unităţile sanitare finanţate după cum urmează:
a) integral de la bugetul de stat;
b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;
c) din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă personalul contractual care prestează activitate în funcţii de execuţie şi de conducere.
Art. 2. - Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.
Art. 3. - Salarizarea personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea sarcinilor, specificul activităţii fiecărei funcţii, de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, precum şi de rezultatele obţinute.

CAPITOLUL II
Elementele sistemului de salarizare


Art. 4. - Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi.
Art. 5. - Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale şi sunt prevăzute în anexele nr. I-IV.
Art. 6. - (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază.
(2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. V.
(3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, personalul beneficiază de indemnizaţii stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază şi fac parte din acesta.
(4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi personalului contractual de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unităţii sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.
Art. 7. - (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.
(2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă.
(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.
(5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
Art. 8. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:


------------------------------------------------------------------------
Tranşa de vechime Cota din salariul
în muncă de bază
------------------------------------------------------------------------
- între 3 şi 5 ani 5%
- de la 5-10 ani 10%
- de la 10-15 ani 15%
- de la 15-20 de ani 20%
- peste 20 de ani 25%
------------------------------------------------------------------------

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.
(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.
(4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.
Art. 9. - Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte.
Art. 10. - (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:
a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.
(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
Art. 11. - Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.
Art. 12. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.
(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcţiei de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unităţii.
Art. 13. - (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază;
c) pentru activităţile care se desfăşoară în serviciile de ambulanţă, structurile de primire a urgenţelor - UPU şi CPU -, în secţiile şi compartimentele de ATI şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază;
d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de 50-100% din salariul de bază;
f) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă - dispensare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;
g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a;
h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază.
(2) Localităţile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute la alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 14. - Munca prestată în unităţile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.
Art. 15. - În unităţile sanitare unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.
Art. 16. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic poate desfăşura activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică şi primeşte pentru această activitate o indemnizaţie clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, acordată în plus faţă de drepturile salariale acordate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman.
(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare poate fi integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.
(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, pot fi integrate două pe un post în unităţi sanitare, în limita posturilor normate şi vacante.
Art. 17. - Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.
Art. 18. - Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.
Art. 19. - (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare.
(2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective.
(3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior.
Art. 20. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.
(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an.
(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor.
(4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006.
Art. 21. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăşi valoarea economiilor realizate.
(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

CAPITOLUL III
Alte drepturi


Art. 22. - (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara unităţii.
(2) Posturile vacante din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate.
(3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului de la norma de bază.
Art. 23. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de 20 de tichete de masă.
Art. 24. - (1) Personalul angajat în unităţile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiază de prioritate la acordarea consultaţiilor medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinărilor paraclinice, la internarea în unităţile sanitare cu paturi, precum şi la internarea şi tratamentul ambulatoriu în unităţile de asistenţă medico-balneară.

CAPITOLUL IV
Angajarea şi promovarea în funcţii


Art. 25. - (1) Angajarea personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcţii.
(2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.
(3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

CAPITOLUL V
Delegarea şi detaşarea


Art. 26. - (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.
(2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
(3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 27. - Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.
Art. 28. - (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.
(2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an şi, în mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.
(3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.
(5) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.

CAPITOLUL VI
Drepturi în cazul mutării în altă localitate


Art. 29. - (1) Personalul mutat în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare, în altă localitate, are dreptul la:
a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa;
b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar;
c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.
(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare de încadrare s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea.
Art. 30. - (1) La încadrarea într-o unitate sanitară publică din sectorul sanitar, din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor şi farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a rezidenţiatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.
(2) Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie.
(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

CAPITOLUL VII
State de funcţii


Art. 31. - (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
(2) Statul de funcţii se aprobă de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie ori de direcţia de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale


