Descarca varianta pdf

CĂTRE:
Ministerul Sănătăţii În atenţia domnului Ministru Secretar de Stat dr. Cristian Anton-Irimie

Având în vedere adresa dvs. nr. 1.826/11.01.2010 vă transmitem propunerile noastre la proiectul Ministerului Sănătăţii privind Regulamentul de sporuri
Observaţii cu caracter general
1) Sintagma „personal mediu" trebuie eliminată din cel puţin două motive: are caracter peiorativ, ce poate merge până la discriminare, şi poate conduce la ambiguităţi îngreunând interpretarea prevederilor regulamentului. În acest sens trebuie să avem în vedere că tot mai mulţi asistenţi medicali au colegiul sau chiar facultatea, fapt care îi situează în categoria personalului cu studii superioare; menţinerea sintagmei „personal mediu" ar avea ca efect excluderea de la aceste sporuri a asistenţilor medicali cu colegiu sau studii superioare.
2) La stabilirea sporurilor pentru alte categorii de salariaţi decât personalul medical trebuie avute în vedere şi sporurile specifice altor sectoare bugetare pentru profesii similare.
Forma existentă în proiect Forma propusă Motivare
ART. 2
Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, unităţilor de asistenţă socială, unităţilor de asistenţă medico-socială precum si unităţilor si structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale.
ART.2
Regulamentul prevăzut la art.1 se aplica si unităţilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, din subordinea Academiei Romane, Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, unităţilor de asistenta sociala coordonate metodologic de A.N.P.H. si A.N.P.D.C., unitatilor de asistenta medico-sociala precum si unitatilor si structurilor sanitare al caror management a fost transferat catre autoritatile administratiei publice locale.

ART. 4 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. ART.4
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, unitatile sanitare cu personalitate juridica si unitatile de asistenta sociala coordonate metodologic de A.N.P.H. si A.N.P.D.C. vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ART. 15
Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă se face de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de comitetul director, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară,
Art. 15 Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă şi procentul în care se acordă se face de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de comitetul director, cu consultarea sindicatelor reprezentative din unitate. Organizaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură nu pot participa în mod direct la consultările din toate unităţile sanitare din ţară pe această temă. De altfel, intră în competenţa sindicatelor din uitate acest gen de atribuţii, legea prevăzând condiţia ca ele să fie reprezentative (în una din cele două forme posibile).
ART. 16
Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament se plătesc cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.
ART. 16
Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament se plătesc cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor reprezentative din unitate.
Ubi idem est ratio, ibi idem lex esse debet.
ART. 17
Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă pentru activitatea desfăşurată, conform contractului individual de muncă, în cadrul programului normal de lucru. Sporurile pentru condiţii de muncă nu se acordă pentru activitatea prestată în afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare sau gărzile organizate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara programului de lucru de la norma de bază.
Se elimină. Sporul fiind pentru condiţii de muncă el trebuie să se aplice ori de câte ori se lucrează în acele condiţii de muncă. Raţiunea pentru care se acordă sporul este pentru a compensa neajunsurile create de condiţiile de muncă. Or, aceste condiţii există şi atunci când se lucrează ore suplimentare. Menţinerea articolului creează posibilitate pentru angajator de a prefera lucrul în orele suplimentare pe locurile de muncă cu condiţii deosebite, în special în cazul celor pentru care se acordă un spor mai mare, făcând în felul acesta economii la cheltuielile de salarii. În felul acesta nu numai că nu este impulsionată îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, dar se creează premisele unei abordări discriminatorii a muncii aceleiaşi persoane în două perioade diferite de timp în acelaşi loc de muncă.
ANEXA 1, II. Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare
Spor pentru conditii
periculoase
A. Spor de 15% din salariul de baza

