Lege de exercitare a profesiei de medic


LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004

privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania

Emitent      : PARLAMENTUL

Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 30 iunie 2004
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAP. I

Exercitarea profesiei de medicSECTIUNEA 1

Dispozitii generaleART. 1

Profesia de medic se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina. Acestea pot fi:

a) cetateni ai statului roman;

b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia acestora;

d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).

ART. 2

(1) In sensul prezentei legi, termenul de medici cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene desemneaza, prin asimilare, si medicii aflati in situatiile prevazute la art. 1 lit. c) si d).

(2) In mod exclusiv, prin termenul de stat membru de origine sau de provenienta sau, dupa caz, stat membru gazda se intelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.

(3) Prin titlu oficial de calificare in medicina se intelege:

a) diploma de medic, eliberata de catre o institutie de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;

b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii;

c) certificatul de medic primar, eliberat de Ministerul Sanatatii;

d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;

e) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. d) ori echivalate in Romania.

ART. 3

Titlurile oficiale de calificare in medicina obtinute in afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii. Exceptie de la aceste prevederi fac titlurile oficiale de calificare in medicina care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.

ART. 4

Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic se realizeaza de catre Colegiul Medicilor din Romania si de catre Ministerul Sanatatii, denumite in continuare autoritati competente romane.

ART. 5

(1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate prin prevenirea imbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului si a colectivitatii.

(2) In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, medicul trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate si respect fata de fiinta umana.

(3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.

ART. 6

(1) In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.

(2) Avand in vedere natura profesiei de medic si obligatiile fundamentale ale medicului fata de pacientul sau, medicul nu este functionar public.

(3) In legatura cu exercitarea profesiei si in limita competentelor profesionale, medicului nu-i pot fi impuse ingradiri privind prescriptia si recomandarile cu caracter medical, avand in vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligatia medicului de deosebit respect fata de fiinta umana si de loialitate fata de pacientul sau, precum si dreptul medicului de a prescrie si recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

(4) Timpul de munca este in conformitate cu normele Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

ART. 7

(1) Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa sau consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza sau de a opri o interventie medicala.

(2) Responsabilitatea medicala inceteaza in situatia in care pacientul nu respecta prescriptia sau recomandarea medicala.

ART. 8

(1) Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Pentru accesul la una dintre activitatile de medic sau exercitiul acesteia, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare temporara de servicii medicale, de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.

ART. 9

(1) La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania, medicul va depune juramantul lui Hipocrate in formularea moderna adoptata de Asociatia Medicala Mondiala in cadrul Declaratiei de la Geneva din anul 1975:

"O data admis printre membrii profesiunii de medic,

Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.

Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,

Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,

Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,

Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,

Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,

Colegii mei vor fi fratii mei,

Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala,

Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.

Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:

a) medicilor cetateni romani stabiliti in strainatate;

b) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania;

c) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste state si care solicita intrarea in profesie in Romania.

(3) Medicii prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in limba romana sau in una dintre limbile de circulatie din Uniunea Europeana.

ART. 10

(1) Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) detin un titlu oficial de calificare in medicina;

b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;

c) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania sau sunt inregistrati temporar la Colegiul Medicilor din Romania;

d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic.

(2) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, exercita profesia de medic cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 11

(1) Profesia de medic se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza:

a) medic de medicina generala;

b) medic specialist in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;

c) medic primar in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare in medicina si care exercita profesia in Romania.

(3) Medicii care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania pot desfasura activitati medicale conform pregatirii profesionale in sistemul public de sanatate sau/si in sistemul privat, fie ca angajati, fie ca persoana fizica independenta pe baza de contract. In conditiile legii, medicii pot infiinta cabinete de practica medicala.

ART. 12

(1) Certificatele eliberate de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, care atesta ca medicul posesor, cetatean al acestora, este titular de drept castigat, sunt recunoscute de autoritatile competente romane, permitand exercitarea activitatilor de medic si, respectiv, de medic de familie, inclusiv in cadrul sistemului national de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Prin drept castigat se intelege dreptul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene de a exercita activitatile de medic, precum si cele de medic generalist, inclusiv in cadrul sistemului de protectie sociala al statului membru de origine sau de provenienta, in cazul in care acestia beneficiau de drept de libera practica a profesiei si erau stabiliti in statul membru respectiv, anterior implementarii Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 93/16/CEE.SECTIUNEA a 2-a

Nedemnitati si incompatibilitatiART. 13

Este nedemn de a exercita profesia de medic:

a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b) medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

ART. 14

(1) Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu:

a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;

b) calitatea de comerciant;

c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic sau bunelor moravuri, conform Codului de deontologie medicala;

d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale.