Art. 32. - (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita procentelor de majorare prevăzute pe funcţii, grade şi trepte profesionale în anexa nr. VI.
(2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între salariul de bază individual stabilit potrivit alin. (1) şi salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.
Art. 33. - Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.
Art. 34. - Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
Art. 35. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii, precum şi a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării şi privatizării unităţilor sanitare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiţia încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru unităţile finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de funcţii, precum şi posturilor de medici de specialitate din unităţile sanitare cu încadrare deficitară la această categorie de personal.
(4) Ocuparea prin concurs a posturilor nominalizate la alin. (3) se aprobă de ordonatorii principali de credite.
Art. 36. - Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.
Art. 37. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, precum şi la drepturile aferente, în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile şi administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice.
Art. 38. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Art. 39. - Ulterior stabilirii competenţelor pe tipuri de spitale, salariile de bază individuale pe funcţii, grade şi trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferenţiat în funcţie de categoria unităţii şi de complexitatea activităţii, prin hotărâre a Guvernului.
Art. 40. - (1) Salariile de bază individuale pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate pot fi majorate sau diminuate, în funcţie de aportul furnizorilor de servicii medicale la realizarea veniturilor.
(2) Salariile de bază individuale diminuate în condiţiile alin. (1) nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 41. - Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 42. - În sectorul sanitar se pot utiliza şi funcţii specifice altor sectoare de activitate.
Art. 43. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Art. 44. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art. 45. - Anexele nr. I-VI*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
__________
*) Anexele nr. I-VI sunt reproduse în facsimil.


Bucureşti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 115.

ANEXA Nr. I

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE
MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR


I. Unităţi sanitare, altele decât cele clinice
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar


-------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar S 5.991.000 12.203.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 7.372.000 18.301.000
2. Medic specialist S 5.129.000 8.740.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 5.991.000 11.399.000
3. Medic S 3.904.000 7.660.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.719.000 10.590.000
4. Medic stagiar S 3.745.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.450.000
5. Farmacist primar*) S 5.259.000 9.386.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 5.959.000 14.477.000
6. Farmacist specialist S 4.567.000 7.855.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 5.259.000 10.381.000
7. Farmacist S 4.003.000 6.199.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.271.000 9.573.000
8. Farmacist stagiar S 3.745.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.131.000
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4.049.000 9.097.000
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3.976.000 7.187.000
11. Fiziokinetoterapeut. bioinginer medical S 3.904.000 5.988.000
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3.714.000
13. Dentist principal SSD 4.036.000 6.934.000
14. Dentist SSD 3.962.000 6.131.000
15. Dentist debutant SSD 3.634.000
16. Asistent medical principal*****) SSD 4.069.000 7.094.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) SSD 4.671.000 8.818.000
17. Asistent medical*****) SSD 3.994.000 6.345.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) SSD 4.296.000 7.446.000
18. Asistent medical debutant*****) SSD 3.663.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) SSD 4.069.000
19. Asistent medical principal**) PL 3.994.000 6.991.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) PL 4.069.000 8.610.000
20. Asistent medical**) PL 3.919.000 6.242.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) PL 3.994.000 7.237.000
21. Asistent medical debutant**) PL 3.651.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) PL 3.919.000
22. Asistent medical principal**) M 3.994.000 6.491.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 4.069.000 7.734.000
23. Asistent medical**) M 3.919.000 5.494.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.994.000 6.242.000
24. Asistent medical debutant**) M 3.651.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.919.000
25. Tehnician dentar principal***) M 3.832.000 6.468.000
26. Tehnician dentar***) M 3.760.000 5.510.000
27. Tehnician dentar debutant***) M 3.503.000
28. Soră medicală principală****) M 3.897.000 5.843.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.970.000 7.308.000
29. Soră medicală****) M 3.824.000 4.872.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.897.000 5.360.000
30. Soră medicală debutantă****) M 3.562.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.824.000


___________
*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
**) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
****) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare


-----------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
-----------------------------------------------------------------------------------------
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 5.303.000 9.405.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 6.008.000 14.597.000
32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 4.605.000 7.430.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 5.303.000 10.467.000
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 4.036.000 6.191.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.306.000 7.430.000
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 3.840.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.235.000
35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social; principal S 4.144.000 7.363.000
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social S 4.069.000 6.742.000
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social; debutant S 3.871.000
38. Profesor CFM, biolog, chimist; principal*) SSD 4.069.000 6.991.000
39. Profesor CFM, biolog, chimist*) SSD 3.994.000 6.181.000
40. Profesor CFM, biolog, chimist*); debutant SSD 3.663.000