Se introduc suplimentar 2 puncte :
12. (prevederea de la B.11 propunem sa fie trecuta la A.12, conform motivatiei de mai jos) personalul din sistemul serviciilor asistentei sociale care lucreaza in mod direct cu persoanele fara adapost (persoanele care traiesc in strada, precum si cele gazduite in adaposturi de noapte si centre de gazduire temporara)

13. asistentii maternali profesionisti din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului care au in plasament un copil cu handicap

Se elimina B.11 -
propunem sa fie trecuta la A.12, conform motivatiei de mai sus)
Se introduce suplimentar :

12. personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala (centre/complexe de servicii specializate) pentru protectia copilului cu dizabilitati, pentru centrele de primire a copilului in regim de urgenta si pentru ingrijirea si asistenta persoanelor adulte .

Personalul incadrat in centre de primare in regim de urgenta, in centre de zi si in centre de plasament destinate protejarii, educarii si reintegrarii copiilor care traiesc in strada beneficiaza de un spor de pana la 30% din salariul de baza pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, in conformitate cu prevederile art.5 din H.G.nr.611/2001 privind aprobarea Programului de interes national in domeniul protectiei copilului si avizul Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr.DJ/10.088/14.11.2002.
Actul normativ mai sus mentionat nu a fost abrogat, el este in vigoare la data de 01.01.2010, producandu-si efectele in paralel cu Legea cadru nr.330/2009.

Statutul si drepturile salariale pentru asistentii maternali profesionisti (AMP asimilat cu asistentul social cu studii de nivel mediu) sunt reglementate prin H.G. nr.679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului matenal profesionist si O.U.G.nr.25 / 2003 pentru modificarea si completarea art.20 din O.U.G.nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate.
Aceste acte normative nu au fost abrogate, ele sunt inca in vigoare la data de 01.01.2010, producandu-si efectele in paralel cu Legea cadru nr.330/2009. (asistenţii maternali profesionişti care au in plasament beneficiaza de un spor de 25% pentru fiecare copil cu handicap).

ANEXA 2 la regulament
Sporurile acordate in baza prevederilor de la paragraful "Sporuri si alte drepturi specifice", pct.1 lit.b) din Nota la Anexa nr.II/2 la

Locurile de munca,
categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii deosebit de periculoase.
E. Spor de 50% din salariul de baza:

Se introduce suplimentar

16. Personalul de specialitate m edico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatile de asistenta sociala (centre/complexe de servicii specializate)derecuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru copii cu handicap grav si adulti cu handicap grav.

Sporul pentru conditii de munca desosebit de periculoase de 50% din salariul de baza a fost acordat personalului de specialitate si auxiliar din cadrul centrelor de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru copii si adulti in baza art.8 lit.a) din H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si a avizelor favorabile nr.1157/13.12.2004 al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si nr.14512/17.12.2004 al Ministerului Sanatatii cu privare la acordarea sporului pentru personalul de specialitate medico-sanitar, personalului auxilier sanitar, personalului TESA, de deservire si muncitorilor din centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica, coordínate metodolohic de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Anexa nr. 2, E, I (16) Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexă, pe categorii de personal şi locuri de muncă, se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Anexa nr. 2, E, I (16) Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexă, pe categorii de personal şi locuri de muncă, se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord sindicatelor reprezentative din unitate şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Anexa nr. III, pct. A Spor de 25% din salariul de bază:
1. personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare;
2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie;
Anexa nr. III, pct. A Spor de 25% din salariul de bază:
1. personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare;
2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi
compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie;
3. salariatii din cadrul serviciilor,birourilor sau compartimentelor care in exercitarea sarcinilor de serviciu au acces la date cofidentiale privind drepturile salariale si datele personale ale angajatilor
Existenta acestui spor poate fi justificata prin prisma art 4 alin2 lit i din Codul Muncii, care prevede obligativitatea angajatorului de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor si respectiv confidentialitatea salariului.
Aceste obligatii se realizeaza exclusiv prin serviciile de resurse umane si partial financiar-contabilitate, ele gestionand datele cu caracter personal ale salariatilor (in sensul prevazaut de Ord 54/18.04.2002 in aplicarea L 677/2001), asigura salarizarea si inregistrarea acestora in evidentele unitatii .
ANEXA 3 la regulament
Sporurile acordate in baza prevederilor de la paragraful "Sporuri si alte drepturi specifice", pct.1 lit.a) si h) din Nota la Anexa nr.II/2 la
Legea cadru nr.330/2009
Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite (stres, risc etc)
B. Spor de pana la 15% din salariul de baza

