Legea de exercitare a profesiei de asistent medicalLEGE nr. 307 din 28 iunie 2004

privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

Emitent      : PARLAMENTUL

Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 30 iunie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa

ART. 1

Profesia de asistent medical si profesia de moasa se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de asistent medical si, respectiv, posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de moasa. Acestea pot fi:

a) cetateni ai statului roman;

b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salarizate sau nesalarizate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor;

d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).

ART. 2

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) expresia cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene desemneaza, prin asimilare, si persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 1 lit. c) si d);

b) in mod exclusiv, prin expresia stat membru de origine sau de provenienta si, dupa caz, stat membru gazda se intelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana;

c) expresia asistent medical desemneaza asistentul medical generalist si asistentii medicali formati in celelalte specialitati prevazute de normele privind definirea titlurilor profesionale si a domeniilor de activitate a acestora. Termenul de moasa desemneaza persoana care detine un titlu oficial de calificare in profesia de moasa, prevazut in anexa nr. 2, si acorda ingrijirile de sanatate ale caror continut si caracteristici sunt prevazute la art. 6;

d) prin titlu oficial de calificare in profesia de asistent medical se inteleg diplomele prevazute in anexa nr. 1, iar prin titlu oficial de calificare in profesia de moasa se inteleg diplomele prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3

(1) Titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical si titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa obtinute in afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau in afara Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical generalist si titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa, care au fost recunoscute de unul din aceste state.

ART. 4

(1) Activitatile specifice profesiei de asistent medical se exercita in Romania cu titlurile profesionale, prevazute in anexa nr. 1 lit. C, corespunzator calificarii profesionale insusite.

(2) Activitatile de ingrijiri de sanatate care au ca scop asigurarea sanatatii materne si a nou-nascutului se exercita in Romania cu titlul profesional de moasa, prevazut in anexa nr. 2 lit. B.

(3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care detin un titlu oficial de calificare in profesia de asistent medical, respectiv in profesia de moasa, si care exercita profesia in Romania.

ART. 5

Continutul si caracteristicile activitatilor de asistent medical generalist sunt:

a) determinarea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate si furnizarea ingrijirilor generale de sanatate, de natura preventiva, curativa si de recuperare, conform normelor elaborate de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;

b) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului;

c) protejarea si ameliorarea sanatatii, elaborarea de programe si desfasurarea de activitati de educatie pentru sanatate si facilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri considerate cu risc;

d) participarea asistentilor medicali generalisti abilitati ca formatori, la pregatirea teoretica si practica a asistentilor medicali generalisti in cadrul programelor de formare continua;

e) desfasurarea optionala a activitatilor de cercetare, in domeniul ingrijirilor generale de sanatate, de catre asistentii medicali generalisti licentiati;

f) pregatirea personalului sanitar auxiliar;

g) participarea la protejarea mediului ambiant;

h) intocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifica desfasurata.

ART. 6

Continutul si caracteristicile activitatilor de moasa sunt:

a) constatarea existentei sarcinii si efectuarea examenelor necesare, in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii normale;

b) prescrierea sau recomandarea examinarilor necesare, in vederea diagnosticarii timpurii a sarcinii cu risc;

c) asigurarea pregatirii complete a mamei pentru nastere, desfasurarea activitatilor de educatie pentru sanatate, initierea si desfasurarea programelor de pregatire a viitorilor parinti;

d) acordarea sfaturilor de igiena si nutritie;

e) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului;

f) ingrijirea si asistarea parturientei in timpul desfasurarii travaliului si urmarirea starii intrauterine a fatului, prin mijloace clinice si tehnice adecvate;

g) asistarea nasterii normale, la domiciliu sau in unitati sanitare, daca este vorba de prezentatie craniana, efectuand, la nevoie, epiziotomia, iar in caz de urgenta, asistarea nasterii in prezentatie pelviana;

h) identificarea, la mama si la copil, a semnelor care anunta anomalii si care necesita interventia medicului, pe care il asista in aceste situatii;

i) adoptarea masurilor de urgenta care se impun, in absenta medicului, pentru extractia manuala a placentei, urmata, eventual, de control uterin manual;

j) examinarea nou-nascutului, pe care il preia in ingrijire, initierea masurilor care se impun in caz de nevoie si practica, daca este necesar, reanimarea imediata;