C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar


41. Infirmieră, agent DDD G 3.718.000 3.864.000
42. Infirmieră, agent DDD; debutant G 3.532.000
43. Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă
îngrijitoare G 3.645.000 3.864.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) G 3.718.000 5.073.000
44. Ambulanţier**) 3.824.000 5.360.000
45. Şofer autosanitară I***) 3.824.000 4.872.000
46. Şofer autosanitară II***) 3.749.000 4.385.000
47. Şofer autosanitară III***) 3.676.000 3.897.000


___________
*) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.
***) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale1)
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar


------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar S 6.719.000 14.514.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 8.065.000 19.843.000
2. Medic specialist S 5.890.000 11.292.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 6.719.000 13.646.000
3. Medic rezident anul VI-VII S 8.696.000
4. Medic rezident anul IV-V S 8.128.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 9.072.000
5. Medic rezident anul III S 7.182.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 8.128.000
6. Medic rezident anul II S 6.239.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 7.182.000
7. Medic rezident anul I S 5.292.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 6.239.000
8. Farmacist primar*) S 5.216.000 12.166.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 6.432.000 15.696.000
9. Farmacist specialist S 4.349.000 9.735.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.870.000 12.533.000
10. Farmacist rezident anul III S 6.239.000
11. Farmacist rezident anul II S 5.673.000
12. Farmacist rezident anul I S 5.105.000
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4.049.000 11.963.000
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3.904.000 9.573.000
15. Asistent medical principal****) SSD 3.970.000 9.108.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) SSD 4.647.000 11.159.000
16. Asistent medical****) SSD 3.897.000 8.133.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) SSD 4.043.000 8.964.000
17. Asistent medical principal**) PL 3.897.000 9.005.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) PL 4.632.000 10.954.000
18. Asistent medical**) PL 3.824.000 8.033.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) PL 3.970.000 8.763.000
19. Asistent medical principal**) M 3.897.000 7.790.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 4.312.000 9.735.000
20. Asistent medical**) M 3.824.000 7.060.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.897.000 7.790.000
21. Soră medicală principală***) M 3.767.000 6.825.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.909.000 8.705.000
22. Soră medicală***) M 3.696.000 5.886.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) M 3.767.000 6.825.000


B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare


-----------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
-----------------------------------------------------------------------------------------
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 5.129.000 11.963.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 6.325.000 15.435.000
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 4.277.000 9.573.000
- din anatomia patologică şi medicina legală.2) S 4.789.000 12.324.000
25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social; principal S 4.043.000 11.681.000
26. Profesor CFM; principal SSD 3.970.000 9.005.000


___________
1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II, lit. A nr. crt. 1-12 şi lit. B nr. crt. 23-25.
2) Salariul de bază la limita maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.
*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
**) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

NOTĂ
Salarizarea medicilor, chimiştilor şi fizicienilor din compartimentul (laboratorul) de igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare, care-şi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de bază din Cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.

ANEXA Nr. II

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE
DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE


--------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ---------------------------
minim maxim
--------------------------------------------------------------------------------------------
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Cercetător ştiinţific principal gradul I S 5.592.000 17.014.000
2. Cercetător ştiinţific principal gradul II S 4.478.000 15.917.000
3. Cercetător ştiinţific principal gradul III S 3.980.000 12.412.000
4. Cercetător ştiinţific S 3.909.000 9.596.000

b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 3.838.000 7.551.000
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 3.651.000

c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale
7. Asistent I M 3.838.000 6.036.000
8. Asistent II M 3.767.000 5.138.000
9. Asistent III M 3.696.000 4.756.000
10. Asistent stagiar M 3.443.000

ANEXA Nr. III

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE
ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE

1) Unităţi de cultură


---------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Documentarist, traducător, desenator-artistic; S
gradul I 3.980.000 6.710.000
gradul II 3.909.000 6.121.000
gradul III 3.838.000 5.769.000
debutant 3.651.000
2. Documentarist, traducător, desenator-artistic; M
treapta IA 3.838.000 5.769.000
treapta I 3.767.000 5.060.000
treapta II 3.696.000 4.710.000
debutant 3.443.000
3. Fotograf, laborant foto; M; G
treapta I 3.838.000 4.944.000
treapta II 3.767.000 4.357.000
treapta III 3.696.000 4.005.000
debutant 3.443.000
4. Bibliotecar S
gradul IA 3.980.000 9.412.000
gradul I 3.909.000 6.470.000
gradul II 3.838.000 5.886.000
debutant 3.651.000
5. Bibliotecar-arhivist SSD
gradul I 3.909.000 7.064.000
gradul II 3.838.000 5.769.000
gradul III 3.767.000 4.944.000
debutant 3.455.000
6. Bibliotecar M
treapta IA 3.838.000 5.769.000
treapta I 3.767.000 5.060.000
treapta II 3.696.000 4.710.000
debutant 3.443.000
7. Garderobier M; G 3.554.000 4.005.000

2) CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical


--------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Preot
gradul I S 4.049.000 8.616.000
gradul II S 3.976.000 7.186.000
definitiv S 3.904.000 6.466.000
debutant S 3.714.000
2. Preot
gradul I M 3.832.000 6.226.000
definitiv M 3.760.000 5.988.000
debutant M 3.503.000


NOTĂ
Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

3) Navigaţie


--------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Căpitan M 3.832.000 5.290.000
2. Ofiţer punte M 3.760.000 4.815.000
3. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 3.760.000 4.702.000
4. Conducător şalupă 3.615.000 4.584.000
5. Motorist, marinar M 3.615.000 4.351.000
6. Motorist, marinar debutant M 3.503.000

4) Agricultură


-----------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
-----------------------------------------------------------------------------------------
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Medic primar veterinar*) S 4.121.000 10.565.000
2. Medic veterinar gradul I S 4.049.000 7.516.000
3. Medic veterinar gradul II S 3.976.000 6.577.000
4. Medic veterinar gradul III S 3.904.000 5.523.000
5. Medic veterinar debutant S 3.714.000
6. Asistent veterinar I SSD 3.976.000 6.577.000
7. Asistent veterinar II SSD 3.904.000 5.290.000
8. Asistent veterinar III SSD 3.832.000 4.935.000
9. Asistent veterinar debutant SSD 3.515.000

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 3.904.000 5.641.000
11. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 3.832.000 5.054.000
12. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 3.760.000 4.584.000
13. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 3.503.000


___________
*) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

ANEXA Nr. IV

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN
COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂ


A) Salarii de bază pentru activitatea de specialitate din compartimentele aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiţii


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I
inginer, economist; specialist IA S 4.365.000 8.612.000
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 4.289.000 6.889.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 4.212.000 6.407.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 4.135.000 5.925.000
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 3.934.000
6. Referent, subinginer, tehnician-economist; I SSD 4.043.000 6.202.000
7. Referent, subinginer, tehnician-economist; II SSD 3.970.000 5.739.000
8. Referent, subinginer, tehnician-economist; III SSD 3.897.000 5.120.000
9. Referent, subinginer, tehnician-economist; debutant SSD 3.574.000

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 4.365.000 8.612.000
11. Consilier juridic gradul l S 4.289.000 6.889.000
12. Consilier juridic gradul II S 4.212.000 6.407.000
13. Consilier juridic gradul III S 4.135.000 5.925.000
14. Consilier juridic debutant S 3.934.000

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA PL 4.165.000 5.950.000
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent I PL 4.046.000 5.712.000
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II PL 3.927.000 5.593.000
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III PL 3.808.000 4.760.000
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant PL 3.689.000
20. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 4.010.000 5.076.000
21. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 3.937.000 4.714.000
22. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 3.864.000 4.260.000
23. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 3.792.000 3.900.000
24. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.532.000


B) Compartimente de informatică


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 4.442.000 8.612.000
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 4.365.000 8.182.000
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 4.289.000 7.323.000
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 4.212.000 6.353.000
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 4.135.000 5.817.000
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 3.934.000
7. Informatician I SSD 4.043.000 6.202.000
8. Informatician II SSD 3.970.000 5.688.000
9. Informatician III SSD 3.897.000 4.965.000
10. Informatician debutant SSD 3.574.000

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA M 4.010.000 5.641.000
12. Analist (programator) ajutor I M 3.937.000 5.228.000
13. Analist (programator) ajutor II M 3.864.000 4.718.000
14. Analist (programator) ajutor III M 3.792.000 4.312.000
15. Analist (programator) debutant M 3.532.000
16. Operator, controlor date; I M 4.010.000 5.228.000
17. Operator, controlor date; II M 3.937.000 4.718.000
18. Operator, controlor date; III M 3.864.000 4.312.000
19. Operator, controlor date; IV M 3.792.000 3.937.000
20. Operator, controlor date; debutant M 3.532.000