(2) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania si dreptul de exercitiu al profesiei.

(3) In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.

(4) La solicitarea medicului, la sesizarea oricarei persoane ori institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie speciala, pentru fiecare caz in parte, alcatuita din 3 medici primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate.SECTIUNEA a 3-a

Autorizarea exercitarii profesiei de medicART. 15

(1) Exercitarea profesiei de medic se face, dupa obtinerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de Ministerul Sanatatii, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dupa care aceasta competenta trece in responsabilitatea Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania se obtine pe baza urmatoarelor acte:

a) titlurile oficiale de calificare in medicina prevazute de lege;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sanatate;

d) declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 si 14.

(3) Colegiul Medicilor din Romania va comunica, din oficiu, in termen de 5 zile, Ministerului Sanatatii o copie a certificatului eliberat.

(4) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, exercita profesia pe baza documentelor emise conform art. 21 si in conditiile prevazute la art. 35.

(5) In caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, precum si a autorizatiei de libera practica a profesiei de medic. Accesul la activitatile de medic pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 25.

ART. 16

(1) Medicii au dreptul la pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 60 de ani femeile si 65 de ani barbatii, cu exceptia doctorilor in medicina, care pot ramane in activitate pana la varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii.

(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetatorii stiintifici gradul I si II care desfasoara activitati medicale pot continua, la cerere, activitatea medicala pana la varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii. Mentinerea in activitatea medicala, dupa implinirea acestor varste, se face cu acordul Colegiului Medicilor din Romania si aprobarea Ministerului Sanatatii.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot cere pensionarea la varsta de 60 de ani barbatii si 55 de ani femeile, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia de asigurari sociale de stat.

(4) Medicii care au depasit varstele prevazute la alin. (1) si (2) pot profesa in continuare, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, numai in sectorul privat, pe baza autorizatiei anuale a Colegiului Medicilor din Romania, eliberat in urma examenului medical.

(5) Medicii care au implinit varsta de pensionare - 60 de ani femeile si 65 de ani barbatii - nu pot detine functia de director general, director general adjunct, in cadrul Ministerului Sanatatii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor judetene de asigurari de sanatate, precum si functiile de director general si director general adjunct de spital, cu exceptia functiilor de director general si director general adjunct de spital clinic universitar si institute de cercetare, pentru persoanele prevazute la alin. (2).

(6) Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si medicilor care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala.

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (4), medicii de familie stabiliti in mediul rural isi pot continua activitatea dupa implinirea varstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania, pe baza certificatului de sanatate.

ART. 17

(1) In cazul in care un medic isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia, in vederea reluarii activitatii medicale.

(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se stabileste de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania.

ART. 18

(1) Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin presedintele colegiului teritorial, este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare sau autoritatile competente, pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de medic sau care practica in mod nelegal medicina.

(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor din Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic se pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului al carui membru este medicul respectiv.

(4) Instantele de judecata civile sau penale, din oficiu, vor comunica Colegiului Medicilor din Romania hotararile judecatoresti ramase definitive, prin care s-au pronuntat cu privire la fapte exercitate in timpul si in legatura cu profesia de catre medici pe teritoriul Romaniei.CAP. II

Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei de catre medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei ElvetieneSECTIUNEA 1

Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilireART. 19

La intrarea in profesie, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor romane competente certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta sau, in lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat.

ART. 20

(1) Pentru accesul la una dintre activitatile medicale sau pentru exercitiul acesteia, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor competente romane certificatul de sanatate fizica si psihica eliberat de statul membru de origine sau de provenienta.

(2) In situatia in care, pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin. (1), statul membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai un astfel de document, autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.

ART. 21

(1) Cererile medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul in Romania la una dintre activitatile medicale se solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, in termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de catre cel interesat.