k) preluarea in ingrijire a parturientei, monitorizarea acesteia in perioada postnatala si acordarea tuturor recomandarilor necesare mamei cu privire la ingrijirea nou-nascutului, pentru asigurarea dezvoltarii acestuia in cele mai bune conditii;

l) intocmirea rapoartelor scrise referitoare la activitatea desfasurata;

m) asigurarea informarii si consilierii in materie de planificare familiala;

n) participarea la pregatirea teoretica si practica a moaselor, precum si la pregatirea personalului sanitar auxiliar;

o) desfasurarea optionala a activitatilor de cercetare, de catre moasele licentiate.

ART. 7

(1) Activitatile prevazute la art. 5 si 6 se exercita cu asumarea responsabilitatii asistentului medical generalist si a moasei privind planificarea, organizarea, evaluarea si furnizarea serviciilor, in calitate de salariat si/sau de liber profesionist.

(2) Activitatile desfasurate de asistentii medicali formati in celelalte specialitati se exercita cu responsabilitate, in ceea ce priveste totalitatea actelor si tehnicilor care fac obiectul specialitatii, furnizate in calitate de salariat si/sau de liber profesionist.

ART. 8

Controlul si supravegherea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa se realizeaza de Ministerul Sanatatii si de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.

ART. 9

Profesia de asistent medical si, respectiv, profesia de moasa se pot exercita de catre persoanele prevazute la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical, prevazut in anexa nr. 1, pentru profesia de asistent medical, respectiv sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de moasa, prevazut in anexasnr. 2, pentru profesia de moasa;

b) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei;

c) sunt autorizate de catre Ministerul Sanatatii;

d) nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau persoanele pentru care a intervenit reabilitarea.

ART. 10

(1) Autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical si autorizarea exercitarii profesiei de moasa pe teritoriul Romaniei se fac conform reglementarilor privind inscrierea in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor, elaborate de Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

(2) Autorizatia de libera practica se acorda de catre Ministerul Sanatatii, pe baza urmatoarelor acte:

a) titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical si, respectiv, titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa, prevazute de prezenta lege;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sanatate fizica si psihica;

d) avizul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

(3) Asistentii medicali generalisti, precum si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, exercita profesia pe baza documentelor emise de autoritatile competente romane, conform art. 30.

(4) In caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei. Accesul la activitatile de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, pe durata prestarii serviciilor, se face conform prevederilor art. 34.

ART. 11

(1) Asistentii medicali si moasele isi desfasoara activitatea conform pregatirii profesionale, in sistem public si/sau in sectorul privat, precum si in colaborare cu furnizorii de servicii de ingrijiri de sanatate.

(2) Activitatea asistentilor medicali si a moaselor se desfasoara in cadrul echipei medicale sau independent pentru ingrijiri de sanatate. Asistentul medical si moasa recunosc rolul celorlalti membri ai echipei medicale si participa la mentinerea relatiilor amiabile in cadrul acesteia.

(3) Asistentii medicali si moasele care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 si sunt stabiliti in Romania isi pot desfasura activitatea si ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sanatate.

ART. 12

(1) In exercitarea profesiei, asistentul medical si moasa nu sunt functionari publici.

(2) Asistentul medical licentiat si moasa licentiata pot fi cadre didactice universitare in institutii de invatamant superior care pregatesc asistenti medicali sau moase, precum si personal de cercetare in institutii de cercetare.

ART. 13

(1) Angajarea si promovarea profesionala sau administrativa a asistentului medical si a moasei in sistemul sanitar public si privat se realizeaza in conditiile legii.

(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, protectia asistentului medical si a moasei se face de catre angajator, prin societatile de asigurari. In cazul exercitarii profesiei de libera practica independenta pentru ingrijiri de sanatate, asistentul medical si moasa sunt obligati sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala.

ART. 14

(1) In cazul in care un asistent medical sau o moasa isi intrerupe activitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania va reatesta competenta profesionala a acestora, in vederea reluarii activitatii.

(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si asistentilor medicali si moaselor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei.

ART. 15

Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, prin presedintele filialei respective, este in drept sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare sau autoritatile competente, pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moasa ori care practica profesia in mod nelegal.