C) Funcţii comune din activitatea de secretariat, administrativ şi gospodărire, întreţinere, reparaţii şi deservire


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de bază -lei-
crt. Funcţia studiilor ----------------------
minim maxim
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Stenodactilograf I M 3.832.000 4.518.000
2. Stenodactilograf II M 3.760.000 4.139.000
3. Stenodactilograf debutant M 3.503.000
4. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA M 3.832.000 5.006.000
5. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; I M; G 3.760.000 4.411.000
6. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II M; G 3.687.000 4.027.000
7. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant M; G 3.503.000
8. Administrator I M 3.832.000 5.386.000
9. Administrator II M 3.760.000 4.895.000
10. Administrator III M 3.687.000 4.411.000
11. Şef depozit I M 3.760.000 4.847.000
12. Şef depozit II M 3.687.000 4.411.000
13. Casier, magaziner; I M 3.760.000 4.735.000
14. Casier, magaziner; II M; G 3.687.000 4.246.000
15. Casier, magaziner; debutant M; G 3.503.000
16. Funcţionar, arhivar; I M 3.832.000 4.628.000
17. Funcţionar, arhivar; II M 3.760.000 4.246.000
18. Funcţionar, arhivar; III M 3.687.000 3.867.000
19. Funcţionar, arhivar; debutant M 3.503.000
20. Şef formaţie pază, pompieri 3.615.000 4.246.000
21. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, 3.687.000 3.832.000
manipulant bunuri, curier; I
22. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, 3.615.000 3.760.000
manipulant bunuri, curier; II
23. Maistru I 3.760.000 5.226.000
24. Maistru II 3.687.000 4.847.000
25. Şofer I 3.760.000 5.332.000
26. Şofer II 3.687.000 5.115.000
27. Muncitor calificat I 4.049.000 5.115.000
28. Muncitor calificat II 3.976.000 4.847.000
29. Muncitor calificat III 3.904.000 4.518.000
30. Muncitor calificat IV 3.832.000 4.246.000
31. Muncitor calificat V 3.760.000 3.919.000
32. Muncitor calificat VI 3.687.000 3.832.000
33. Muncitor necalificat 3.615.000 3.760.000

ANEXA Nr. V

INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE MAXIME LUNARE,
ÎN PROCENTE DIN SALARIUL DE BAZĂ


--------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Indemnizaţia de
crt. FUNCŢIA conducere maximă lunară,
în % din salariul de bază
--------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2
--------------------------------------------------------------------------------------------
I. FUNCŢII DE CONDUCERE

1. Director general 55
2. Director general adjunct medical 50
3. Director 50
4. Director general adjunct 50
5. Director administrativ 40
6. Director adjunct 40
7. Contabil şef 40
8. Medic şef ambulator de specialitate şi altele similare 40
9. Director de îngrijiri 35
10. Şef serviciu 30
11. Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25
12. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog)
şef secţie, şef laborator şi altele similare 25
13. Medic-şef serviciu medicină legală, anatomie patologică
şi altele similare 25
14. Asistent medical şef pe unitate 25
15. Şef formaţie muncitori 15

II. INDEMNIZAŢII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR SARCINI, ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI
SUPLIMENTARE FUNCŢIEI DE BAZĂ CARE FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ

1. Farmacist-şef serviciu 15
2. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală,
oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef 10
3. Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune 10
4. Spălătoreasă cu gestiune 7
5. Şef echipă 7
6. Medic inspector, farmacist inspector - direcţia de sănătate
publică 25

III. INDEMNIZAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI PRESTATE ÎN AFARA OBLIGAŢIILOR
FUNCŢIEI DE BAZĂ ŞI CARE NU FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ

1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală cel mult 25% în cursul
ai comisiilor de expertiză şi recuperare a unei luni, din salariul
capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale de bază al funcţiei de
execuţie îndeplinite
--------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXA Nr. VI

Procente de majorare a salariilor de bază pe funcţii,
grade şi trepte profesionale