(2) Dosarul prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a) documentul de identitate;

b) diploma de medic obtinuta in Romania, diploma de medic obtinuta sau, dupa caz, recunoscuta intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cazul diplomelor de medic obtinute intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate;

c) in situatia medicilor specialisti, si diploma, certificatul sau titlul care atesta specializarea in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala sau de normele Uniunii Europene, dupa caz;

d) certificatul de sanatate sau atestatul echivalent al acestuia, emis de statul membru de origine sau de provenienta;

e) certificatul de cazier judiciar, emis de statul membru de origine sau de provenienta, in cazul in care intrarea in profesie se face in Romania, iar in lipsa acestuia, documentul echivalent emis de statul respectiv.

(3) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ.

(4) In situatia prevazuta la art. 22, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de solutionare. Autoritatile competente romane vor continua procedura prevazuta la alin. (1) dupa primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau dupa expirarea termenului de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii.

ART. 22

(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic in Romania, comise de medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.

(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic, aplicate medicilor pe durata exercitarii profesiei in Romania.

(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave si precise comise de medicii cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului, sau fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic in acel stat.

(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru gazda, in termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia, consecintele care rezulta cu privire la atestatele si documentele pe care le-au emis in cazurile respective.

(5) Autoritatile competente romane asigura confidentialitatea informatiilor transmise.

ART. 23

Documentele prevazute la art. 19, 20 si 22 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medicaleART. 24

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania, precum si de la plata cotizatiei de membru, atunci cand solicita accesul la una dintre activitatile de medic, in vederea prestarii temporare de servicii medicale in Romania.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt inregistrate automat la Colegiul Medicilor din Romania pe durata prestarii temporare de servicii medicale, in vederea aplicarii prevederilor art. 28, pe baza informarii Ministerului Sanatatii.

(3) Exercitarea activitatilor de medic in aceste situatii se face cu drepturile si respectarea celorlalte obligatii prevazute de lege pentru medicii cetateni romani.

(4) Atunci cand, pe durata prestarii temporare de servicii in Romania, persoanele enumerate la alin. (1) incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevazute de lege, autoritatile competente romane informeaza statul membru in care cei in cauza sunt stabiliti.

ART. 25

(1) Prestarea temporara de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state se face pe baza urmatoarelor documente:

a) declaratia prealabila adresata autoritatilor competente romane de catre solicitant, declaratie in care se precizeaza durata de prestare a activitatii medicale, natura si locul de desfasurare a acestor activitati. In cazuri urgente, declaratia poate fi facuta in termen de maximum 7 zile de la incetarea prestarii acestor activitati;

b) dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru in care este stabilit atesta ca solicitantul exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui stat;

c) dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor sau altor titluri de medic prevazute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor.

ART. 26

(1) In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in Romania, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor sociale de sanatate.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in prealabil Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, iar in caz de urgenta, in termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

ART. 27

Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, dovezile prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b) eliberate medicilor cetateni romani, precum si medicilor care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 lit. b)-d), stabiliti in Romania, in cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege cu ridicarea dreptului de libera practica a profesiei.SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii medicaleART. 28

Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, in timpul exercitarii profesiei in Romania, incalca dispozitiile, legile si regulamentele profesiei, raspund potrivit legii.

ART. 29

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia de medic in Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la art. 11 titlul legal de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta, in limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu. Titlul de formare va fi insotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent.

(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a titlului, indicata de autoritatile competente romane.

ART. 30

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti si care exercita profesia de medic in Romania, au obligatia de a se informa la autoritatile competente cu privire la legislatia din domeniul sanatatii, domeniul securitatii sociale, precum si cu privire la Codul de deontologie medicala.

(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile romane competente vor organiza, la nivelul structurilor teritoriale si centrale, birouri de informare legislativa.CAP. III

Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din RomaniaSECTIUNEA 1

Dispozitii generaleART. 31

(1) Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala a corpului medical, de interes public, apolitica si fara scop patrimonial, avand ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic.

(2) Colegiul Medicilor din Romania are autonomie institutionala si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

ART. 32

(1) Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

(2) Intre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.