ART. 16

In exercitarea profesiei, asistentul medical si moasa trebuie sa respecte demnitatea fiintei umane.

ART. 17

Asistentul medical si moasa sunt obligati sa pastreze secretul profesional, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

ART. 18

Asistentul medical si moasa au obligatia de a lua masuri de acordare a primului ajutor, indiferent de persoana, loc sau situatie.

SECTIUNEA a 2-a

Formarea in profesia de asistent medical si in profesia de moasa

ART. 19

(1) Pregatirea asistentilor medicali generalisti, a moaselor si asistentilor medicali de alte specialitati se realizeaza prin urmatoarele forme de invatamant:

a) invatamant superior medical de scurta si lunga durata;

b) invatamant sanitar postliceal, cu o durata de 3 ani.

(2) Absolventul scolii sanitare postliceale este denumit asistent medical cu studii postliceale sau asistent medical generalist. Absolventul colegiului medical este denumit asistent medical cu studii superioare de scurta durata sau asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata. Absolventul invatamantului superior medical de lunga durata este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata si, respectiv moasa, in conformitate cu anexele nr. 1 si 2.

(3) Certificatul de asistent medical, diploma de asistent medical, respectiv diploma de licenta vor mentiona competenta profesionala dobandita.

(4) Planurile de invatamant si curricula de pregatire pentru formele de invatamant prevazute la alin. (1) sunt diferentiate.

ART. 20

(1) In invatamantul postliceal sanitar se pot inscrie absolventii de liceu cu certificat de absolvire sau diploma de bacalaureat.

(2) Asistentii medicali si moasele, absolventi ai scolilor sanitare postliceale cu diploma de bacalaureat, pot accede in colegii universitare cu profil medico-farmaceutic uman si facultati de asistenti medicali, respectiv in facultati de moase, in conditiile legii, cu posibilitatea echivalarii studiilor efectuate in invatamantul medical preuniversitar, in conditiile stabilite de senatele universitare, conform reglementarilor in vigoare privind autonomia universitara.

ART. 21

Absolventii de invatamant superior medical cu o durata de 4 ani, care promoveaza examenul de licenta, primesc diploma de licenta si pot urma studii postuniversitare.

ART. 22

Specializarile si cifrele anuale de scolarizare pentru scolile postliceale sanitare de stat, colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultatile de asistenti medicali licentiati si pentru facultatile de moase se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant preuniversitar de profil si ale senatelor universitare ale institutiilor de invatamant superior.

ART. 23

Colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, facultatile de asistenti medicali generalisti si facultatile de moase functioneaza in componenta actualelor universitati de medicina si farmacie acreditate si in structura institutiilor de invatamant superior, acreditate conform legii.

ART. 24

Pregatirea practica a cursantilor din scolile postliceale de profil, a studentilor din colegiile universitare medicale, facultatile de asistenti medicali licentiati si facultatile de moase se desfasoara in unitati sanitare stabilite de catre Ministerul Sanatatii, atat pentru invatamantul public, cat si pentru cel privat.

ART. 25

Formarea continua a asistentilor medicali si a moaselor se face in institutii abilitate de catre Ministerul Sanatatii, conform legii.

ART. 26

Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, este autorizat ca, in functie de dinamica sectorului sanitar, sa stabileasca noi specialitati pentru pregatirea asistentilor medicali.

ART. 27

Scolile sanitare postliceale, publice sau private, respectiv colegiile universitare medicale, precum si facultatile de asistenti medicali licentiati si facultatile de moase sunt supuse procesului de evaluare, autorizare si acreditare, potrivit legii.

CAP. II

Dispozitii privind exercitarea, pe teritoriul Romaniei, a profesiei de asistent medical generalist si a profesiei de moasa de catre asistentii medicali generalisti si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

SECTIUNEA 1

Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire

ART. 28

La intrarea in profesie, asistentii medicali generalisti si moasele, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor competente romane certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta ori, in lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat.

ART. 29

(1) Pentru accesul la una dintre activitatile profesionale sau pentru exercitarea acesteia, asistentii medicali generalisti si moasele, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, vor prezenta autoritatilor competente romane certificatul de sanatate fizica si psihica, eliberat de statul membru de origine sau de provenienta.