I. Unităţi sanitare, altele decât cele clinice
A. Personalul de specialitate medico-sanitar


------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul procent de
crt. studiilor majorare
%
------------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar S 18
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 18
------------------------------------------------------------------------------------
2. Medic specialist S 18
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 18
------------------------------------------------------------------------------------
3. Medic S 18
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 18
------------------------------------------------------------------------------------
4. Medic stagiar S 19
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 19
------------------------------------------------------------------------------------
5. Farmacist primar S 21
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 21
------------------------------------------------------------------------------------
6. Farmacist specialist S 21
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 21
------------------------------------------------------------------------------------
7. Farmacist S 21
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 21
------------------------------------------------------------------------------------
8. Farmacist stagiar S 19
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 19
------------------------------------------------------------------------------------
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 18
------------------------------------------------------------------------------------
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 18
------------------------------------------------------------------------------------
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 18
------------------------------------------------------------------------------------
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 18
------------------------------------------------------------------------------------
13. Dentist principal SSD 22
------------------------------------------------------------------------------------
14. Dentist SSD 22
------------------------------------------------------------------------------------
15. Dentist debutant SSD 22
------------------------------------------------------------------------------------
16. Asistent medical principal SSD 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. SSD 23
------------------------------------------------------------------------------------
17. Asistent medical SSD 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. SSD 23
------------------------------------------------------------------------------------
18. Asistent medical debutant SSD 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. SSD 23
------------------------------------------------------------------------------------
19. Asistent medical principal PL 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. PL 23
------------------------------------------------------------------------------------
20. Asistent medical PL 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. PL 23
------------------------------------------------------------------------------------
21. Asistent medical debutant PL 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. PL 23
------------------------------------------------------------------------------------
22. Asistent medical principal M 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 23
------------------------------------------------------------------------------------
23. Asistent medical M 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 23
------------------------------------------------------------------------------------
24. Asistent medical debutant M 23
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 23
------------------------------------------------------------------------------------
25. Tehnician dentar principal M 18
------------------------------------------------------------------------------------
26. Tehnician dentar M 18
------------------------------------------------------------------------------------
27. Tehnician dentar debutant M 18
------------------------------------------------------------------------------------
28. Soră medicală principală M 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 20
------------------------------------------------------------------------------------
29. Soră medicală M 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 20
------------------------------------------------------------------------------------
30. Soră medicală debutantă M 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 20
------------------------------------------------------------------------------------


B. Personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare


------------------------------------------------------------------------------------
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 22
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 22
------------------------------------------------------------------------------------
32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 22
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 22
------------------------------------------------------------------------------------
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 22
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 22
------------------------------------------------------------------------------------
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 22
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 22
------------------------------------------------------------------------------------
35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social; principal S 23
------------------------------------------------------------------------------------
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social S 23
------------------------------------------------------------------------------------
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social; debutant S 23
------------------------------------------------------------------------------------
38. Profesor CFM, biolog, chimist; principal SSD 23
------------------------------------------------------------------------------------
39. Profesor CFM, biolog, chimist SSD 23
------------------------------------------------------------------------------------
40. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant SSD 23
------------------------------------------------------------------------------------


C. Personalul auxiliar sanitar


------------------------------------------------------------------------------------
41. Infirmieră, agent DDD G 19
------------------------------------------------------------------------------------
42. Infirmieră, agent DDD; debutant G 19
------------------------------------------------------------------------------------
43. Brancardier, baies, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 19
- din anatomia patologică şi medicina legală. G 19
------------------------------------------------------------------------------------
44. Ambulanţier 20
------------------------------------------------------------------------------------
45. Şofer autosanitară I 20
------------------------------------------------------------------------------------
46. Şofer autosanitară II 20
------------------------------------------------------------------------------------
47. Şofer autosanitară III 20
------------------------------------------------------------------------------------


