Descarca varianta pdf

CĂTRE:
Ministerul SănătăţiiAvând în vedere adresa dvs. nr. 1.826/11.01.2010 vă transmitem propunerile noastre la proiectul Ministerului Sănătăţii privind Regulamentul de sporuri
Observaţii cu caracter general
1) Sintagma „personal mediu" trebuie eliminată din cel puţin două motive: are caracter peiorativ, ce poate merge până la discriminare, şi poate conduce la ambiguităţi îngreunând interpretarea prevederilor regulamentului. În acest sens trebuie să avem în vedere că tot mai mulţi asistenţi medicali au colegiul sau chiar facultatea, fapt care îi situează în categoria personalului cu studii superioare; menţinerea sintagmei „personal mediu" ar avea ca efect excluderea de la aceste sporuri a asistenţilor medicali cu colegiu sau studii superioare.
2) La stabilirea sporurilor pentru alte categorii de salariaţi decât personalul medical trebuie avute în vedere şi sporurile specifice altor sectoare bugetare pentru profesii similare.

Forma existentă în proiect Forma propusă Motivare
ART. 15
Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă se face de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de comitetul director, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară,
Art. 15 Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă şi procentul în care se acordă se face de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de comitetul director, cu consultarea sindicatelor reprezentative din unitate. Organizaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură nu pot participa în mod direct la consultările din toate unităţile sanitare din ţară pe această temă. De altfel, intră în competenţa sindicatelor din uitate acest gen de atribuţii, legea prevăzând condiţia ca ele să fie reprezentative (în una din cele două forme posibile).
ART. 16
Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament se plătesccu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.
ART. 16
Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament se plătesc cuîncadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor reprezentative din unitate.
Ubi idem est ratio, ibi idem lex esse debet.
ART. 17
Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă pentru activitatea desfăşurată, conform contractului individual de muncă, în cadrul programului normal de lucru. Sporurile pentru condiţii de muncă nu se acordă pentru activitatea prestată în afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare sau gărzile organizate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara programului de lucru de la norma de bază.
Se elimină. Sporul fiind pentru condiţii de muncă el trebuie să se aplice ori de câte ori se lucrează în acele condiţii de muncă. Raţiunea pentru care se acordă sporul este pentru a compensa neajunsurile create de condiţiile de muncă. Or, aceste condiţii există şi atunci când se lucrează ore suplimentare. Menţinerea articolului creează posibilitate pentru angajator de a prefera lucrul în orele suplimentare pe locurile de muncă cu condiţii deosebite, în special în cazul celor pentru care se acordă un spor mai mare, făcând în felul acesta economii la cheltuielile de salarii. În felul acesta nu numai că nu este impulsionată îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, dar se creează premisele unei abordări discriminatorii a muncii aceleiaşi persoane în două perioade diferite de timp în acelaşi loc de muncă.
Anexa nr. 2, E, I (16) Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexă, pe categorii de personal şi locuri de muncă, se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cuîncadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Anexa nr. 2, E, I (16) Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexă, pe categorii de personal şi locuri de muncă, se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord sindicatelor reprezentative din unitate şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Anexa nr. III, pct. A
Spor de 25% din salariul de bază:
1. personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare;
2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie;
Anexa nr. III, pct. A
Spor de 25% din salariul de bază:
1. personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare;
2. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi
compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie;
3. salariatii din cadrul serviciilor,birourilor sau compartimentelor care in exercitarea sarcinilor de serviciu au acces la date cofidentiale privind drepturile salariale si datele personale ale angajatilor
Existenta acestui spor poate fi justificata prin prisma art 4 alin2 lit i din Codul Muncii, care prevede obligativitatea angajatorului de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor si respectiv confidentialitatea salariului.
Aceste obligatii se realizeaza exclusiv prin serviciile de resurse umane si partial financiar-contabilitate, ele gestionand datele cu caracter personal ale salariatilor (in sensul prevazaut de Ord 54/18.04.2002 in aplicarea L 677/2001), asigura salarizarea si inregistrarea acestora in evidentele unitatii .
ANEXA 3, litera B Spor de 15% din salariul de bază; punctul 7.
personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75% din programul normal de lucru
ANEXA 3, litera B
Spor de 15% din salariul de bază;
punctul 7.
personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu, utilizează in majoritatea timpului de lucru calculatorul
Aprecierea procentului de 75% din programul normal de lucru este in mod practic imposibilă de stabilit in mod cert şi, astfel, s-a creat o situaţie de discriminare între persoanele care utilizează calculatorul . Efectuarea sarcinilor de serviciu cel puţin 75 % din programul normal de lucru prin intermediul calculatorului ar transforma respectivele persoane indiferent de funcţia ocupata in operator calculator sau secretar-dactilograf.
Propunerea pe care o facem are în vedere şi studiile care arată incidenţa deosebit de mare a unor afecţiuni (exemplul cel mai elocvent îl constituie hipertiroidia) la persoanele care utilizează calculatorul mai multe ore pe zi.
ANEXA 3, litera C Spor de 10% din salariul de bază; Se introduce punctul 4 Salariaţii din spitalele judeţene Condiţiile de lucru şi complexitatea activităţilor justifică acordarea acestui spor.
Propuneri
de completare a "Ordinului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.I, art.3 din Anexa nr.II si art.9 si 10 din Anexa nr.III la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.330/2009"
Propunere cu caracter general:
Peste tot unde apare sintagma „ spor de până la " se înlocuieşte cu formula „spor de".
Formula trebuie să fie unitară pentru toţi salariaţii din sectorul sănătate şi asistenţă socială. Introducerea ei în partea privitoare la salariaţii din sănătate a avut în vedere eliminarea oricărui echivoc şi a posibilităţii unor abuzuri în aplicarea regulamentului. Pentru acelaşi motiv solicităm aplicarea ei şi în cadrul acestui Regulament.
Se introduce suplimentar
Anexa 4 Sporul de stres şi încordare neuropshică în cuantum de 15% acordat salariaţilor din SANEPID
In proiectul privind Regulamentul de sporuri ce se vor acorda personalului din cadrul DSP-ului, nu se mai regăseşte si sporul acordat de ani de zile, sporul de stres si încordare neuropsihica - "sporul de sanepid" (in procentul de 15%) care a fost acordat in baza prevederilor HG nr.281/1993, lit.b).

lauff lautf laurf