(2) In situatia in care, pentru accesul si exercitarea activitatii prevazute la alin. (1), statul membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai un astfel de document, autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.

ART. 30

(1) Solicitarile asistentilor medicali generalisti si moaselor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul in Romania, la una dintre activitatile profesionale, se solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, in termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de catre persoana interesata.

(2) Dosarul prevazut la alin. (1) va cuprinde:

a) documentul de identitate;

b) titlul de calificare oficiala in profesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul de calificare oficiala in profesia de moasa obtinut in Romania, titlul de calificare oficiala in profesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul de calificare oficiala in profesia de moasa obtinut sau, dupa caz, recunoscut intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cazul titlurilor de calificare oficiala in profesia de asistent medical generalist si, respectiv, in profesia de moasa, obtinute intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate;

c) certificatul de sanatate sau atestatul echivalent al acestuia, emis de statul membru de origine sau de provenienta;

d) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta, in cazul in care intrarea in profesie se face in Romania iar, in lipsa acestuia, documentul echivalent emis de statul respectiv.

(3) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ.

(4) In situatia prevazuta la art. 31, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de solutionare. Autoritatile competente romane vor continua procedura prevazuta la alin. (1) dupa primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau dupa expirarea termenului de 3 luni, prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii.

ART. 31

(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de asistent medical generalist sau a profesiei de moasa in Romania, comise de asistentii medicali generalisti sau moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.

(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiilor de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, aplicate asistentilor medicali generalisti si moaselor, pe durata exercitarii profesiei in Romania.

(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave si precise comise de asistentii medicali generalisti si moasele cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei in acel stat.

(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru gazda, in termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia, consecintele care rezulta cu privire la atestatele si documentele pe care le-au emis in cazurile respective.

(5) Autoritatile competente romane asigura confidentialitatea informatiilor transmise.

ART. 32

Documentele prevazute la art. 28, 29 si 31 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor

ART. 33

(1) In vederea prestarii temporare de servicii in Romania, atunci cand solicita accesul la una dintre activitatile profesionale, asistentii medicali generalisti si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt inregistrati, la cerere, dupa o procedura simplificata, in Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania pe durata prestarii temporare de servicii, in vederea aplicarii prevederilor art. 37.

(2) Exercitarea activitatilor de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, in aceste situatii, se face cu respectarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege pentru asistentii medicali generalisti si, respectiv, pentru moasele cetateni romani.

(3) Atunci cand, pe durata prestarii temporare de servicii in Romania, persoanele prevazute la alin. (1) incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevazute de lege, autoritatile competente romane informeaza statul membru in care cei in cauza sunt stabiliti.

ART. 34

(1) Prestarea temporara de servicii pe teritoriul Romaniei de catre asistentii medicali generalisti si de catre moasele, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, se face pe baza urmatoarelor documente:

a) declaratia prealabila adresata autoritatilor competente romane de catre solicitant, declaratie in care se precizeaza durata de prestare a activitatii profesionale, natura si locul de desfasurare a acesteia. In cazuri urgente, declaratia poate fi facuta in termen de maximum 7 zile de la incetarea prestarii activitatii cu caracter urgent;

b) dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru in care este stabilit solicitantul atesta ca acesta exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui stat;

c) dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta atesta ca solicitantul este posesor al unui titlu de calificare oficiala de asistent medical generalist, respectiv de moasa, prevazut de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor.

ART. 35

(1) In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in Romania, asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor sociale de sanatate.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in prealabil Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, iar, in caz de urgenta, in termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

ART. 36

Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, dovezile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. b) eliberate asistentilor medicali generalisti si, respectiv, moaselor cetateni romani, precum si asistentilor medicali generalisti si, respectiv, moaselor care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 lit. b)-d), stabiliti in Romania, in cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege, cu ridicarea dreptului de libera practica a profesiei.

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii

ART. 37

Asistentii medicali generalisti si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care, in timpul exercitarii profesiunii in Romania, incalca legile si regulamentele profesiei, raspund potrivit legii.

ART. 38

(1) Asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia in Romania, au dreptul de a atasa la titlul profesional corespunzator prevazut la art. 4 titlul legal de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta, in limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu, in masura in care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent.