II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar


------------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar S 16
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 16
------------------------------------------------------------------------------------
2. Medic specialist S 16
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 16
------------------------------------------------------------------------------------
3. Medic rezident anul VI-VII S 20
------------------------------------------------------------------------------------
4. Medic rezident anul IV-V S 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 20
------------------------------------------------------------------------------------
5. Medic rezident anul III S 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 20
------------------------------------------------------------------------------------
6. Medic rezident anul II S 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 20
------------------------------------------------------------------------------------
7. Medic rezident anul I S 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 20
------------------------------------------------------------------------------------
8. Farmacist primar S 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 20
------------------------------------------------------------------------------------
9. Farmacist specialist S 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 20
------------------------------------------------------------------------------------
10. Farmacist rezident anul III S 20
------------------------------------------------------------------------------------
11. Farmacist rezident anul II S 20
------------------------------------------------------------------------------------
12. Farmacist rezident anul I S 20
------------------------------------------------------------------------------------
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 18
------------------------------------------------------------------------------------
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 18
------------------------------------------------------------------------------------
15. Asistent medical principal SSD 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. SSD 20
------------------------------------------------------------------------------------
16. Asistent medical SSD 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. SSD 20
------------------------------------------------------------------------------------
17. Asistent medical principal PL 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. PL 20
------------------------------------------------------------------------------------
18. Asistent medical PL 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. PL 20
------------------------------------------------------------------------------------19. Asistent medical principal M 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 20
------------------------------------------------------------------------------------
20. Asistent medical M 20
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 20
------------------------------------------------------------------------------------
21. Soră medicală principală M 16
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 16
------------------------------------------------------------------------------------
22. Soră medicală M 16
- din anatomia patologică şi medicina legală. M 16
------------------------------------------------------------------------------------


B. Personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare


------------------------------------------------------------------------------------
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 18
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 18
------------------------------------------------------------------------------------
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 18
- din anatomia patologică şi medicina legală. S 18
------------------------------------------------------------------------------------
25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
kinetoterapeut, asistent social; principal S 20
------------------------------------------------------------------------------------
26. Profesor CFM; principal SSD 20
------------------------------------------------------------------------------------

FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE


a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale


------------------------------------------------------------------------------------
1. Cercetător ştiinţific principal gradul I S 16
------------------------------------------------------------------------------------
2. Cercetător ştiinţific principal gradul II S 16
------------------------------------------------------------------------------------
3. Cercetător ştiinţific principal gradul III S 16
------------------------------------------------------------------------------------
4. Cercetător ştiinţific S 16
------------------------------------------------------------------------------------


b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate


------------------------------------------------------------------------------------
5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 16
------------------------------------------------------------------------------------
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 16
------------------------------------------------------------------------------------


c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale


------------------------------------------------------------------------------------
7. Asistent I M 16
------------------------------------------------------------------------------------
8. Asistent II M 16
------------------------------------------------------------------------------------
9. Asistent III M 16
------------------------------------------------------------------------------------
10. Asistent stagiar M 16
------------------------------------------------------------------------------------

FUNCŢII DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE
UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE

1) Unităţi de cultură


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Documentarist, traducător, desenator artistic; S 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul I 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul II 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul III 16
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant 16
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Documentarist, traducător, desenator-artistic; M
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta IA 16
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta I 16
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta II 16
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant 16
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Fotograf, laborant foto; M; G
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta I 16
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta II 16
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta III 16
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant 16
-----------------------------------------------------------------------------------
4. Bibliotecar S 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul IA 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul I 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul II 16
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant 16
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Bibliotecar-arhivist SSD
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul I 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul II 16
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul III 16
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant 16
-----------------------------------------------------------------------------------
6. Bibliotecar M
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta IA 16
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta I 16
-----------------------------------------------------------------------------------
treapta II 16
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant 16
-----------------------------------------------------------------------------------
7. Garderobier M; G 16
-----------------------------------------------------------------------------------

2) Culte


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Preot
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul I S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul II S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
definitiv S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Preot
-----------------------------------------------------------------------------------
gradul I M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
definitiv M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
debutant M 18
-----------------------------------------------------------------------------------

3) Navigaţie


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Căpitan M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Ofiţer punte M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
4. Conducător şalupă 18
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Motorist, marinar M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
6. Motorist, marinar debutant M 18
-----------------------------------------------------------------------------------

4) Agricultură


a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Medic primar veterinar S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Medic veterinar gradul I S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Medic veterinar gradul II S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
4. Medic veterinar gradul III S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Medic veterinar debutant S 18
-----------------------------------------------------------------------------------
6. Asistent veterinar I SSD 18
-----------------------------------------------------------------------------------
7. Asistent veterinar II SSD 18
-----------------------------------------------------------------------------------
8. Asistent veterinar III SSD 18
-----------------------------------------------------------------------------------
9. Asistent veterinar debutant SSD 18
-----------------------------------------------------------------------------------


b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale


-----------------------------------------------------------------------------------
10. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
11. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
12. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
13. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 18
-----------------------------------------------------------------------------------

FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN
COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂ

A. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar,
contabilitate, aprovizionare, resurse umane,
salarizare, contencios, investiţii


a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I
inginer, economist; specialist IA S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
6. Referent, subinginer, tehnician-economist; I SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------
7. Referent, subinginer, tehnician-economist; II SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------
8. Referent, subinginer, tehnician-economist; III SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------
9. Referent, subinginer, tehnician-economist; debutant SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------


b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios


-----------------------------------------------------------------------------------
10. Consilier juridic gradul IA S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
11. Consilier juridic gradul I S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
12. Consilier juridic gradul II S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
13. Consilier juridic gradul III S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
14. Consilier juridic debutant S 25
-----------------------------------------------------------------------------------


c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale


-----------------------------------------------------------------------------------
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA PL 19
-----------------------------------------------------------------------------------
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I PL 19
-----------------------------------------------------------------------------------
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II PL 19
-----------------------------------------------------------------------------------
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III PL 19
-----------------------------------------------------------------------------------
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant PL 19
-----------------------------------------------------------------------------------
20. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
21. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
22. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
23. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
24. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 19
-----------------------------------------------------------------------------------

B. Compartimente de informatică


a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 25
-----------------------------------------------------------------------------------
7. Informatician I SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------
8. Informatician II SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------
9. Informatician III SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------
10. Informatician debutant SSD 20
-----------------------------------------------------------------------------------


b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale


-----------------------------------------------------------------------------------
11. Analist (programator) ajutor IA M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
12. Analist (programator) ajutor I M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
13. Analist (programator) ajutor II M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
14. Analist (programator) ajutor III M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
15. Analist (programator) debutant M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
16. Operator, controlor date; I M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
17. Operator, controlor date; II M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
18. Operator, controlor date; III M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
19. Operator, controlor date; IV M 19
-----------------------------------------------------------------------------------
20. Operator, controlor date; debutant M 19
-----------------------------------------------------------------------------------

C. Funcţii comune din activitatea de secretariat, administrativ şi
gospodărire, întreţinere reparaţii şi de deservire


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Stenodactilograf I M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Stenodactilograf II M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Stenodactilograf debutant M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
4. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; I M; G 18
-----------------------------------------------------------------------------------
6. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II M; G 18
-----------------------------------------------------------------------------------
7. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant M; G 18
-----------------------------------------------------------------------------------
8. Administrator I M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
9. Administrator II M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
10. Administrator III M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
11. Şef depozit I M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
12. Şef depozit II M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
13. Casier, magaziner; I M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
14. Casier, magaziner; II M; G 18
-----------------------------------------------------------------------------------
15. Casier, magaziner; debutant M; G 18
-----------------------------------------------------------------------------------
16. Funcţionar, arhivar; I M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
17. Funcţionar, arhivar; II M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
18. Funcţionar, arhivar; III M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
19. Funcţionar, arhivar; debutant M 18
-----------------------------------------------------------------------------------
20. Şef formaţie pază, pompieri 18
-----------------------------------------------------------------------------------
21. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; I 18
-----------------------------------------------------------------------------------
22. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; II 18
-----------------------------------------------------------------------------------
23. Maistru I 18
-----------------------------------------------------------------------------------
24. Maistru II 18
-----------------------------------------------------------------------------------
25. Şofer I 18
-----------------------------------------------------------------------------------
26. Şofer II 18
-----------------------------------------------------------------------------------
27. Muncitor calificat I 18
-----------------------------------------------------------------------------------
28. Muncitor calificat II 18
-----------------------------------------------------------------------------------
29. Muncitor calificat III 18
-----------------------------------------------------------------------------------
30. Muncitor calificat IV 18
-----------------------------------------------------------------------------------
31. Muncitor calificat V 18
-----------------------------------------------------------------------------------
32. Muncitor calificat VI 18
-----------------------------------------------------------------------------------
33. Muncitor necalificat 18
-----------------------------------------------------------------------------------

lauff lautf laurf