Se introduc suplimentar 2 puncte :
19. personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala pentru protectia copilului si a persoanelor adulte .

20. asistentii maternali profesionisti din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului .

Sporul pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite (stres, risc etc) de pana la 15% din salariul de baza a fost acordat personalului incadrat in centrele/complexele de servicii specializate pentru protectia copilului si a persoanelor adulte cu handicap in baza art.8 lit.b) din H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si a avizelor favorabile nr.10058/04.02.1999 al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si nr. 30452/02.03.1999 al Ministerului Finantelor .

 

Statutul si drepturile salariale pentru asistentii maternali profesionisti (AMP asimilat cu asistentul social cu studii de nivel mediu) sunt reglementate
prin H.G. nr.679/2003 privind
conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului matenal profesionist si O.U.G.nr.25 / 2003 pentru modificarea si completarea
art.20 din O.U.G.nr.26/1997
privind protectia copilului aflat in dificultate.
Aceste acte normative nu au fost abrogate, ele sunt inca in vigoare la data de 01.01.2010,producandu-si efectele in paralel cu Legea cadru nr.330/2009. (asistentii maternali profesionisti care au copii in plasament beneficiaza de un spor de 15% pentru conditii deosebite)

ANEXA 3, litera B
Spor de 15% din salariul de
bază;
punctul 7.
personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75% din programul normal de lucru
ANEXA 3, litera B
Spor de 15% din salariul de bază;
punctul 7.
personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu, utilizează in majoritatea timpului de lucru calculatorul
Aprecierea procentului de 75% din programul normal de lucru este in mod practic imposibilă de stabilit in mod cert şi, astfel, s-a creat o situaţie de discriminare între persoanele care utilizează calculatorul . Efectuarea sarcinilor de serviciu cel puţin 75 % din programul normal de lucru prin intermediul calculatorului ar transforma respectivele persoane indiferent de funcţia ocupata in operator calculator sau secretar-dactilograf.
Propunerea pe care o facem are în vedere şi studiile care arată incidenţa deosebit de mare a unor afecţiuni (exemplul cel mai elocvent îl constituie hipertiroidia) la persoanele care utilizează calculatorul mai multe ore pe zi.
ANEXA 3, litera C Spor de 10% din salariul de bază; Se introduce punctul 4 Salariaţii din spitalele judeţene Condiţiile de lucru şi complexitatea activităţilor justifică acordarea acestui spor.

 

ALTE MENTIUNI :


Referitor la asistentii maternali profesionisti care are statut si drepturi salariale reglementate prin H.G. nr.679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului matenal profesionist, respectiv O.U.G. nr. 25 / 2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997privind protectia copilului aflat in dificultate
Drepturile stabilite conform actelor normative mentionate mai sus sunt urmatoarele:
a) salariu de baza stabilit între limita minima şi limita maxima pentru asistentul social cu pregătire medie, în funcţie de vechimea în munca;
b) un spor de 15% calculat la salariul de baza pentru incordare psihică foarte ridicată şi condiţii de munca deosebite în care se desfăşoară activitatea;
c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada în care au în plasament sau încredinţare cel puţin 2 copii;
d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pentru fiecare copil cu handicap/dizabilitati, infectat HIV sau bolnav SIDA, încredinţat ori primit în plasament.
In ORDIN - REGULAMENT se prevede:
- Spor cond periculoase - 15% Anexa II/2 1.c) - pentru un copil cu handicap
- Spor cond deosebite stres, risc - 15 % Anexa II/2 1.h) care insa nu pot fi acordate cumulat