(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara, neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza, in exercitiul profesiei, forma corespunzatoare a titlului, indicata de autoritatile competente romane.

ART. 39

(1) Asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti si exercita profesia in Romania, au obligatia de a se informa la autoritatile competente romane cu privire la legislatia care reglementeaza sectorul de sanatate, domeniul securitatii sociale, precum si cu privire la Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania.

(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile competente romane vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare legislativa.

CAP. III

Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

ART. 40

(1) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala a asistentilor medicali si a moaselor, neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, avand ca obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical si, respectiv, a profesiei de moasa cu drept de libera practica.

(2) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania are autonomie institutionala.

(3) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti.

(4) Patrimoniul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se constituie din bunuri mobile si imobile, dobandite in conditiile legii.

ART. 41

In cadrul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se infiinteaza Comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti, Comisia de specialitate a moaselor, comisii de specialitate pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali, precum si Comisia de disciplina.

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

ART. 42

(1) Atributiile generale ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania sunt:

a) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea normelor specifice si a reglementarilor privind profesiile de asistent medical si de moasa si asigura aplicarea lor;

b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a asistentului medical si a moasei in exercitarea profesiei;

c) supravegheaza respectarea standardelor de calitate a activitatilor de asistent medical si, respectiv, de moasa;

d) participa, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, la elaborarea criteriilor si standardelor de evaluare a calitatii ingrijirilor de sanatate si asigura aplicarea acestora;

e) elaboreaza si adopta Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora;

f) ii reprezinta pe membrii sai in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale;

g) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica, deontologie profesionala si a cazurilor de malpraxis, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;

h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la inscrierea asistentilor medicali si a moaselor in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor din Romania si la actualizarea permanenta a acestuia;

i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru asistenti medicali si moase;

j) controleaza si supravegheaza impreuna cu Ministerul Sanatatii modul de exercitare a profesiei de asistent medical si de moasa, indiferent de forma si de unitatea sanitara in care se exercita;

k) elibereaza avizul necesar dobandirii autorizatiei de libera practica in profesia de asistent medical, respectiv in profesia de moasa;

l) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sanatate;

m) reprezinta asistentii medicali si moasele, care desfasoara activitati de ingrijire in cadrul sistemului de asigurari de sanatate, la elaborarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a normelor de aplicare a acestuia;

n) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila pentru asistentii medicali si pentru moase;

o) actioneaza, alaturi de institutiile abilitate centrale sau teritoriale ca, in unitatile sanitare publice si private, sa fie asigurata calitatea ingrijirilor de sanatate;

p) organizeaza puncte teritoriale de informare privind legislatia sistemului de sanatate;

q) poate formula actiuni in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai, prin structurile nationale si teritoriale;

r) elaboreaza ghiduri si protocoale de practica, criteriile si conditiile privind asigurarea calitatii ingrijirilor de sanatate pe care le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii.

(2) In domeniul formarii profesionale, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania are urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii la organizarea educatiei continue, specializarii si cresterii gradului de competenta profesionala a asistentilor medicali si moaselor;

b) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei si tematicilor de concursuri si examene pentru asistentii medicali si pentru moase;

c) sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizeaza manifestari stiintifice in domeniul ingrijirilor de sanatate;

d) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea profesiei de catre asistentii medicali si moasele cetateni ai statelor membre ai Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene.

SECTIUNEA a 3-a

Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

ART. 43

(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se dobandeste la cerere.

(2) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se pierde pe durata suspendarii sau in caz de retragere a dreptului de exercitare a profesiei de asistent medical sau a profesiei de moasa.

(3) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, care se elibereaza la inscriere.

(4) Eliberarea certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se va face numai pentru asistentii medicali si moasele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 10.

(5) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si asistentii medicali si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania.

(6) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania o pot pastra, la cerere, si pensionarii asistenti medicali si, respectiv, moase, care au practicat profesia.