(3) Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in municipiul Bucuresti.SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Colegiului Medicilor din RomaniaART. 33

(1) Colegiul Medicilor din Romania are urmatoarele atributii:

a) asigura aplicarea legilor, regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de medic;

b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului, precum si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului medical;

c) asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica;

d) elaboreaza si adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania si Codul de deontologie medicala;

e) controleaza si supravegheaza modul de exercitare a profesiei de medic, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara, precum si aplicarea legilor si regulamentelor specifice;

f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a medicilor;

g) actioneaza, atat singur, cat si impreuna cu autoritati/institutii publice cu atributii in domeniu, in vederea asigurarii calitatii actului medical in unitatile medicale;

h) elaboreaza ghiduri si protocoale de practica medicala, criteriile si conditiile privind asigurarea calitatii actului medical, pe care le propune, spre aprobare, Ministerului Sanatatii;

i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional si tematica de concurs;

j) organizeaza forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai;

k) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica medicala independenta;

l) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medicale;

m) asigura cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale;

n) controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala a medicilor si dreptul acestora de decizie in exercitarea actului medical;

o) promoveaza si stabileste relatii pe plan extern cu institutii si organizatii similare;

p) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor din domeniul medical sau al asigurarilor sociale de sanatate;

q) reprezinta medicii cu practica independenta care desfasoara activitati medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; in acest sens, se va organiza o comisie care va negocia conditiile si raporturile juridice ale acestei categorii de medici cu sistemul de asigurari sociale de sanatate;

r) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala, de deontologie medicala si de la regulile de buna practica profesionala, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;

s) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru membrii sai;

t) sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta medico-sociala pentru medici si familiile lor;

u) participa, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii, la stabilirea numarului anual de locuri in facultatile de medicina acreditate, precum si a numarului de locuri in rezidentiat;

v) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

x) participa la elaborarea contractului-cadru, in conditiile legii;

y) participa, alaturi de Ministerul Sanatatii, in mod egal, la constituirea comisiilor paritare de acreditare a medicilor.

(2) Colegiul Medicilor din Romania avizeaza infiintarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridica si participa, prin reprezentanti anume desemnati, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile sanitare publice.

ART. 34

In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Colegiul Medicilor din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai.SECTIUNEA a 3-a

Membrii Colegiului Medicilor din RomaniaART. 35

(1) In vederea exercitarii profesiei de medic, medicii cetateni romani si medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor din Romania.

(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional.

(3) Inscrierea in Colegiul Medicilor din Romania si eliberarea certificatului de membru se face numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), b) si d) si au depus juramantul prevazut la art. 9.

(4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

(5) Pot deveni, la cerere, membri ai Colegiului Medicilor din Romania si medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state si care presteaza temporar servicii medicale in Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(6) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania o pot pastra, la cerere, si medicii pensionari care au practicat profesia de medic.

(7) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania toti medicii inscrisi pana la aceasta data.

(8) Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi intr-un registru, care se face public anual de catre Colegiul Medicilor din Romania.

(9) Evidenta si identificarea membrilor Colegiului Medicilor din Romania se vor putea face si prin folosirea codului numeric personal.

ART. 36

(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Romania care, din motive obiective, intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.

(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege.

(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 37

(1) Medicii cetateni romani si medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, care doresc sa exercite profesia, se inscriu ca membri ai Colegiului Medicilor din Romania la colegiul teritorial in raza caruia se afla unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial in raza caruia isi au domiciliul sau resedinta.

(2) Medicii luati in evidenta unui colegiu teritorial, daca exercita activitati medicale si pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligati sa anunte si acest colegiu.SECTIUNEA a 4-a

Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din RomaniaART. 38

Membrii Colegiului Medicilor din Romania au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor din Romania;

b) sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor din Romania si sa primeasca informatiile solicitate;

c) sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor din Romania si sa fie informati in timp util despre aceasta;

d) sa foloseasca, impreuna cu membrii lor de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor din Romania si ale colegiilor teritoriale;

e) sa poarte insemnele Colegiului Medicilor din Romania;

f) sa conteste sanctiunile primite;

g) sa solicite ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal, cat si prin membrii lor de familie;

h) sa beneficieze de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite, atat personal, cat si pentru membrii lor de familie.