Propuneri
de completare a "Ordinului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.I, art.3 din Anexa nr.II si art.9 si 10 din Anexa nr.III la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.330/2009"

Propunere cu caracter general:
Peste tot unde apare sintagma „spor de până la" se înlocuieşte cu formula „spor de".
Formula trebuie să fie unitară pentru toţi salariaţii din sectorul sănătate şi asistenţă socială. Introducerea ei în partea privitoare la salariaţii din sănătate a avut în vedere eliminarea oricărui echivoc şi a posibilităţii unor abuzuri în aplicarea regulamentului. Pentru acelaşi motiv solicităm aplicarea ei şi în cadrul acestui Regulament.
Modificări în textul Ordinului
ART. 2
Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică
ART.2
Regulamentul prevazut la art.1 se aplica functuionarilor publici si personalului contractual din cadrul Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica precum si din unitatile de asistenta sociala coordonate metodologic de A.N.P.H. si A.N.P.D.C.
Regulamentul
ART. 2
c) anexa nr. 3, pentru activităţi care se desfăşoară in condiţii vătămătoare conform prevederilor de la art.5 din Anexa nr.l, art.3 din Anexa nr.ll art. 9 din Anexa nr. IM la Legea nr. 330/2009;
ART.2
c) anexa nr.3, pentru activitati care se desfasoara in conditii periculoase sau vatamatoare conform prevederilor de la art.5 din Anexa nr.I, art.3 din Anexa nr.II, art.9 din Anexa nr.III la
Legea cadru nr.330/2009
ANEXA 3
la regulament
A. Spor de pana la 10% din salariul de baza

ANEXA 3
la regulament
A.Spor de pana la 10% din salariul de baza
Se introduc suplimentar 2 puncte :
2. Personalul care isi desfasoara activitatea in servicii publice specializate destinate expertizarii, evaluarii si diagnosticarii persoanelor cu handicap (copii si adulti) precum si evidenta drepturilor pentru aceste persoane.

3. personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu, utilizează in majoritatea timpului de lucru calculatorul

Sporul pentru conditii periculoase de pana la 15% din salariul de baza a fost acordat personalului care isi desfasoara activitatea in servicii publice specializate destinate expertizarii, evaluarii si diagnosticarii persoanelor cu handicap (copii si adulti) precum si evidenta drepturilor pentru aceste persoane,in baza art.8 lit.a) din H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si Regulamentului nr.6366.1993 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si
nr.1132/4622/23.09.1993 al
Ministerului Sanatatii - Anexa nr.2 lit.C pct.5 si 6.

 

Este prevazut si in regulamentul pentru Anexa II/2 Se acorda in unele DGASPC-uri

C. Spor de pana la 7% din salariul de baza

C.Spor de pana la 7% din salariul de baza

Se introduce suplimentar :
2. Personalul din unitatile de asistenta sociala.

Sporul pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite de risc (îmbolnăvire prin contagiune) de pana la 15% din salariul de baza a fost acordat intreg personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia a Copilului in baza art.8 lit.a) din H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si a avizelor favorabile nr.10058/04.02.1999 al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si nr. 30452/02.03.1999 al Ministerului Finantelor .
Se introduce suplimentar
Anexa 4 Sporul de stres şi încordare neuropshică în cuantum de 15% acordat salariaţilor din SANEPID
In proiectul privind Regulamentul de sporuri ce se vor acorda personalului din cadrul DSP-ului, nu se mai regăseşte si sporul acordat de ani de zile, sporul de stres si încordare neuropsihica - "sporul de sanepid" (in procentul de 15%) care a fost acordat in baza prevederilor HG nr.281/1993, lit.b).

 lauff lautf laurf