SECTIUNEA a 4-a

Drepturi si obligatii

ART. 44

Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania au urmatoarele drepturi:

a) de a alege si de a fi alesi in organele reprezentative ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, in conditiile prezentei legi;

b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si a filialelor acestuia;

c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, nationale sau teritoriale, si de a primi informatiile solicitate;

d) de a participa la actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si de a fi informat despre desfasurarea acestora;

e) de a participa la programe de perfectionare pentru asistentii medicali si pentru moase;

f) de a contesta sanctiunile primite in termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform prevederilor prezentei legi;

g) dreptul persoanelor care exercita functii de conducere la nivel teritorial sau national in structurile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania de a-si mentine locul de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective;

h) de a li se acorda, de catre Consiliul national, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelenta, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, precum si calitatea de membru de onoare;

i) de a beneficia de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite atat personal, cat si pentru membrii lor de familie.

ART. 45

(1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiei;

b) sa respecte Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania privind exercitarea profesiilor de asistent medical si de moasa, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;

c) sa respecte si sa aplice prevederile Codului de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania, manifestand un comportament demn in exercitarea profesiei;

d) sa se abtina de la orice fapta menita a aduce prejudicii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania sau prestigiului profesiei de asistent medical si profesiei de moasa;

e) sa participe la adunarile generale ale filialelor din care fac parte;

f) sa apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor medicali si moaselor;

g) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care reglementeaza organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;

h) sa respecte Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania, hotararile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si regulamentele profesiei; sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;

i) sa nu aduca prejudicii reputatiei Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala.

(2) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali si moasele sunt obligati sa efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educatie continua creditate. La cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se iau in calcul programele, precum si celelalte forme de educatie continua avizate de catre acesta.

(3) Asistentilor medicali si moaselor care nu realizeaza, pe parcursul a 3 ani, numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania li se poate suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respectiv.

SECTIUNEA a 5-a

Organizarea la nivel teritorial si national

A. Organizarea la nivel teritorial

ART. 46

(1) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si functioneaza prin filialele judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu au personalitate juridica si beneficiaza de autonomie organizatorica si functionala, in limitele prevazute de Statutul si reglementarile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

(3) Sediul filialei judetene este in orasul de resedinta a judetului, respectiv in municipiul Bucuresti, pentru filiala municipiului Bucuresti.

ART. 47

Organele de conducere ale filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt:

a) adunarea generala a asistentilor medicali si moaselor;

b) consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) biroul consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

d) presedintele.

ART. 48

(1) Adunarea generala este constituita din reprezentantii tuturor asistentilor medicali si moaselor cu drept de libera practica inscrisi in filiala respectiva, conform normei de reprezentare de 1 la 50.

(2) Adunarea generala alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii consiliului judetean, respectiv ai Consiliului municipiului Bucuresti, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total al reprezentantilor alesi.

ART. 49

(1) Consiliile judetene au un numar de membri proportional cu numarul asistentilor medicali si, respectiv, moaselor, inscrisi in Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, dupa cum urmeaza:

a) pana la 1.000 asistenti medicali si moase inscrisi - 11 membri;

b) intre 1.001-2.000 asistenti medicali si moase inscrisi - 15 membri;

c) intre 2.001-4.000 asistenti medicali si moase inscrisi - 19 membri;

d) peste 4.000 asistenti medicali si moase inscrisi - 21 membri.

(2) Consiliul municipiului Bucuresti este format din 25 de membri.

(3) Alegerile sunt validate in prezenta a 2/3 din numarul total al reprezentantilor in adunarea generala. In cazul in care la adunarea generala la care au loc alegeri nu este prezent un numar de 2/3 din numarul total al reprezentantilor, in termen de doua saptamani se va organiza o alta adunare generala pentru alegeri, al carei rezultat va fi validat, indiferent de numarul participantilor.

(4) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou format din: un presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.

B. Organizarea la nivel national

ART. 50

(1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania la nivel national sunt:

a) Adunarea generala nationala;

b) Consiliul national;

c) Biroul executiv;

d) presedintele.

(2) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentei legi.

ART. 51

(1) Adunarea generala nationala este constituita din reprezentantii alesi la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, conform normei de un reprezentant la 500 de membri.

(2) Adunarea generala nationala alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total al reprezentantilor alesi. In cazul in care, la adunarea generala nationala la care au loc alegeri, nu este prezent un numar de 2/3 din numarul total al reprezentantilor, in termen de doua saptamani se va organiza o alta adunare generala nationala de alegeri, al carei rezultat va fi validat, indiferent de numarul participantilor.