ART. 39

Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania sunt urmatoarele:

a) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care reglementeaza organizarea si functionarea corpului profesional; modalitatea de testare a cunostintelor de deontologie si a legislatiei profesionale se stabileste de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania;

b) sa respecte dispozitiile Statutului Colegiului Medicilor din Romania, ale Codului de deontologie medicala, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania si regulamentele profesiei;

c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional;

d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;

e) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;

f) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania;

g) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;

h) sa pastreze secretul profesional;

i) sa pastreze, in cadrul profesiei, confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere;

j) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale;

k) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania;

l) sa achite, in termenul stabilit, cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului Medicilor din Romania;

m) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand prin mediere de catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor din Romania;

n) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, in colegiile judetene sau in Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti.

ART. 40

Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de medici, sunt:

a) sa respecte si sa aplice, in orice imprejurare, normele de deontologie medicala;

b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului medical sau altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor din Romania;

c) sa acorde, cu promptitudine si neconditionat, ingrijirile medicale de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;

d) sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;

e) sa aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul, pe toate actele medicale pe care le semneaza;

f) sa respecte drepturile pacientilor.

ART. 41

(1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medicale, medicii sunt obligati sa efectueze un numar de cursuri de pregatire si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Colegiul Medicilor din Romania. Sunt creditate programele, precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania.

(2) Medicilor care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.SECTIUNEA a 5-a

Organizare si functionareA. Organizarea la nivel teritorial

ART. 42

(1) La nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, se organizeaza cate un colegiu al medicilor, format din toti medicii cu drept de libera practica din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, denumit in continuare colegiul teritorial.

(2) Colegiile teritoriale ale medicilor au personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu. Patrimoniul se constituie din bunuri mobile si imobile, dobandite in conditiile legii.

(3) Sediul colegiului teritorial al medicilor este in orasul de resedinta a judetului, respectiv in municipiul Bucuresti, pentru Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti.

(4) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona in afara Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 43

Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:

a) adunarea generala;

b) consiliul;

c) biroul consiliului;

d) presedintele.

ART. 44

(1) Adunarea generala este formata din membrii colegiului teritorial.

(2) Adunarea generala se intruneste anual, in primul trimestru, la convocarea consiliului, si adopta hotarari cu majoritate simpla in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai. Daca la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de 2/3, dupa 10 zile se organizeaza o noua sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va adopta hotarari cu majoritate simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.

(3) Adunarea generala are urmatoarele atributii:

a) aproba proiectul de buget al colegiului si, in baza raportului cenzorilor, descarca de gestiune consiliul pentru anul fiscal incheiat;

b) stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina;

c) alege comisia de cenzori a colegiului.

ART. 45

Membrii consiliului colegiilor teritoriale si membrii in adunarea generala nationala se aleg pe o perioada de 4 ani de catre membrii colegiului respectiv, potrivit unui regulament electoral, aprobat de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 46

(1) Consiliul are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi in evidenta colegiului la data organizarii alegerilor, dupa cum urmeaza:

a) 11 membri, pentru un numar de pana la 500 de medici inscrisi;

b) 13 membri, pentru un numar de 501 pana la 1.000 de medici inscrisi;

c) 19 membri, pentru un numar de 1.001 pana la 2.000 de medici inscrisi;

d) 21 de membri, pentru un numar de peste 2.000 de medici inscrisi.

(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 23 de membri.

(3) Proportional cu numarul de membri ai Consiliului, se vor alege 3-9 membri supleanti.

ART. 47

Consiliul colegiului teritorial exercita atributiile prevazute de lege si date in competenta sa prin Statutul Colegiului Medicilor din Romania sau prin hotararea Consiliului national.

ART. 48

(1) Consiliul colegiului teritorial, in prima sedinta, organizata in termen de maximum 5 zile de la alegere, alege biroul consiliului.

(2) Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar.

(3) Presedintele biroului consiliului colegiului teritorial este si presedintele colegiului teritorial.B. Organizarea la nivel national

ART. 49

(1) Colegiul Medicilor din Romania este format din toti medicii inscrisi in colegiile teritoriale.

(2) Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu. In bugetul propriu sunt cuprinse si contributiile colegiilor teritoriale in cota fixa de 20% din cuantumul cotizatiilor. Patrimoniul poate fi folosit si in activitati producatoare de venituri, in conditiile legii.

ART. 50

Organele de conducere, la nivel national, ale Colegiului Medicilor din Romania sunt:

a) adunarea generala nationala;

b) consiliul national;

c) biroul executiv;

d) presedintele.

ART. 51

(1) Adunarea generala nationala este alcatuita din membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania si reprezentanti ai fiecarui colegiu teritorial, alesi potrivit art. 46 alin. (1).

(2) Norma de reprezentare in adunarea generala nationala este de 1/200 de membri.

(3) Reprezentantii in adunarea generala nationala sunt alesi pe o durata de 4 ani.

(4) Proportional cu numarul de medici inscrisi in evidenta colegiului teritorial se va alege un numar de 3-11 membri supleanti.

ART. 52

Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii:

a) adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum si Codul de deontologie medicala;

b) aproba modificarea acestora;

c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul expirat;

d) alege, dintre membrii sai, comisia de cenzori;

e) adopta puncte de vedere care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor din Romania cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de medic ori statutul medicului in societate.

ART. 53

(1) Adunarea generala nationala adopta hotarari in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu majoritate simpla de voturi.

(2) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum, dupa doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 lit. a) si b), pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta la alin. (1).

(3) Adunarea generala nationala se intruneste in sedinta ordinara in trimestrul I al anului in curs.

ART. 54

Adunarea generala nationala este condusa de catre presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 55

Adunarea generala nationala poate fi convocata de catre:

a) presedintele Colegiului Medicilor din Romania;

b) 3 dintre membrii Biroului executiv;

c) 1/3 dintre membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 56

(1) Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din cate un reprezentant al medicilor din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie. In afara de acestia, Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Justitiei.

(2) Reprezentantii in Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania sunt alesi pe o perioada de 4 ani de catre membrii consiliilor colegiilor teritoriale si reprezentantii acestora in Adunarea generala nationala, intruniti intr-o sedinta comuna.

(3) Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania vor fi suportate de catre colegiile ai caror reprezentanti sunt.

(4) Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania se intruneste legal in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (1) si ia decizii cu majoritate simpla de voturi.

ART. 57

Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru toti medicii care practica medicina in Romania.

ART. 58

Atributiile Consiliului national sunt:

a) elaboreaza Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum si proiectele de modificare a acestuia;

b) elaboreaza Codul de deontologie medicala, precum si proiectele de modificare a acestuia;

c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei;

d) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;

e) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medici;

f) stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor;

g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor medicale de selectie a pacientilor in cazul unor tipuri de tratamente disponibile in numar limitat;

h) aproba ghidurile si protocoalele de practica medicala;

i) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic colegiului teritorial;

j) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania si poate sa initieze si sa subventioneze actiuni interesand profesia medicala, actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare;

k) solutioneaza, prin comisiile de specialitate, in termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii;

l) alege dintre membrii sai Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania;

m) propune adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului Medicilor din Romania;

n) alege dintre membrii sai pe cei care vor forma comisiile de lucru;

o) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv si indemnizatia de sedinta a membrilor Comisiei superioare de disciplina;

p) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medicale a publicitatii, iar prin comisia de specialitate, aproba continutul materialului publicitar;

r) la negocierea anuala a contractului-cadru, Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania reprezinta medicii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.

ART. 59

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania aproba exercitarea ocazionala, cu caracter didactic, de instruire, informare si schimb de experienta, a profesiei de medic, de catre medicii care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 60

Consiliul national stabileste strategia si planul anual de control si supraveghere a modului de exercitare a profesiei de medic.

ART. 61

Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar general, alesi in mod individual de catre Consiliul national, dintre membrii sai, pe o durata de 4 ani.

ART. 62

(1) Biroul executiv lucreaza legal in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai si aproba deciziile cu votul a cel putin 3 membri.

(2) Biroul executiv se intruneste o data pe saptamana sau ori de cate ori este cazul, la cererea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai. In conditiile stabilite de Statutul Colegiului Medicilor din Romania, votul poate fi exprimat si prin corespondenta sau in format electronic.