(3) Adunarea generala nationala adopta, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total al reprezentantilor alesi, Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania, Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, precum si Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

ART. 52

(1) Consiliul national este alcatuit din cate 2 reprezentanti ai fiecarui judet, respectiv 4 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, si cate un reprezentant din ministerele cu retea sanitara proprie, alesi de catre Adunarea generala nationala.

(2) Consiliul national este legal constituit in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor sai si hotaraste cu majoritate simpla.

(3) Consiliul national se intruneste in sesiuni trimestriale si extraordinare.

(4) In cadrul Consiliului national functioneaza Comisia nationala de specialitate a asistentilor medicali generalisti, Comisia nationala de specialitate a moaselor, comisii nationale de specialitate pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali, Comisia nationala de disciplina, precum si departamente si compartimente de specialitate.

ART. 53

Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania este coordonat, intre sesiunile Consiliului national, de Biroul executiv.

ART. 54

(1) Biroul executiv al Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, conform prezentei legi.

(2) Biroul executiv al Consiliului national este alcatuit din presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar, alesi prin vot secret de catre membrii Consiliului national.

ART. 55

Persoanele care exercita functii de conducere la nivel teritorial sau national in structurile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania isi mentin locul de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective.

ART. 56

Organizarea alegerilor la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si la nivel national se desfasoara o data la 4 ani, in baza regulamentului de alegeri elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si aprobat de Consiliul national. Alegerile organizate conform Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pana la expirarea mandatului. Dupa aceasta data Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania va organiza alegeri la nivel national si va functiona conform structurii prevazute in prezenta lege.

ART. 57

Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se constituie din:

a) taxe de inscriere;

b) cotizatii lunare;

c) donatii, sponsorizari, potrivit legii;

d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestari stiintifice si din drepturi editoriale, in conditiile legii;

e) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

SECTIUNEA a 6-a

Raspunderea disciplinara

ART. 58

(1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania care incalca normele de exercitare a profesiei si nu respecta Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania raspund disciplinar, in functie de gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea temporara a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;

d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii de anulare a autorizatiei de libera practica a profesiei pentru o perioada limitata sau definitiv.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica de catre consiliul teritorial al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se aplica de catre Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania numai dupa efectuarea unei expertize de catre o comisie alcatuita din cel putin 5 membri, aprobata de acesta la propunerea comisiilor de specialitate.

ART. 59

Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in scris persoanei in cauza, consiliului teritorial al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, persoanei juridice consemnatare a contractului individual de munca si, dupa caz, Ministerului Sanatatii.

ART. 60

(1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. 58 alin. (1) lit. a) si b) se pot adresa comisiei teritoriale de disciplina a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania care a aplicat sanctiunea, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Sanctiunile prevazute la art. 58 alin. (1) lit. c) si d) pot fi contestate la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea asistentul medical sau moasa sanctionata, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

ART. 61

Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, prevazuta la art. 58, nu exclude raspunderea civila, contraventionala si penala.

CAP. IV

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 62

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul Asistentilor Medicali din Romania isi schimba denumirea in Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si Registrul unic al asistentilor medicali din Romania isi schimba denumirea in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor din Romania.

(2) Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania functioneaza in baza prezentei legi si in baza reglementarilor proprii, elaborate in conformitate cu prevederile acesteia.

ART. 63

(1) In vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de asistent medical generalist si, respectiv, a profesiei de moasa pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, recunoaste calificarile de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, dobandite in conformitate cu normele Uniunii Europene, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de cetatenii acestor state, iar incadrarea in munca se face conform legii.

(2) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiana, cetatenilor acestora, se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) Normele privind definirea titlurilor profesionale si a domeniilor de activitate pentru asistentii medicali formati in celelalte specialitati se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. 64

Calificarile profesionale dobandite de asistentii medicali cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, in alta specialitate decat cea de asistent medical generalist, se recunosc in scop profesional de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

ART. 65

Practicarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa de catre persoanele care nu au aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

ART. 66

Perfectionarea asistentilor medicali si a moaselor se poate face prin specializari si competente conform normelor elaborate de Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

ART. 67

In sensul prezentei legi, profesia de asistent medical de farmacie, profesia de optician medical si profesia de tehnician dentar se asimileaza profesiei de asistent medical.