ART. 63

Atributiile Biroului executiv sunt urmatoarele:

a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania intre sedintele Consiliului national;

b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului Medicilor din Romania;

c) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune aprobarii Consiliului national;

d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului Medicilor din Romania;

e) executa hotararile adunarii generale nationale si ale Consiliului national;

f) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului national proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza bugetelor locale;

g) informeaza Consiliul national cu privire la deciziile emise intre sedintele Consiliului;

h) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul national.

ART. 64

Biroul executiv coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 65

In exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv, precum si membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara, al carei cuantum va fi aprobat, dupa caz, de Consiliul national, respectiv de consiliile colegiilor teritoriale.

ART. 66

Presedintele Biroului executiv al Consiliului national este presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 67

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania indeplineste urmatoarele atributii:

a) reprezinta Colegiul Medicilor din Romania in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate;

b) incheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor din Romania, cu aprobarea Biroului executiv;

c) convoaca si conduce sedintele adunarii generale si ale Consiliului national;

d) aduce la indeplinire deciziile Biroului executiv, hotararile Consiliului national date in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;

e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ;

f) indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul national ori de Biroul executiv, potrivit legii.

ART. 68

(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national, cat si teritorial, medicii care detin functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii, respectiv al ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, al structurilor descentralizate ale acestuia ori in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si al caselor de asigurari de sanatate.

(2) Medicii pentru care, in timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit situatia de incompatibilitate sunt suspendati din functie. Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei de incompatibilitate sau pana la expirarea mandatului.

(3) Numarul de mandate in organele de conducere de la nivel teritorial si national nu este limitat.SECTIUNEA a 6-a

Raspunderea disciplinaraART. 69

(1) Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.

ART. 70

(1) Plangerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui membru este medicul. In cazul medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, plangerea se depune la colegiul in raza caruia medicul isi desfasoara activitatea.

(2) Biroul Consiliului dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplina.

(3) Impotriva deciziei de respingere a plangerii, persoana care a facut plangerea poate depune contestatie la colegiul a carui decizie se contesta. Aceasta se solutioneaza de catre Biroul executiv al Consiliului national.

(4) Plangerile impotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel teritorial sau national se inainteaza Comisiei superioare de disciplina.

ART. 71

(1) In cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza si functioneaza comisia de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca in complete de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de medicii inscrisi in acel colegiu.

(2) La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza Comisia superioara de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca in complete de 5 membri contestatiile formulate impotriva deciziilor comisiilor de disciplina teritoriale.

(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplina este desemnat de directiile de sanatate publica, la nivel teritorial, si de catre Ministerul Sanatatii, la nivelul Comisiei superioare de disciplina.

(4) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in Statutul Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 72

(1) Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiului teritorial sunt alesi de catre adunarea generala a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplina vor fi alesi de catre adunarea generala nationala.

(2) Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul medicilor primari cu o vechime in profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri disciplinare in ultimii 5 ani.

(3) Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu orice alta functie in cadrul Colegiului Medicilor din Romania.

(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplina este de 6 ani.

(5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces, demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania ori prin numirea unui alt reprezentant in cazul membrilor desemnati de catre Ministerul Sanatatii sau directia de sanatate publica.

ART. 73

(1) Membrii comisiilor de disciplina se aleg prin vot secret si pe baza candidaturilor depuse.

(2) La nivel teritorial se va alege un numar de 5-9 membri, iar la nivel national, 10.

(3) Membrii comisiilor de disciplina isi vor alege un presedinte care conduce activitatea administrativa a comisiilor de disciplina.

(4) Presedintele comisiei de disciplina prezinta adunarii generale raportul anual al activitatii comisiei de disciplina.

ART. 74

(1) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) amenda de la 1.000.000 lei la 15.000.000 lei. Plata amenzii se va face in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea in acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei, pana la achitarea sumei;

e) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medicale pe o perioada de la o luna la un an;

f) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania opereaza de drept pe durata stabilita prin hotarare definitiva de instantele judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.

(3) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, dupa caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medicala, ori alte forme de pregatire profesionala.

ART. 75

(1) Decizia pronuntata se comunica persoanei sanctionate, persoanei care a facut sesizarea, Ministerului Sanatatii, Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania si persoanei cu care medicul sanctionat are incheiat contractul de munca.

(2) In termen de 15 zile de la comunicare, persoana sanctionata, persoana care a facut sesizarea, Ministerul Sanatatii, presedintele colegiului teritorial sau presedintele Colegiului Medicilor din Romania pot contesta decizia pronuntata de comisia de disciplina a colegiului teritorial.

ART. 76

(1) Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.

(2) Sanctiunile prevazute la art. 74 alin. (1) lit. a)-d) se radiaza in termen de 6 luni de la data executarii lor, iar cea prevazuta la lit. e), in termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.

(3) In cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 74 alin. (1) lit. f), medicul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului dupa expirarea perioadei stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva de interdictie a exercitarii profesiei sau dupa 2 ani de la data aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se face in conditiile prezentei legi.

(4) In situatia in care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost dispuse si masurile prevazute la art. 74 alin. (3), radierea sanctiunii se va face numai dupa prezentarea dovezii aducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.

(5) Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea noii sanctiuni.

ART. 77

(1) Ancheta disciplinara se exercita prin persoane desemnate in acest scop de catre biroul consiliului colegiului teritorial sau, dupa caz, de catre Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligatia de a pune la dispozitia comisiilor de disciplina sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum si orice alte date si informatii necesare solutionarii cauzei.

ART. 78

Impotriva deciziei de sanctionare a Comisiei superioare de disciplina, in termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat poate formula o actiune in anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia isi desfasoara activitatea.SECTIUNEA a 7-a

Venituri si cheltuieliART. 79

Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din:

a) taxa de inscriere;

b) cotizatiile lunare ale membrilor;

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice, inclusiv din organizarea de cursuri si alte forme de educatie medicala continua;

d) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;

e) legate;

f) drepturi editoriale;

g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;

i) alte surse.

ART. 80

(1) Cotizatiile datorate si neplatite in termenul fixat de catre consiliul colegiului teritorial de catre membrii Colegiului Medicilor din Romania determina plata unor penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.

(2) Aceeasi penalitate se va aplica si colegiilor teritoriale care nu varsa partea de cotizatie datorata.

ART. 81

(1) Neplata cotizatiei datorate de membrii Colegiului Medicilor din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa a consiliului colegiului local se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru pana la plata cotizatiei datorate.

(2) Sanctiunea se aplica de catre comisia de disciplina a colegiului teritorial, la sesizarea comisiei administrative si financiar-contabile a colegiului teritorial.

ART. 82

Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor din Romania, tarifele se stabilesc, dupa caz, de catre Consiliul national, respectiv de catre consiliul colegiului teritorial.

ART. 83

Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea si functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de capital, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, intrajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific, acordarea de premii pentru membrii cu activitati profesionale deosebite, alte cheltuieli aprobate, dupa caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.CAP. IV

Dispozitii tranzitorii si finaleART. 84

(1) In vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de medic pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, recunoaste calificarile de medic dobandite in conformitate cu normele Uniunii Europene, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de cetatenii acestor state, iar incadrarea in munca se face conform legii.

(2) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

ART. 85

Atributiile Colegiului Medicilor din Romania nu pot fi exercitate de nici o alta asociatie profesionala. Membrii Colegiului Medicilor din Romania pot face parte si din alte asociatii profesionale.

ART. 86

(1) Actualele organe de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania de la nivel national si teritorial vor ramane in functie si isi vor exercita mandatul pana la implinirea duratei pentru care au fost alese.

(2) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a noului Statut al Colegiului Medicilor din Romania se vor organiza comisii de disciplina, in conditiile prezentei legi.

ART. 87

Statutul Colegiului Medicilor din Romania, Codul de deontologie medicala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Consiliului National care privesc organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania sau drepturile si obligatiile acestora ca membri ai Colegiului Medicilor din Romania se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 88

Colegiul Medicilor din Romania, infiintat si organizat potrivit prezentei legi, este continuatorul de drept al Colegiului Medicilor din Romania, infiintat potrivit legilor anterioare. Drepturile si obligatiile anterior nascute vor trece in patrimoniul noii institutii, organizate potrivit prezentei legi.

ART. 89

Medicul este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea medicala.

ART. 90

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, administratia publica locala, prin consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va da in administrare colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si Colegiului Medicilor din Romania spatii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii.

ART. 91

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIUBucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 306.

-----------

lauff lautf laurf