ART. 68

Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania, precum si deciziile Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, care privesc organizarea si functionarea acestuia, se publica de catre Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 69

(1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

(2) Titlul profesional de asistent medical generalist si titlul profesional de moasa se modifica numai prin lege.

(3) Celelalte titluri profesionale de asistent medical prevazute in anexa nr. 1 lit. C se modifica si se completeaza prin hotarare a Guvernului.

ART. 70

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 31 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 307.

ANEXA 1

A. Titluri oficiale de calificare de asistent medical

I. Titluri oficiale de calificare de asistent medical, dobandite in Romania

Asistent medical cu studii medii - diploma de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberata de Ministerul Invatamantului si Stiintei

Asistent medical cu studii postliceale:

a) diploma de absolvire scoala postliceala sanitara sau diploma de scoala tehnica sanitara eliberata de Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamantului si Stiintei/Ministerul Educatiei Nationale;

b) certificat de absolvire scoala postliceala sanitara, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale/Ministerul Educatiei si Cercetarii;

c) certificat de competente profesionale, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

d) atestat eliberat de Ministerul Invatamantului si Ministerul Sanatatii.

Asistent medical cu studii superioare de scurta durata - diploma de absolvire colegiu universitar de profil, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Asistent medical cu studii superioare de lunga durata - diploma de licenta, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

II. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare in unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical in Romania, obtinute sau, dupa caz, recunoscute intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat membru apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cazul dovezilor de calificare dobandite intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate.

B. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist

I. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist, dobandite in Romania

Asistent medical generalist:

a) atestat de echivalare de studii de asistent medical generalist, asistent medical medicina generala;

b) diploma de absolvire scoala postliceala sanitara in specialitatea: asistent medical medicina generala, asistent medical generalist, eliberata de Ministerul Sanatatii sau Ministerul Invatamantului si Stiintei;

c) certificat de absolvire scoala postliceala sanitara in specialitatea: asistent medical generalist, asistent medical medicina generala, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale/Ministerul Educatiei si Cercetarii;

d) certificat de competente profesionale, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

e) una dintre diplomele prevazute in anexa nr. 1 si certificat de confirmare ca asistent medical generalist sau asistent medical medicina generala, eliberat de Ministerul Sanatatii.

Asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata - diploma de absolvire colegiu universitar de profil, eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata - diploma de licenta, eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii/Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

II. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de ingrijiri generale, eliberate sau, dupa caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist, dobandite intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre mentionate.

C. Titluri profesionale de asistent medical

Asistent medical generalist

Asistent medical de ingrijiri generale de sanatate

Asistent medical obstetrica-ginecologie

Asistent medical pediatrie

Asistent medical balneofizioterapie

Asistent medical igiena

Asistent medical igiena si sanatate publica

Asistent medical laborator clinic

Asistent medical radiologie si imagistica

Asistent medical farmacie

Asistent medico-social

Asistent medical de nutritie si dietetica

Asistent medical de ocrotire

Asistent de balneofiziokinetoterapie si recuperare

Asistent medical de urgente medico-chirurgicale

Asistent de profilaxie stomatologica

Asistent igienist pentru cabinet stomatologic

Asistent pentru stomatologie asistenta dentara.

ANEXA 2

A. Titluri oficiale de calificare in profesia de moasa

I. Titluri oficiale de calificare de moasa, obtinute in Romania

Moasa:

a) atestat de echivalare in specialitatea asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Invatamantului si Stiintei si Ministerul Sanatatii;

b) diploma de absolvire scoala sanitara postliceala in specialitatea: asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberata de Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamantului si Stiintei;

c) certificat de absolvire scoala postliceala sanitara in specialitatea: asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale/Ministerul Educatiei si Cercetarii;

d) una dintre diplomele prevazute in anexa nr. 1 lit. A, care atesta formarea in alt domeniu de activitate al asistentului medical, si certificat de confirmare ca asistent medical, de obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Sanatatii.

Moasa cu studii superioare de lunga durata:

- diploma de licenta

II. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moasa, eliberate sau, dupa caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cazul dovezilor de calificare de moasa intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre mentionate.

B. Titlul profesional: moasa, asistent medical obstetrica-ginecologie.

-------------

lauff lautf laurf